dr hab. Agnieszka Gawron
Katedra Teorii Literatury
📧

Specjalność naukowaCVKsiążkiPrace naukoweRecenzje naukoweProwadzone zajęciaPrzeprowadzone lub odbyte szkolenia, wykłady i wyjazdy dydaktyczneUdział w konferencjach z referatem 2010 - 2015 r.Prowadzone zajęcia
 • teoria i historia literatury, proza XX i XXI wieku, motherhood studies, teoria i psychologia kreatywności
 • 1990-95 – studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym UŁ
 • Od 1995 – doktorantka w Katedrze Teorii Literatury, Teatru i Filmu UŁ
 • 2001 – tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy: Powieściopisarstwo Jerzego Andrzejewskiego wobec przemian prozy artystycznej XX wieku (promotor: prof. G. Gazda, recenzenci: prof. J. Ślósarska, prof. J. Smulski)
 • W latach 2000 – 2003 związana z firmą Coca-Cola Beverages w Łodzi (dział PR)
 • Od 2003 roku – adiunkt w Katedrze Teorii Literatury Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ (obecnie Instytut Kultury Współczesnej)
 • 2018 – tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
 • Sublimacje współczesności. Powieściopisarstwo Jerzego Andrzejewskiego wobec przemian prozy artystycznej XX wieku WUŁ, Łódź 2003 (Nagroda Rektora UŁ II stopnia)
 • Macierzyństwo – współczesna literatura, kultura, etyka, Łódź, 2016
 • Medicine in the Service of Nazism and other Silesian Stories – Reconstructing ‚Memory Shot Through with Holes’ in Anna Dziewit-Meller’s Góra Tajget, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2021 z. 1.
 • Matrifokalność a literackie dyskursy dziecięcej niepełnosprawności – „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2020 nr 3
 • Illness of the Soul, Body or Culture? Postpartum Depression as a Theme in Contemporary Literature, „Prace Literaturoznawcze” 2020, nr 8.
 • Writing as Re-vision – literatura, feminizm, macierzyństwo, w: Kobiety wobec dominacji i opresji, red. I. Desperak, E. Hyży, E. Pietrzak, Łódź 2019.
 • Nie-miejsca jako przestrzenne wzorce kondycji podmiotu w Jak pokochać centra handlowe Natalii Fiedorczuk, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2018, nr 12.
 • Problematyka medykalizacji macierzyństwa w zwierciadle literatury współczesnej, w: Zdrowie i choroba w badaniach humanistycznych i społecznych, red. K. Szmigiero, D. Gonigroszek, Piotrków Trybunalski 2017.
 • Dylematy aksjologii maternalnej w polskiej literaturze współczesnej, w: Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce I: perspektywa humanistyczna, red. naukowa E. Kościuszko, Olsztyn 2017.
 • „Naokoło” – poetyka doświadczenia w twórczości prozatorskiej Justyny Bargielskiej, w: Kultura w świecie luster. Niepowtarzalność i multiplikacje w kulturze XX i XXI wieku, red. A. Tryksza, M. Mendecka, M. Ryszkiewicz, Lublin 2017.
 • „Lęk przed autorstwem” – twórcze pisanie a doświadczenie macierzyństwa, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2017, nr 1.
 • Apokryficzne macierzyństwa Joanny Mueller. Między cielesnością a tekstualnością, „Ruch Literacki” 2016, nr 4
 • „Wracam, bo zniknęłam…” – aporie macierzyńskiej podmiotowości w literaturze najnowszej, w: Tożsamość kobiet w XX i XXI wieku. t.II. Interpretacje, red. J. Chłosta-Zielonka, Olsztyn 2016.
 • Nowe formy „sztuki zaangażowanej”? Wokół „Ciemnej strony księżyca” Olgi Wróbel, w: Opór – protest – wykroczenie, red. J. Wach, Ł. Janicki, Lublin 2015.
 • Feminine Continuum – Reflection about the Life and Artistic Creation of Katarzyna Kobro, w: Muses, Mistresses and Mates. Creative Collaborations in Literature, Art and Life, red. I. Penier, A. Suwalska-Kołecka, Cambridge Scholars Publishing, 2015.
 • Między patosem a traumą. Literackie reprezentacje miłości macierzyńskiej w polskiej literaturze współczesnej, w: Miłość w kulturze polskiej, red. Wojciech Łysiak, Poznań 2015, s. 203-215.
 • „Gdy rozum śpi – rodzą się matki” – literacki wizerunek dzieciobójczyni, w: Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej, red. K. Ilski, M. Chmielarz, Z. Kopeć, E. Kraskowska, Poznań 2014, s. 243-255.
 • Skandal nie-myślenia – o prozie Manueli Gretkowskiej, w: Skandal w tekstach kultury, Tabu-trend-transgresja, t. 2, red. M. Ursel, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska, Warszawa 2013, s. 281-293.
 • Samotność czy wspólnota – ambiwalentny wymiar kampu, „Ruch Filozoficzny” 2015 nr 3, vol.71, s. 111-128.
 • Centon, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tynieckiej-Makowskiej, Universitas Kraków 2006, s. 109-110.
 • Egzemplum, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tynieckiej-Makowskiej, Universitas Kraków 2006, s. 195-196.
