Sylabus przedmiotu modułowego / fakultatywnego

Tytuł: Sztuka kobiet – historia i współczesność

Osoba prowadząca: Dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska, prof. UŁ

Dla kierunku: kulturoznawstwo III rok – moduł Płeć kulturowa, pozostałe kierunki IKW w ramach zajęć fakultatywnych wg siatek

Poziom studiów: I st.

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis: Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z metodologią badań i kategoriami interpretacyjnymi wypracowanymi na gruncie społecznej i feministycznej historii sztuki. Przedmiotem analiz będą procesy wytwarzania i rewidowania artystycznych kanonów, oraz twórczość wybranych artystek na tle społecznej historii kobiet, ruchów emancypacyjnych i aktywistycznych (od XVIII wieku po współczesność).

Efekty kształcenia

K1A_W06 – zna założenia badawcze feministycznej i społecznej historii sztuki, zna i rozumie stosowane w nich metody interpretacji dzieł sztuki; dostrzega powiązania między przemianami w historiografii sztuki i w polu praktyk artystycznych a szerszymi przemianami społeczno-kulturowymi;

K1A_U03 – posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania zjawisk artystycznych,             z uwzględnieniem aspektów formalnych, konwencji ikonograficznych i gatunkowych

K1A_U08 – samodzielnie przygotowuje krótkie wystąpienia i prace pisemne, formułuje własne tezy, dobierając odpowiednie źródła i metody analiz.

K1A_K04 – ma świadomość znaczenia sztuki kobiet jako części kulturowego dziedzictwa

 

Metody dydaktyczne – konwersatorium z elementami wykładu, dyskusja nad tekstami, analiza materiału wizualnego

Sposoby i kryteria oceniania – warunkiem zaliczenia jest udział w zajęciach i znajomość omawianych tekstów; ocenie podlega aktywność w dyskusjach, przygotowanie zadań w czasie semestru oraz praca końcowa: projekt wystawy.

 

Program kształcenia

 1. Wstęp. Feministyczne rewizje w historii sztuki
 2. Artystki w nowożytnej Europie
 3. Akademie, salony i kobiety w dobie rewolucji francuskiej
 4. XIX-wieczne ruchy kobiece, kobiece rzemiosło i sztuka stosowana
 5. Malarki i emancypantki przełomu XIX i XX w.
 6. Modernistki i awangardzistki: „nowy człowiek”, „nowa kobieta” i nowa sztuka
 7. Modernistki i awangardzistki: nowoczesne pary artystyczne
 8. Rzeźba-ciało-przestrzeń. Polskie rzeźbiarki l. 60
 9. Feminizm, performance i sztuka ciała
 10. Ciało-obraz-tożsamość. Retoryka pozy, poetyka spojrzenia
 11. „Czarna sztuka” kobieca l. 80 i 90.
 12. Poza zachodnim centrum: artystki w globalnym świecie sztuki

 

Literatura:

Whitney Chadwick, Kobiety, sztuka i społeczeństwo, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2015

Carolyn Korsmeyer, Czym jest sztuka?, w: eadem, Gender w estetyce, Universitas, Kraków 2008

Linda Nochlin, Dlaczego nie było wielkich artystek? „Ośka” 1999, nr 3

Grzegorz Dziamski, Sztuka feministyczna: od outsidera do Innego, w: idem, Sztuka u progu XXI wieku, Poznań 2002

Valie Export, Aspects of Feminist Actionism, „New German Critique” 1989, nr 47

Rozsika Parker, Griselda Pollock, Old Mistresses. Women, Art and Ideology, New York – London 1981

Emancypantki i modernistki. Teksty kobiet o sztuce 1879-1914, red. Joanna Sosnowska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2019

Joanna Sosnowska, Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880-1939, IS PAN, Warszawa 2003

Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce, red. A. Jakubowska, „Sztuka i Dokumentacja” 2016, nr 15

Amazons of the Avant-Garde, ed. J. Bowlt, New York 2000

Maud Lavin, Cut with the Kitchen Knife. The Weimar Photomontages of Hannach Höch,  New Haven – London 1993

Maria Jarema. Wymyślić sztukę na nowo, red. Agnieszka Dauksza, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2021

Jestem artystką we wszystkim co niepotrzebne. Kobiety i sztuka około 1960, red. Ewa Toniak, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010

Agata Jakubowska, Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow, Poznań 2007

Sztuka kobiet, red. Jolanta Ciesielska, Agata Smalcerz, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2000

 

Dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska, prof. UŁ, Sztuka kobiet – historia i współczesność