prof. UŁ, dr hab. Agnieszka Izdebska
Katedra Teorii Literatury
📧

Specjalność naukowaKsiążkiArtykuły naukowePublikacje naukowe on-lineTłumaczenia
Historia i teoria literatury
 • Postmodernizm po polsku?  pod red. A. Izdebskiej i D. Szajnert , WUŁ, Łódź 1998
 • Kafka, Marquez, Białoszewski i inni (Szkice literaturoznawcze) ,  pod red. A. Izdebskiej, WUŁ, Łódź 2000
 • Wokół gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo , pod red. G. Gazdy , A. Izdebskiej, J. Płuciennika , Universitas, Kraków 2002
 • Gotycyzm i groza w kulturze, pod red. G. Gazdy, A. Izdebskiej, J. Płuciennika, WUŁ, Łódź 2003
 • Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, (z I. Hübner, J. Płuciennikiem i D. Szajnert), Wydawnictwo UŁ, 2008
 • Forma, ciało i brzemię Imperium. O prozie Władysława L. Terleckiego, Wydawnictwo UŁ, 2010
 • Literatura prze-pisana. Od „Hamleta” do slashu, (z D. Szajnert), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015
 • Władysława Terleckiego pentalogia o powstaniu styczniowym. (Między poetyką a historią). „Prace Polonistyczne”, seria XLII, 1986. (współautor Danuta Szajnert)
 • Problemy poznania w wybranych powieściach Teodora Parnickiego. [w:] Problemy polskiej powieści historycznej po 1939 roku . Red. J. Konieczny. Bydgoszcz 1987
 • Paradoks w tekście sakralnym . „Łódzkie Studia Teologiczne” 1994, 3. (współautor Jarosław Płuciennik)
 • Kilka uwag o feminizmie w badaniach literackich . „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN” 1994, tom XLVIII
 • Życie i twórczość Wandy Bacewicz – próba opisu syntetyzującego. [w:] Rodzeństwo Bacewiczów. Materiały z międzynarodowej sesji naukowej, kwiecień 1995. „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Łodzi” 1996, XXIV
 • O „Dziewczynie” B. Leśmiana [w:] Poezje Bolesława Leśmiana. Interpretacje., pod red. B. Stelmaszczyk i T. Cieślaka, Universitas, Kraków 2000
 • Literackie i filmowe konteksty gatunkowe postgotycyzmu [w:] Genologia dzisiaj, pod red. Ireneusza Opackiego i Włodzimierza Boleckiego, IBL, Warszawa 2001
 • Kobiety w labiryncie: bohaterki filmów gotyckich [w:] Gender – Film – Media, pod red. E. H. Oleksy i E. Ostrowskiej, Rabid, Kraków 2001
 • Dwie podróże: „Itaka” Kawafisa i „Podróż” Herberta , [w:] Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia, pod red. M. Woźniak-Łabieniec i J. Wiśniewskiego, Universitas, Kraków 2001
 • Gotyckie labirynty w: Wokół gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Universitas, Kraków 2002
 • Literackie wcielenia tematu labiryntu w: Wariacje na temat. Studia literackie, red. J. Abramowska, A. Czyżak i Z. Kopeć, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2003
 • „Hańba” Johna Maxwella Coetzee’ego – powieść o inicjacji w: Między słowem a obrazem. Księga jubileuszowa ku czci Prof. E. Nurczyńskiej-Fidelskiej, red. B. Stolarska, M. Jakubowska i T. Kłys, Rabid, Kraków 2005
 • hasło epika w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda i S. Tyniecka – Makowska, Universitas, Kraków 2006 (współautorstwo z Danutą Szajnert)
 • hasło powieść w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda i S. Tyniecka – Makowska, Universitas, Kraków 2006 (współautorstwo z Danutą Szajnert)
 • „…wejść w ten zastygły czas” — kilka uwag o motywie fotografii w twórczości Władysława L. Terleckiego w: Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, red. I. Hübner, A. Izdebska, J. Płuciennik i D. Szajnert, WUŁ Łódź, 2008
 • „Queer” w cieniu imperium — „Zabij cara” Władysława L. Terleckiego, w: Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. M. Dąbrowski, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2008
 • Proza Magdaleny Tulli — w kręgu wieloznacznej referencji, w: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009, red. J. Pasterski, Rzeszów 2010
