dr Agnieszka Przybyszewska
Katedra Teorii Literatury
📧

Specjalność naukowa i zainteresowaniaWykształcenie, doświadczenie zawodoweWażniejsze nagrody i wyróżnieniaStypendia zagranicznePublikacje naukoweArtykuły w drukuUdział w konferencjachProwadzone zajęciaInne
 • teoria i historia literatury
 • literatura elektroniczna
 • liberatura
 • korespondencje sztuk
 • flamenco oraz jego przejawy w kulturze (historia i teoria flamenco, flamenco w literaturze, filmie i sztukach plastycznych)
 • urodzona: 27 maja 1982 roku w Łodzi, absolwentka XII LO w Łodzi
 • 2001-2006: studia na filologii polskiej w UŁ (specjalizacje: nauczycielska oraz dziennikarska); praca magisterska (czerwiec 2006): (Nie tylko) liberackie modele do składania: liberatura, e-liberatura i hipertekst na gruncie polskim (promotor: prof. zw. dr hab. Grzegorz Gazda)
 • 2005-2009: studia na kulturoznawstwie w UŁ (specjalizacja: filmoznawstwo i wiedza o mediach); praca magisterska (luty 2009): Flamenco jako fenomen kulturowy i jego przejawy w twórczości F. G. Lorki i C. Saury (promotor: prof. zw. dr hab. Ryszard Kluszczyński)
 • 2006-2011: studia doktoranckie w UŁ (Wydział Filologiczny)
 • kwiecień 2012: tytuł doktora nauk humanistycznych (rozprawa Liberackość dzieła literackiego, promotor: prof. G. Gazda, recenzenci: prof. M. Hopfinger, prof. J. Jarniewicz)
 • od października 2011 r.: asystent w Katedrze Teorii Literatury, a od 2012 adiunkt.
 • Dyplom za wyróżniającą się pracę magisterską z filmoznawstwa ukończoną na Wydziale Filologicznym UŁ (2009)
 • Stypendium MEN na rok 2007/2008
 • Stypendium MEN na rok 2006/2007
 • Tytuł laureatki (I miejsca) Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską w Polsce (2006)
 • Dyplom za najlepszą pracę magisterską z literaturoznawstwa ukończoną na Wydziale Filologicznym UŁ w 2006 roku
 • Medal za Chlubne Studia (2006)
 • Stypendium MEN na rok 2005/2006
 • Stypendium MENiS na rok 2004/2005
 • Tytuł finalistki XXXI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2000/2001)
 • Honorowa kostka (nr 6388) w Pomniku Łodzian Przełomu Tysiącleci jako gratulacje Prezydenta Miasta dla najlepszego maturzysty w szkole (2000/2001)
 • Stypendium Naukowe Fundacji Przyjaciół XII LO im. S. Wyspiańskiego (1999/2000)
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia szkoły (1998/1999)
 • Studia na filologii hiszpańskiej w Universidad de Sevilla (Hiszpania) w semestrze letnim roku akademickiego 2008/2009 (w ramach programu LLP Erasmus). W czasie tego wyjazdu realizowałam również indywidualny projekt badawczy na wydziale socjologicznym Universidad de Sevilla: Sobre el trasfondo sociocultural del origen del flamenco. Las hipótesis ethnomusicológicas de F. Pedrell, M. de Falla y J. Turina, aplicadas a la investigación actual del cante flamenco (opiekun projektu: prof. Gerhard Steingress).

Książki:

 • Liberackość dzieła literackiego (Łódź 2015)

Artykuły w tomach zbiorowych:

