Sylabus przedmiotu modułowego / fakultatywnego

Tytuł: Płeć w sieci norm

Osoba prowadząca: dr hab. prof. UŁ Agnieszka Izdebska

Dla kierunku: kulturoznawstwo III rok – moduł Płeć kulturowa, pozostałe kierunki IKW w ramach zajęć fakultatywnych wg siatek

Poziom studiów: I st.

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis:

Zajęcia służą prezentacji zagadnień związanych z kulturowym konstruowaniem pojęcia płci/ gender. Koncentrują się na pokazaniu mechanizmów budowania i destruowania stereotypów kobiecości i męskości w kulturze oraz reprezentacjach płci pozanormatywnych. Przedmiotem zajęć będą również kamp czy wstręt jako kategorie estetyczne wiążące się z funkcjonowaniem w kulturze tożsamości innych niż cis-płciowe.

Wymagania wstępne:

Brak.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

 1. zna i rozumie − podstawowe teorie dotyczące kulturowego funkcjonowania kategorii płci K1A_W02; − podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury, w których pojawiają się reprezentacje płci kulturowej: K1A_W10.
 2. potrafi − formułować i rozwiązywać problemy badawcze związane z kulturowym funkcjonowaniem kategorii płci z wykorzystaniem stosownych metod i narzędzi: K1A_U02; K1A_U11;
 3. jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy: K1A_K02.

Treści kształcenia:

Pojęcie płci kulturowej; teoria i ewolucja pojęcia gender

Cispłciowość

Stereotypy kobiecości

Stereotypy męskości

Płeć i tożsamość

Kategoria gender i jej reprezentacje w sztuce

Płeć a polityka

Konstrukcje męskości i kobiecości w reklamie

Płeć jako kategoria performatywna

Transseksualność

Estetyka kampu – kłopoty definicyjne

Kamp a intencja twórcy

Kamp i kultura popularna

Wstręt jako kategoria estetyczna; abject art.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się K1A_W02 – kolokwiun (50% oceny); efekty uczenia się K1A_W10,– udział w dyskusji (50%)

Metody kształcenia:

Podające (elementy wykładu informacyjnego, objaśnienie i wyjaśnienie), problemowe (elementy wykładu problemowego, aktywizujące).

Literatura:

 1. H. Bradley, Płeć, przeł. E. Chomicka, „Sic!”, Warszawa 2008.
 2. J. Butler, Akty performatywne a konstrukcja płci kulturowej, przeł. M. Łata, w: Lektury inności, red. M. Dąbrowski i R. Pruszczyński, Warszawa 2007.
 3. D. Dzido, Spektakle codzienności, czyli o wizerunkach męskości i kobiecości w reklamie w: Kobiety, feminizm i media, red. E. Zierkiewicz i I. Kowalczyk, Poznań-Wrocław 2005
 4. A. Elliott, Polityka odgrywania płci Teoria queer: kontestowanie jaźni, wymykanie się płci w: tegoż Koncepcje „ja”, Warszawa 2007, s. 141-158.
 5. Kamp. Antologia przekładów, red. P. Czapliński i A. Mizerka, Kraków 2012.
 6. K. Konarska, Niesforne ciała, w: Ciało cielesne, red. K. Konarska, Wrocław 2011.
 7. W. Menninnghaus, Wstręt: teoria i historia, przeł. G. Sowiński, Kraków 2009
 8. H. Moore, Co się stało kobietom i mężczyznom? Płeć kulturowa i inne kryzysy w antropologii, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004, s. 402-419.

Informacje dodatkowe:

Dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze (nie wymagają usprawiedliwienia). Po trzeciej nieobecności (niezależnie od przyczyny) wymagane jest zaliczenie całego dotychczas omówionego materiału (lub jego części – co ustala każdorazowo wykładowca).

 

dr hab. prof. UŁ Agnieszka Izdebska, Płeć w sieci norm