Sylabus przedmiotu fakultatywnego

Tytuł: Literatura – sztuki wizualne – film. O (dy)fuzjach między dziedzinami (XX-XXI w.)

Osoba prowadząca: dr hab. prof. IBL PAN Beata Śniecikowska

Dla kierunku: kulturoznawstwo, wszystkie specjalności

Poziom studiów: II stopień

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczyć będą związków między literaturą, sztukami wizualnymi i sztuką filmową w twórczości wybranych artystów europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem twórców polskich) od II połowy XIX po początek XXI wieku. Szczególny nacisk położony zostanie na twórczość doby Wielkiej Awangardy i działania wyrastające z doświadczeń artystów awangardowych. Analizowane będą zarówno teoretyczne, jak i historycznoartystyczne i interpretacyjne aspekty relacji intersemiotycznych.

 

Treści kształcenia:

 1. Literatura a sztuki wizualne – ujęcia teoretyczne.
 2. (Kręte) drogi do awangardowego Gesamtkunstwerk – i dalej.
 3. Między teorią sztuki, manifestem i praktyką artystyczną.
 4. Awangardowe „wynalazki”: kolaż, montaż, fotogram, słowografia, dźwiękografia, poezjografia, wizualne pejzaże dźwiękowe (widokówki dźwiękowe, fonokaligramy, „zanoty” sytuacyjne, mapy polisensoryczne, obrazy dźwięku).
 5. Awangardowa i neoawangardowa sztuka książki – ku logowizualnej interaktywności.
 6. Film awangardowy – udźwiękowione obrazy w ruchu (wobec literatury).
 7. Współczesne konteksty awangardowej intersemiotyczności (wiersze-partytury, cyberpoezja, sztuka internetu, werbowizualność awangardy a grafika muzyczna).
 8. Nowa logowizualność? – wybrane zjawiska artystyczne XXI w.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

– Aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz znajomość wskazywanych przez prowadzącą tekstów – 50 %

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji dotyczącej relacji międzyartystycznych (na wybranych przykładach) – 50 %

 

Metody kształcenia:

– wykład konwersatoryjny

– dyskusja

– analiza tekstów różnomedialnych

– pokaz (prezentacje multimedialne, prezentacja obiektów artystycznych)

 

Literatura:

 • Dawidek-Gryglicka M., Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku, Muzeum Współczesne Wrocław – Korporacja Ha-art, Kraków-Wrocław 2012.
 • Hopfinger M., W laboratorium sztuki XX wieku. O roli słowa i obrazu, PWN, Warszawa 1993.
 • Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia, red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Universitas, Kraków 2004.
 • Literatura a malarstwo – malarstwo a literatura. Panorama myśli polskiej XX wieku, red. G. Królikiewicz, O. Płaszczewska, I. Puchalska, M. Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 (szczeg. teksty M. Poprzęckiej, M. Porębskiego, S. Wysłouch, M. Wallisa, H. Markiewicza).
 • Poprzęcka M., Czas i wyobraźnia. Studia nad plastyczną i literacką interpretacją dziejów, red. M. Kitowska-Łysiak, E. Wolicka, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1995.
 • Rypson P, Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919-1949, Karakter, Kraków 2011.
 • Wysłouch S., Literatura a sztuki wizualne, PWN, Warszawa 1994.

Literatura uzupełniająca:

 • Kluszczyński R. W., Film – sztuka Wielkiej Awangardy, PWN, Warszawa-Łódź 1990.
 • Rypson P., Piramidy, słońca, labirynty, Neriton, Warszawa 2003.
 • Śniecikowska B., Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939, seria: „Modernizm w Polsce”, Universitas, Kraków 2005.
dr hab. prof. IBL PAN Beata Śniecikowska, Literatura – sztuki wizualne – film. O (dy)fuzjach między dziedzinami (XX-XXI w.)