Sylabus przedmiotu modułowego / fakultatywnego

Tytuł: Nowe media w sztukach performatywnych

Osoba prowadząca: dr hab. M. Ożóg

Dla kierunku: kulturoznawstwo III rok – moduł Kultura prze-pisana; pozostałe kierunki IKW w ramach zajęć fakultatywnych wg siatek; zajęcia łączone z II r. nowych mediów

Poziom studiów:  I stopień

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis:

znajomość problematyki przemian sztuki współczesnej i roli, jaką odgrywają w nich nowe media.

 

Efekty kształcenia:

– Performatywność i sztuki performatywne.

– Przegląd technologii cyfrowych używanych w sztukach performatywnych.

– Kontekst historyczny – od spektakli multimedialnych do performensu wideo.

– Teatr – poszerzenie i wirtualizacja przestrzeni scenicznej.

– Teatr – aktorstwo post-organiczne.

– Teatr – widz jako interaktor.

– Performens – między ucieleśnieniem a wirtualnością: hybrydyzacja, rozszerzenie, wirtualizacja ciała.

– Performens interaktywny. – Performens w przestrzeni wirtualnej i rozszerzonej (Internet, Second Life, media mobilne i lokacyjne).

– Zmiany praktyki wykonawczej w muzyce w kontekście technologii interaktywnych.

– Interaktywne instrumenty i systemy dźwiękowe.

– Generatywne systemy dźwiękowe.

– Muzyka sieciowa / muzyka w sieci.

– Instalacje dźwiękowe.

Treści kształcenia:

– Performatywność i sztuki performatywne.

– Przegląd technologii cyfrowych używanych w sztukach performatywnych.

– Kontekst historyczny – od spektakli multimedialnych do performensu wideo.

– Teatr – poszerzenie i wirtualizacja przestrzeni scenicznej.

– Teatr – aktorstwo post-organiczne.

– Teatr – widz jako interaktor.

– Performens – między ucieleśnieniem a wirtualnością: hybrydyzacja, rozszerzenie, wirtualizacja ciała.

– Performens interaktywny.

– Performens w przestrzeni wirtualnej i rozszerzonej (Internet, Second Life, media mobilne i lokacyjne).

– Zmiany praktyki wykonawczej w muzyce w kontekście technologii interaktywnych.

– Interaktywne instrumenty i systemy dźwiękowe.

– Generatywne systemy dźwiękowe.

– Muzyka sieciowa / muzyka w sieci.

– Instalacje dźwiękowe.

 

Sposoby i kryteria oceny:

ocena przygotowanych wystąpień ustnych i udziału w dyskusji – 30%, 2 krótkie teksty przygotowywane w trakcie semestru (do 3 stron) – 30% , prezentacja multimedialna dotycząca jednego projektu artystycznego – 40%.

 

Metody kształcenia:

dyskusja dydaktyczna, metoda problemowa, wykład konwersatoryjny.

 

Literatura:

Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2010.

  1. Auslander, Liveness: Performance in a MediatizedCulture, London and New York 1999.
  2. Carr, On Edge: Performance at the End of the Twentieth Century, WesleyanUniversity Press 1993.
  3. Caussey, Theatre and Performance in Digital Culture. From simulation to embeddedness, London 2006.
  4. Dixon, Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation, Cambridge 2007.
  5. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, Kraków 2008.
  6. Giannchi, Virtual Theatres: AnIntroduction, London 2004.
  7. Goldberg, Performance Art: From Futurism to the Present (World of Art), Thames& Hudson 2001.

R.W. Kluszczyński, Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999.

  1. Laurel, Computers as Theatre, Reading 1993.

Multimedia: From Wagner to Virtual Reality, eds. K. Jordan, R. Packer, New York / London 2001.

  1. Scheer, R. Klich, Multimedia Performance, New York 2010.

Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, red. P. Zawojski, Katowice 2015.

 

 

dr hab. M. Ożóg, Nowe media w sztukach performatywnych