 • Komentarz, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tynieckiej-Makowskiej, Universitas Kraków 2006, s.357.
 • Legenda, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tynieckiej-Makowskiej, Universitas Kraków 2006, s.379-381.
 • Maksyma, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tynieckiej-Makowskiej, Universitas Kraków 2006, s.394.
 • Silva rerum, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tynieckiej-Makowskiej, Universitas Kraków 2006, s. 700-702.
 • Samotność jako problem literaturoznawczy, w: Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, pod red. P. Domerackiego i Wł. Tyburskiego, Toruń 2006, s. 29-37.
 • O „Miazdze” Jerzego Andrzejewskiego (wokół zagadnienia „poetyckości” tekstu narracyjnego, w: Kafka, Marquez, Białoszewski i inni (szkice literaturoznawcze), „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Scientiae Artium et Litterarum” 9/2000.
 • Henryk Markiewicz, Theories Of Novels Abroad. From The Beginnings To The Decline Of 20th Century), Warszawa 1995 (współautorka), „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1997, z. 1-2.
 • Włodzimierz Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schultz i inni (studium z poetyki historycznej), Kraków 1997, w: „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1997, z. 1-2.
 • Janusz Detka, Przemiany poetyki w prozie Jerzego Andrzejewskiego, Kielce 1995; Anna Synoradzka, Andrzejewski, Kraków 1997, w: „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1998, z.1-2.
 • Agnieszka Mrozik, Akuszerki transformacji. Kobiety literatura i władza w Polsce po 1989 roku, IBL PAN, Warszawa 2012, w: „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2013, z. 1.
 • Katarzyna Szopa Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray, Wydawnictwo IBL PAN, seria Lupa Obscura, Warszawa, 2018, w: „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2020 nr 2.
 • W roku 2021-22: na kierunkach I stopnia: twórcze pisania, kulturoznawstwo.
 • Warsztat akademickiej pracy dydaktycznej, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ – 2015 r.
 • Warsztaty nt. Wybrane zagadnienia prawa autorskiego w działalności naukowej w ramach V Seminarium Open Access BUL – 2014
 • Uniwersytet Wilhelma w Münster, Niemcy – 07-12.07. 2014, w ramach LPP Erasmus Programme Teaching Staff Mobility
 • Università degli Studi Della Tuscia, Viterbo, Włochy – 16.04.2012- 22.04.2012, w ramach LLP Erasmus Programme, Teaching Staff Mobility
 • Prowadzenie warsztatów w ramach programu „Animator kultury”, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4; styczeń 2011
 • Univerzita Palackého w Ołomuńcu, Wydział Humanistyczny, Czechy – 01.-06. 05. 2011, w ramach LLP Erasmus Programme, Teaching Staff Mobility
 • wykłady dla licealistów w ramach programu Uniwersytet Otwarty
 • współpraca z DDP w Łodzi – od 2014 r.
 • 10-11 czerwca 2010 – II Ogólnopolska Konferencja Monoseologiczna – Dialektyka samotności i wspólnotowości zorganizowana przez Instytut Filozofii UMK w Toruniu.
 • 4-5 grudnia 2012 – Międzynarodowa Konferencja Arachnofobia – metaforyczne odsłony kobiecych lęków. Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Skandal w kulturze. Tabu. Trend. Transgresja; 7-9 listopada 2011
 • Międzynarodowa konferencja z cyklu Wspólne drogi – Opór i wykroczenie;  16-17 maja 2013 UMCS Lublin; referat: Nowe formy „literatury zaangażowanej”? Wokół „Ciemnej strony księżyca” Olgi Wróbel
 • Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja Muzy kochanki, partnerki – wielkie kobiety w cieniu wielkich mężczyzn; 19-20 października 2013, PWSZ w Płocku we współpracy z POKiS; referat: Kobiece kontinuum – refleksje o życiu i twórczości Katarzyny Kobro
 • Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej; 13-15 grudnia 2013 – Akademia Artes Liberales, Instytut Historii, Instytut Filologii Polskiej UAM; referat: Gdy rozum śpi – rodzą się matki – literacki wizerunek dzieciobójczyni
 • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja pt. Miłość w kulturze polskiej; 16-17 maja 2014 Cisna, Uniwersytet Rzeszowski; referat: Między patosem a traumą – literackie reprezentacje miłości macierzyńskiej w polskiej literaturze współczesnej
 • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Tropy literatury i kultury popularnej: między powtórzeniem a nowością, cz. II; 22-23 kwietnia 2015; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny Zakład Teorii Literatury, referat: „Mommy lit” – „relacja z przewrotu domowego” czy polityczna kontestacja?
 • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Tożsamość kobiet. Próba wizerunku od czasów najdawniejszych do współczesności; 14-15 maja 2015; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Zakład Literatury Dawnej i XIX Wieku oraz Zakład Literatury XX i XXI wieku Instytutu Filologii Polskiej; referat: Aporie macierzyńskiej podmiotowości w literaturze współczesnej
 • z-ca Dyrektora IKW ds dydaktycznych;
 • opieka na sprawami dydaktycznymi pracowników Katedry Teorii Literatury;
 • koordynator kierunkowy ds. jakości kształcenia dla kierunku twórcze pisanie I stopnia;