prof. zw. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska
Katedra Dramatu i Teatru

Specjalność naukowaKsiążkiArtykuły naukoweOpracowania redakcyjne
Historia teatru
 • Trudne początki. Teatr łódzki w latach 1844-1863 . Wrocław 1976.
 • Scena obiecana. Teatr polski w Łodzi 1844-1918 . Łódź 1995.
 • Pierwsze przedstawienia teatralne w Łodzi . „Pamiętnik Teatralny” 1972 z. 2, s. 199-213.
 • Powojenne książki o historii teatru łódzkiego . „Pamiętnik Teatralny” 1974 z. 2, s. 273-289.
 • Teatr jarmarczny. „Pamiętnik Teatralny” 1975 z. 2, 186-214.
 • Początki teatru amatorskiego w Łodzi . „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Folia Polonica” S. I, nr 2, Łódź 1975, s. 123-128.
 • O dawnej krytyce na prowincji . „Dialog” 1978 nr 4, s. 106-111.
 • Teatr [W zb.:] Łódź. Dzieje miasta. T. 1 do 1918 roku. Red. R. Rosin. Łódź 1980, s. 571-592.
 • Od Marzantowicza do Zelwerowicza [W zb.:] Teatr przy ulicy Cegielnianej . Red. S. Kaszyński. Łódź 1980, s. 26-73.
 • Teatr łódzki w latach 1863-1988 [W zb.:] Teatr polski od 1863 roku do schyłku XIX wieku. Dzieje teatru polskiego. Red. T. Sivert. T. 2. Warszawa 1982, s. 311-370.
 • Krakowska moderna w Łodzi. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1985 z. 58, s. 155-165.
 • Teatr łódzki w roku 1905. „Pamiętnik Teatralny” 1984 z. 3-4, s. 385-426.
 • Powrót teatru polskiego [ do Wilna] (5-7 lipca 1905). „Pamiętnik Teatralny” 1968 z. 2-3, s. 301-319.
 • Leśmian reżyserem. „Dialog” 1986 nr 12, s. 149-159.
 • Trapszo w Łodzi [W zb.:] O teatrze i dramacie. Studia – przyczynki – materiały. Red. E. Krasiński. Wrocław 1989, s. 89-111.
 • Teatr łódzki w latach 1888-1918 [W zb.:] Teatr polski w latach 1890-1918. Zabór rosyjski. Dzieje teatru polskiego. Red. T. Sivert. T. 4. Warszawa 1988, s. 362-527.
 • Zaczęło się od „Małżeństwa Apfel”… [W zb.:] Dwa jubileusze . Wyd. Teatr im. S. Jaracza w Łodzi. Red. E. Drozdowska. Łódź 1989, s. 5-17.
 • Strajk aktorów warszawskich w roku 1905 [W zb.:] Warszawa teatralna . Red. L. Kuchtówna. Warszawa 1990, s. 148-198.
 • Stefania Skwarczyńska i teatr jej współczesny . „Dialog” 1990 nr 10, s. 137-144.
 • Wileński kontrakt Bogusławskiego w roku 1816 . „Pamiętnik Teatralny” 1991 z. 1, s. 145-149.
 • Stanisław Łąpiński – łódzki recenzent teatralny [W zb.:] Krytycy teatralni XX wieku . Red. E. Udalska. Wrocław 1990, s. 153-164.
 • „Bogusławski i jego scena” Wincentego Rapackiego – manifest aktorstwa polskiego [W zb.:] Dramat i teatr pozytywistyczny. Red. D. Ratajczakowa. Wrocław 1991, s. 57-94.
 • Racja teatru [W zb.:] Teatr Byrskich. Refleksje, dokumenty, wspomnienia . Kielce 1992, s. 87-96.
 • Pierwsze przedstawienia żydowskie w Łodzi . „Pamiętnik Teatralny” 1992 z. 1-4, s. 391-414.
 • Łódzka publiczność teatralna w XIX wieku [W zb.:] Sto lat stałej sceny polskiej w Łodzi 1888-1988. Łódź 1993
 • Zaczęło się od „Adama i Ewy”? [W zb.:] 150-lecie teatru w Łodzi. 1844 – 6 stycznia – 1994. Łódź 1994
 • Od Panczykowskiego do Kamińskiej . „Teatr” 1994 nr 1, s. 36-39.
 • Z dziedzińca Collegium Maius na Cegielnianą [W zb.:] Krakowskie rodowody. Materiały z sesji naukowej „Z Krakowa w świat”. Red. J. Michalik. Kraków 1994, s. 81-96.
 • Czwarty akt „Wesela”. „Dialog” 1996 nr 1, s. 128-142.
 • Łódź teatralna: polska, niemiecka i żydowska. Współpraca i rywalizacja [W zb.:] Polacy – Niemcy – Żydzi w Łodzi w XIX-XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy . Red. P. Samuś. Łódź 1997, s. 240-259.
 • Kabaret za murem. „Dialog” 1998 nr 1, s. 105-115.
 • Sto lat stałej sceny polskiej w Łodzi 1888-1988 . Łódź 1993
 • The Theatre on the Turn of the 20 th Century – Teatr schyłku XX wieku . „Bulletin de la Societé des Sciences et des Lettres de Łódź” vol. II/III, nr 1-20, Łódź 1993/94
 • 150-lecie teatru w Łodzi. 1844 – 6 stycznia – 1994. Łódź 1994
 • Teatr żydowski w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, red. A. Kuligowska-Korzeniewska, M.Leyko, Łódź 1998
 • Teatr przy ulicy Jaracza. 110 lat stałej sceny w Łodzi (1888-1998). Łódź 1999 [przy współpracy E. Drozdowskiej]