 • Inne czytanie i dziecięca literatura (roz)grywalna – od gamebooków do książek rzeczywistości rozszerzonej [w:] W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, red. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź-Warszawa 2015
 • Medialne uwikłania literatury a twórcze pisanie [w:] Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Kraków 2015
 • Czytające dzieci Stefana Themersona. Ku nowym (słowo-dzwięko-)obrazom literackim [w:] Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej, red. R.W. Kluszczyński, D. Rode, Łódź 2015
 • Close Reading of the Liberary Canon. On “Oka-leczenie” (“Eyes-Ore”) by Zenon Fajfer and Katarzyna Bazarnik, [w:] Incarnations of Textual Materiality: From Modernism to Liberature, red. K. Bazarnik, I. Curyłło-Klag, Cambridge 2014
 • Nowy pakt z czytelnikiem. O zmysłowej lekturze tekstów nowomedialnych, [w:] Maszyny kruszenia słowa. Biuletyn konferencyjny, Częstochowa 2014
 • Książkowe interfejsy. Liberatura – przekaz grafemiczny w postmedialnym świecie konwergencji?, [w:] Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, red. M. Górska-Olesińska, Opole 2012
 • Czy (i jak) można mówić o e-liberaturze?, [w:] e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2012
 • Liberatura, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Warszawa 2012 (wyd. 2) [nowa wersja hasła]
 • E-liberatura, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Warszawa 2012 (wyd. 2) [nowa wersja hasła]
 • Lola odchodzi ku portom Juana de Orduñi: cante jondo na usługach polityki, [w:] Od Cervantesa do Pereza-Reverte’a. Adaptacje literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej, red. A. Helman, K. Żyto, Kraków 2011
 • Daleko czy jednak blisko? O tym co łączy liberatów i e-literatów, [w:] Od liberatury do e-literatury, red. M. Górska-Olesińska, E. Wilk, Opole 2011
 • Porządek czy chaos, sieć czy zbieranina, logiczna konstrukcja czy zagmatwany labirynt? Na marginesie hipertekstowej powieści Radosława Nowakowskiego, [w:] Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, red. P. Marecki, M. Pisarski Kraków 2011
 • Dziesięć lat liberatury (historia w dużym skrócie) [posłowie], [w:] Zenon Fajfer, Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2009, red. K. Bazarnik, Kraków 2010
 • Liberature. A Decade (a Snapshot View on its History) [afterwords], [w:] Zenon Fajfer, Liberaturature or total literature. Collected essays 1999-2009, red. K. Bazarnik, Kraków 2010
 • Liberackie marginesy tekstu sieciowego, [w:] Tekst [w] sieci, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009
 • Nowa? Wizualna? Architektoniczna? Przestrzenna? Kilka słów o tym, co może literatura w dobie Internetu, [w:] e-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2009
 • Liberacka analiza tekstu (o czytaniu „Oka-leczenia” Zenona Fajfera i Katarzyny Bazarnik) , [w:] Polska literatura najnowsza – poza kanonem, red. P. Kierzek, Łódź 2008
 • Chaos w pudełku i porządek na wadze. O przestrzeni śmierci i przestrzeni tekstu w utworach B. S. Johnsona oraz Z. Fajfera i K. Bazarnik, [w:] Kulturowe obrazy śmierci od przełomu romantycznego do dziś, red. I. Grzelak, T. Jermalonek, Łódź 2007
 • Liberatura, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” , nr 50/2007
 • E-liberatura, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” , nr 50/2007
 • Niszczyć aby budować. O nowych jakościach liberatury i hipertekstu, [w:] Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, red. M. Dawidek-Gryglicka, Kraków 2005

Artykuły w czasopismach:

 • Wprowadzenie do literatury (roz)grywalnej, „Poradnik bibliotekarza” 3/2015
 • Ku literaturze grywalnej (kilka uwag wstępnych), „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2/2014
 • Między materialnością a wirtualnością. Przypadek książek rzeczywistości rozszerzonej, „Teksty Drugie”, nr 3/2014
 • Liberacki kanon literatury. O czytaniu „Oka-leczenia” Zenona Fajfera i Katarzyny Bazarnik. Podwójne zapiski z lektury dwukrotnej czyli w dialogu z samą sobą, „ha!art” nr 30/2010
 • NIE-KONKRETNA KAWIARIA LIBERACKA. Na marginesie kilku nieodbytych rozmów liberatów i konkretystów, „ARTERIE” nr 3 (9)/ 2010
 • Czytać… czyli układać. Liberackie (i nie tylko) modele do składania, „Autoportret” nr 4/2006
 • Którędy do literatury nowomedialnej?, „Fragile” nr 2/2008 [przedruki: w dwutygodniku „Witryna” oraz w „Czytelni Przedruków” Katalogu Czasopism.pl]
 • Sprzedać legendę. Jak zachwyca i rozczarowuje „Arw” Stanisława Czycza, „TECHSTY” nr 4/2008