 • Powieściopisarz w świecie dramatu — wokół „Idź na brzeg, widać ogień” Władysława L. Terleckiego, w: Zapomniany dramat, red. M. J. Olszewska, K. Ruta-Rutkowska, Wydawnictwo UW, Warszawa 2010, t. 2
 • Opowieść dla „Braci śmiertelników”, czyli „Łaskawe” Jonathana Littella, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 54, z. 1, 2011, s. 209-231
 • Suita Jonathana Littella – o konstrukcji „Łaskawych”, w: Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych, red. M. Lachman i J. Wiśniewski, t. II, Acta Universatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica 2 (16) 2012, „Primus Verbum” Łódź 2012
 • Kultura postkolonialna a perspektywa komparatystyczna, [w:] Metody badań i poszukiwania, red. J. Płuciennik i P. Stelmaszczyk, seria: Język – Literatura – Kultura. Studia Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Primum Verbum Łódź 2012
 • Kultura kampu – kamp kultury, [w:] Metody badań i poszukiwania, red. J. Płuciennik i P. Stelmaszczyk, seria: Język – Literatura – Kultura. Studia Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Primum Verbum Łódź 2012
 • Gothic Convention and the Aesthetics of Failure, w: All that Gothic, eds A. Łowczanin, D. Wiśniewska, in “Dis/Continuities. Toruń Studies in Language, Literature and Culture” vol 4, Peter Lang Edition: Frankfurt an Main 2014.
 • The Holocaust – Postmemory – Postmodern Novel: ‚The Flytrap Factory’ by Andrzej Bart, ‚Tworki’ by Marek Bieńczyk and ‚Skaza’ by Magdalena Tulli, w: Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989. The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures Since 1989, ed. Reinhard Ibler, ibidem-Verlag: Stuttgart 2014 (współautorstwo z Danutą Szajnert)
 • PRL, zmysły i historia – powieści historyczne Władysława  L. Terleckiego, w: Zmysłowy komunizm. Somatyczne doświadczenie epoki, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo Libron, red. Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka, Robert Kulmiński, Warszawa – Kraków, 2014
 • Opowieść o „miastach odzyskanych” – proza Stefana Chwina, Pawła Huelle, Joanny. Bator i Ingi Iwasiów, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2014 nr 5
 • Kulturowe reprezentacje dzieci zabijających dzieci, w: Zabójstwo dziecka w kulturze i literaturze europejskiej, red. M. Chmielarz, K. Ilski, Z. Kopeć, E. Kraskowska, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2014
 • W Kanadzie, w domu, w kuchni, na linoleum – o opowiadaniach Alice Munro, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2015, nr 6
 • Śmierć w bunkrze – opowieść Martina Pollacka o ojcu (z mapami i fotografiami w tle), w: Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze, red. E. Konończuk, E. Sidoruk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015
 • In the Lens: Susan Sontag and Annie Leibovitz, w: Muses, Mistress and Mates: Creative Collaborations in Literature, Art and Life, eds. I. Penier and A. Suwalska-Kołecka, Cambridge Scholar Publishing, 2015
 • Polish Novel in the 20th Century, w: Poland. History, Culture and Society. Selected Readings, red.E. Bielawska-Batorowicz, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015
 • Manuel Aguirre, Geometria strachu. Wykorzystanie przestrzeni w literaturze gotyckiej w: Wokół gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Universitas, Kraków 2002
 • Wisam Mansour, Paolo Coelho i John Barth – w stronę tolerancji dla kobiecej indywidualności w: Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji, red. G. Gazda, I. Hübner i J. Płuciennik, WUŁ Łódź 2008.
 • Lauren B. McConnell, Dramatyczny wybór współpracy i zaniechania przemocy: „Zitra to spustime!” („Od jutra zaczynamy!”) Vaclava Havla w: Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji, red. G. Gazda, I. Hübner i J. Płuciennik, WUŁ Łódź 2008.