dr Anna Ciarkowska
Katedra Teorii Literatury

📧 anna.ciarkowska@uni.lodz.pl

CVZainteresowania naukoweArtykuły naukoweKonferencje naukoweInne

Ur. 4.10.1986 r.  Absolwentka I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi 2005 – 2010 jednolite studia magisterskie – filologia romańska (UŁ); jednolite studia licencjackie – kulturoznawstwo (specjalizacja: kultura literacka)

2009 Université de Paris VII Diderot – Stypendium Socrates Erasmus

2012 – 2016 studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim. W 2017 r. uzyskany stopień doktora nauk humanistycznych w specjalności literaturoznawstwo. Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem  prof. zw. dr hab. Grzegorza Gazdy: „Francuskojęzyczna literatura świadectwa pisarzy o polsko-żydowskich korzeniach: Anna Langfus i Piotr Rawicz”

Od 2018 asystent w Katedrze Teorii Literatury

Stypendia, szkolenia

2019 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – realizacja projektu: „Ojczyzna moja, oczywista… Piotr Rawicz”

2018 – Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Łodzi – realizacja projektu „Kultura żydowska w powojennej Łodzi”

2017/2018 – Kurs Kreatywnego Pisania – Instytut Badań Literackich PAN

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską o polskiej emigracji w XX wieku przyznawana przez Senat RP, Archiwum Emigracji i UMK w Toruniu

Wyróżnienie w Konkursie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. M. Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie  o Żydach i Izraelu

Nagroda „Punkt dla Łodzi”

Stypendium Fundacji Shalom – udział w Letnim Seminarium Języka i Kultury Jidysz w Warszawie

Zajęcia fakultatywne

2012/2013        Najnowsza literatura francuska

2013/2014        Literatura żydowska w XX wieku

Literatura wobec Zagłady – Literackie świadectwa

Literatura emigracyjna (konteksty polskie, żydowskie, francuskie)

Historia i kultura Żydów w powojennej Polsce

– Między doświadczeniem a wydarzeniem. O zobowiązaniach świadka, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2019, tom LXIII, z. 1 (129)- Lwów-Paryż. Przemiany tożsamości Piotra Rawicza, [w:] Konstrukcje i destrukcje tożsamości V. Granice stare i nowe, IS PAN, tekst przyjęty do druku

– „Krzyku się nie wydrukuje”. Anna Langfus – pisarka-świadek [w:] Niewłasne lektury. Od pisarstwa w języku wyuczonym do wielości kultur czytania, red. E. Łukaszyk, K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa 2018

– Lwow – héritage multiculturel de Piotr Rawicz [w :] Écritures de la destruction dans le monde judéo-polonais de la fin de la Seconde guerre mondiale à la fin des années Soixante, CNRS, Paryż 2017

– Język jako wyzwanie. O strategiach pisarskich Anny Langfus i Piotra Rawicza, „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” 2014 [2016] z. 1-2 (20-21)

– „Słowa rozłażą się jak wszy”. Piotr Rawicz – pisarz na krawędzi tekstu, [w:] Strategie twórcze w działaniu, red. G. Habrajska, J. Ślósarska, Łódź 2016

– Kto ma pamięć podziurawioną? O koncepcji postpamięci według Henri’ego Raczymowa, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ” 2015, nr 35

– Pisanie „na zgliszczach” języka, „Midrasz” 2014, nr 5 (181)

– Gdy ja będę mieć dwadzieścia lat… O twórczości Abrama Cytryna i Abrama Koplowicza, [w:] Mężczyzna w literaturze i kulturze, pod red. Grażyny Różańskiej, Pruszcz Gdański – Słupsk 2014

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939”, Lublin, 17-18 listopada 2016
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Autoetnografia i komunikacja twórcza”, Łódź, 12-13.05.2015
Międzynarodowa Konferencja „Shibboleth 1967/1968” Warszawa, 2-4.12 2015
Colloque International „Écritures de la destruction dans le monde judéo-polonais de la fin de la Seconde guerre mondiale à la fin des années Soixante”, Paryż 11-13.06.2014
Sesja naukowa Międzywydziałowego Zespołu Komparatystyki przy Wydziale Artes Liberales „Poza własnym językiem. Twórczość pisarzy posługujących się językiem wyuczonym”, Warszawa 10.06.2015
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Granice stare i nowe”, Warszawa 12-13.05. 2014
Interdycyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza Postpamięci”, Kraków 6.03.2014

Autorka powieści: Pestki (Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2019), Chłopcy, których kocham (Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2018)

Od 2018 r. – felietonistka w „Kalejdoskopie. Magazynie kulturalnym” wydawanym w Łodzi

W latach 2014-2018 – uczestniczka kursów języka jidysz (poziom zaawansowany) w Wyznaniowej Gminie Żydowskiej w Łodzi

Zajęcia i wykłady dla dzieci i seniorów w ramach Uniwersytetu Dla Dzieci, Uniwersytetu III Wieku, współpracy z DDP w Łodzi