Sylabus przedmiotu fakultatywnego

Tytuł: Praktyki autobiograficzne

Osoba prowadząca: dr Anna Ciarkowska

Dla specjalności: wszystkich

Poziom studiów: II stopień, II rok

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis: 

Zajęcia będą poświęcone szeroko rozumianym praktykom autobiograficznym. Celem zajęć będzie uporządkowanie wiedzy na temat różnych postaw i strategii autobiograficznych, przemian, znaczenia i miejsca narracji autobiograficznych we współczesnym świecie. Ważną częścią zajęć będzie namysł nad formami pisarstwa autobiograficznego (szczególnie w dobie mediów społecznościowych), nad możliwościami i ograniczeniami ekspresji intymnej, a także nad własną praktyką pisania siebie/o sobie. W ciągu całego semestru studenci będą przygotowywali mikroprojekty autobiograficzne.

 

Wymagania wstępne: 

Brak

 

Efekty uczenia się (EU):

Po ukończeniu kursu student:

zna i rozumie:

pojęcia związane z autobiografizmem, dostrzega różnice między różnymi postawami i strategiami pisarstwa autobiograficznego.

01TP_1A_W03

 

potrafi:

 • zastosować poznane reguły i strategie autobiograficzne we własnych tekstach 01TP_1A_U06
 • analizować, interpretować i wartościować własne i cudze narracje autobiograficzne 01TP_1A_U01

 

jest gotów do

weryfikacji wiedzy na temat form pisarstwa autobiograficznego i krytycznego spojrzenia na własne praktyki pisarskie 01TP_1A_K01

 

Treści kształcenia: 

 1. Skąd się biorą autobiografie? O potrzebie (i konieczności) pisania o sobie – zajęcia wstępne
 2. Postawy, pakty, strategie – o autobiografizmie w teorii
 3. Auto – „ja” w tekstach autobiograficznych
 4. Bio – doświadczanie „tu i teraz”
 5. Graphia – materia, nośnik, pismo
 6. Dziennik osobisty jako codzienna praktyka piśmiennicza
 7. Być w tekście/poza tekstem – relacje autobiograficzne
 8. Wspomnienia, pamiętniki, listy
 9. Pisać siebie/o sobie – autointerpretacje i od-twarzanie
 10. Pisanie o sobie jako autoterapia
 11. Autokreacja i autofikcja – autentyczność, prawda, fikcja
 12. Odpowiedzialność i pamięć – literatura świadectwa i historie mówione
 13. Autoetnografia i perspektywa badacza
 14. Horyzont oczekiwań czytelnika, czyli o tropieniu autora

 

 

Metody kształcenia: 

Wykład konwersatoryjny, dyskusja problemowa, burza mózgów, metoda projektów

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się 01TP_1A_W03 – udział w dyskusji

Efekty uczenia się 01TP_1A_U06,  01TP_1A_K01 – projekt

 

 

Informacje dodatkowe: 

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. Każdą kolejną nieobecność wymaga wykonania dodatkowego zadania pisemnego związanego z tematem zajęć (temat ustala prowadzący).

 

 

Literatura:

Małgorzata Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, wyzwanie, Kraków 2000.

Małgorzata Czermińska (red.), Autobiografia, Gdańsk 2009.

Philippe Lejeune, „Drogi zeszycie…”, „drogi ekranie…”. O dziennikach osobistych, przeł. A. Karpowicz, M. i P. Rodakowie, wybór, wstęp i oprac. P. Rodak, Warszawa 2010.

Paweł Rodak, Między zapisem a literaturą, Warszawa 2011.

Regina Lubas-Bartoszyńska, Między autobiografią a literaturą, Warszawa 1993.

 

Dr Anna Ciarkowska, Praktyki autobiograficzne