Sylabus przedmiotu fakultatywnego

Tytuł: Bliskie spotkania słów, obrazów, dźwięków – o sztuce XX i XXI wieku

Osoba prowadząca: dr hab. prof. IBL PAN Beata Śniecikowska

Dla kierunku: kierunki IKW w ramach zajęć fakultatywnych wg siatek

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczyć będą związków między sztukami wizualnymi, sztuką słowa i (w mniejszym zakresie) filmem w XX i XXI wieku. Szczególny nacisk położony zostanie na twórczość doby Wielkiej Awangardy i działania wyrastające z doświadczeń artystów awangardowych (przedmiotem analiz będę prace artystów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem twórców polskich; kontekstowo odwoływać się będziemy także do estetyki Dalekiego Wschodu). Omawiane będą zarówno teoretyczne, jak i historycznoartystyczne i interpretacyjne aspekty relacji intersemiotycznych.

Treści kształcenia:

 1. Sztuki wizualne wobec innych sztuk – ujęcia teoretyczne.
 2. Wokół Gesamtkunstwerk – dawniej i dziś.
 3. Polisensoryczne wynalazki awangardy: kolaż, montaż, fotogram, słowografia, dźwiękografia, poezjografia, wizualne pejzaże dźwiękowe (widokówki dźwiękowe, fonokaligramy, „zanoty” sytuacyjne, mapy polisensoryczne, obrazy dźwięku).
 4. Awangardowa i neoawangardowa sztuka książki – ku interaktywności logowizualnej.
 5. Film awangardowy – udźwiękowione obrazy w ruchu (wobec słowa).
 6. Werbowizualność szeroko rozumianego modernizmu a sztuka Dalekiego Wschodu.
 7. Współczesne konteksty awangardowej intersemiotyczności (wiersze-partytury, cyberpoezja, sztuka internetu, werbowizualność awangardy a grafika muzyczna).
 8. Ku nowej logowizualności? – wybrane zjawiska artystyczne XXI w.

Efekty uczenia:

Po ukończeniu kursu student:

 1. zna i rozumie – podstawowe zagadnienia z zakresu komparatystyki intersemiotycznej (literatura wobec innych sztuk): 01TP_1A _W02; – złożony charakter komunikacji językowej i jej różnomedialne uwikłania: 01TP_1A_W03;
 2. potrafi uczestniczyć w dyskusji dotyczącej zjawisk z różnych dziedzin artystycznych: 01TP_1A_U03;
 3. jest gotowy do samodzielnej, krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz weryfikacji własnych sądów w oparciu o prace ekspertów: 01TP_1A_K01.

Sposoby i kryteria oceniania:

– Aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz znajomość wskazywanych przez prowadzącą tekstów – 60 % (efekty uczenia: 01TP_1A_K01 oraz 01TP_1A_U03);

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji dotyczącej relacji międzyartystycznych (na wybranych przykładach) – 40 % (efekty uczenia: 01TP_1A _W02 oraz 01TP_1A_W03).

Metody kształcenia:

Podające (elementy wykładu problemowego i konwersatoryjnego), poszukujące (dyskusja okrągłego stołu, studium przypadku), eksponujące (pokaz – prezentacja multimedialna, prezentacja obiektów artystycznych).

Literatura:

 • Dawidek-Gryglicka M., Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku, Kraków-Wrocław 2012.
 • Hopfinger M., W laboratorium sztuki XX wieku. O roli słowa i obrazu, Warszawa 1993.
 • Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia, red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004.
 • Kluszczyński R. W., Film – sztuka Wielkiej Awangardy, Warszawa-Łódź 1990.
 • Literatura a malarstwo – malarstwo a literatura. Panorama myśli polskiej XX wieku, red. G. Królikiewicz, O. Płaszczewska, I. Puchalska, M. Siwiec, Kraków 2009 (szczeg. teksty M. Poprzęckiej, M. Porębskiego, S. Wysłouch, M. Wallisa, H. Markiewicza).
 • Rypson P, Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919-1949, Kraków 2011.
 • Wysłouch S., Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994.

Informacje dodatkowe:

Dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze niewymagające usprawiedliwienia. Po trzeciej nieobecności (niezależnie od przyczyny) konieczne jest zaliczenie części omówionego materiału. Liczba nieobecności na zajęciach przekraczająca 50% uniemożliwia zaliczenie zajęć (za wyjątkiem długotrwałego zwolnienia chorobowego lub ważnych zdarzeń losowych, które należy jak najwcześniej zgłosić prowadzącej).

 

 

 

 

 

 

Bliskie spotkania słów, obrazów, dźwięków – o sztuce XX i XXI wieku, dr hab. prof. IBL PAN Beata Śniecikowska