Tłumaczenia naukowe:

 • D. Suiogan, Hipostaza przejawu tolerancji w tradycyjnej mentalności – śmiech, stare i nowe, [w:] Literatura, kultura, tolerancja, red. G. Gazda, I. Hübner, J. Płuciennik, Kraków 2008

Tłumaczenia artystyczne:

 • José Aburto, Poczęcie smoka [razem z Łukaszem Dróżdżem i Mariuszem Pisarskim] (2015)

Recenzje naukowe:

 • Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne, red. J. Biedermann, G. Gazda, I. Hübner, „Zagadnienia Rodzajów Literackich“ nr 51/2008

Publikacje naukowe on-line:

 • Teaching Reading by Playing (with) the Literary Wor(l)d [artykuł złożony do tomu pokonferencyjnego]
 • Seeing “Where” and Feeling “When” – (New?) Time and Space Characteristics in Lit(b)erary Books of Modern Age. The Case of R. Nowakowski and C. Cumming [artykuł złożony do tomu pokonferencyjnego]
 • O domniemanym zwrocie interfejsologicznym w literaturoznawstwie (kilka wstępnych rozpoznań) [artykuł złożony do tomu pokonferencyjnego]
 • Liberackość nasza współczesna. Od teorii liberackiej do zwrotu interfejsologicznego w literaturoznawstwie [artykuł złożony do „Er(r)go”]
 • Zmysłowy taniec ożywionych liter – kilka słów o typografii elektronicznej[artykuł złożony do „Sztuki Edycji”]
 • Między mową kwiatów a mową tańca, czyli jak wysłowić kobiecość poprzez flamenco (o „Mowie kwiatów” w realizacji teatru FlamencoArte Nadii Mazur) [artykuł złożony do „Folia Sociologica”]
 • O niektórych strategiach otwarcia na czytelnika w wybranych przykładach literatury nowomedialnej (rekonesans) [artykuł przyjęty do druku w tomie Teksty kultury uczestnictwa, red. M. Maryl, A. Wójtowicz, A. Dąbrówka, Warszawa 2014]
 • Po(d)żeranie tekstu. Wstęp do rozważań o czytaniu kinetycznym [tekst złożony do tomu E-polonistyka 3, red. A. Dziak, Lublin]
 • Coraz ciekawiej, coraz bardziej światowo. O „ha!wangardzie” 2013 mniej i bardziej osobiście. [tekst złożony do publikacji w „ha!arcie”]

Konferencje zagraniczne:

 • The End(s) of Electronic Literature (Bergen, sierpień 2015); wygłoszony referat: Teaching Reading by Playing (with) the Literary Wor(l)d
 • Literary and Book Culture in the Digital Age (Ołomuniec, kwiecień 2015); wygłoszony referat: Seeing “Where” and Feeling “When” – (New?) Time and Space Characteristics in Lit(b)erary Books of Modern Age. The Case of R. Nowakowski and [AP1] C. Cumming
 • Chercher le Texte: Locating the Text in Electronic Literatue (Paryż, wrzesień 2013); wygłoszony referat: Lit(b)eracy Between the Book, the Page and the Screen – on “Between Page and Screen” by Amaranth Borsuk and Brad Bouse
 • Displaying Word & Image (Belfast, czerwiec 2010); wygłoszony referat: Reading the liberature: „Oka-leczenie” by Zenon Fajfer and Katarzyna Bazarnik
 • Manolo Caracol, un cantaor de leyenda  (Sevilla, maj 2009); uczestnik-dyskutant

Konferencje krajowe:

 • Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej, Toruń, listopad 2015; wygłoszony referat:Więcej niż książka, więcej niż film, więcej niż gra – o czytaniu (?) Pry S. Gorman i D. Cannizzaro
 • Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra – Warszawa, marzec 2015; wygłoszony referat: O literackości współczesnej sztuki (nie tylko) słowa, czyli poetyka a zwrot interfejsologiczny w literaturoznawstwie
 • Kultura czytelnicza młodego pokolenia – Łódź, 16-17 października 2014; wygłoszony referat: Inne czytanie i dziecięca literatura (roz)grywalna – od gamebooków do książek rzeczywistości rozszerzonej
 • I Kongres Edukacji Medialnej – Kraków, wrzesień 2014; wygłoszony referat: Medialne uwikłania literatury a twórcze pisanie
 • Teksty kultury uczestnictwa – Warszawa, październik 2013; wygłoszony referat: O niektórych strategiach otwarcia na czytelnika w wybranych przykładach literatury nowomedialnej (rekonesans)
 • Więcej niż obraz. II Zjazd PTK, Kraków, wrzesień 2013; wygłoszony referat: Czytać inaczej. O lekturze (nie tylko nowomedialnych) opowieści transmedialnych
 • Kultura gier komputerowych – Łódź, maj 2013; wygłoszony referat: Zagrać w literaturę. Playable literature – historia (nie)jednego przypadku
 • E-polonistyka 2 – Lublin, grudzień 2009; wygłoszony referat: Czy (i jak) można mówić o e-liberaturze?
 • Od liberatury do e-literatury – Złoty Potok, listopad 2009; wygłoszony referat: Daleko czy jednak blisko? O tym co łączy liberatów i e-literatów
 • Tekst [w:] sieci – Warszawa, grudzień 2008; wygłoszony referat: Liberackie marginesy tekstu sieciowego
 • XXXVI Konferencja Teoretycznoliteracka Kulturowe wizualizacje doświadczenia – Złoty Potok, wrzesień 2008; uczestnik-dyskutant
 • E-polonistyka – Lublin listopad 2007; Wygłoszony referat: Nowa? Wizualna? Architektoniczna? Przestrzenna? Kilka słów o tym, co może literatura w dobie Internetu
 • Przestrzenie śmierci – Łódź, październik 2006; Wygłoszony referat: Chaos w pudełku i porządek na wadze. O przestrzeni śmierci i przestrzeni tekstu w utworach B. S. Johnsona oraz Z. Fajfera i K. Bazarnik
 • VIII Tydzień Polonistów – Lublin, maj 2005. Wygłoszony referat: Nowe czy jednak stare? Kilka słów o polskiej liberaturze i hipertekście
 • WIELOŚĆ SZTUK – JEDNOŚĆ SZTUKI. Wokół granic interakcji sztuk – Olsztyn, 20-22 października 2005 r. Wygłoszony referat: Płasko i w przestrzeni – o malarskości i architektoniczności liberatury (na przykładzie „Ulicy…” Radosława Nowakowskiego
 • Konstrukcja poprzez dekonstrukcję. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki – Poznań, październik 2005. Wygłoszony referat: Niszczyć aby budować. O nowych jakościach liberatury i hipertekstu

Zajęcia kursowe:

 • Kulturoznawstwo: wiedza o literaturze, wprowadzenie do nowych mediów, literatura i nowe media, socjologia literatury, twórcze pisanie – formy narracyjne I, twórcze pisanie – formy narracyjne II, Współczesne strategie narracyjne, historia literatury (wybrane zagadnienia)
 • Filologia polska: teoria literatury, poetyka i wersyfikacja, poetyka i teoria literatury

Zajęcia fakultatywne:

 • Liberatura czyli literatura totalna, Flamenco. Sztuka i filozofia życia, Na pograniczach (?) literatury. O kilku romansach sztuki słowa, Od literatury do liberatury i e-liberatury, Playable literature, czyli zagrać w literaturę (warsztat twórczego pisania)
 • Członkini Electronic Literature Organization[AP1]
 • Opiekun studenckiego projektu Więcej niż literatura. Kamienica Rewolucji 29 (2014)
 • Sekretarz cyklu [AP2] konferencji Literatura prze-pisana
 • Tancerka aktywnie działająca również jako propagator kultury flamenco w Łodzi i całej Polsce (prowadzenie kursów i warsztatów tańca, pokazów tańca, prelekcji i wykładów)