Sylabus przedmiotu fakultatywnego

Tytuł: Teatr najnowszy

Osoba prowadząca: dr hab. prof. UŁ Małgorzata Budzowska

Dla kierunku: kierunki IKW wg siatek; zajęcia łączone z II r. kulturoznawstwa lic.

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami estetycznymi w teatrze przy jednoczesnym namyśle nad zmieniającą się funkcją społeczną działalności teatralnej. W tak dwutorowo sformatowanej refleksji teatr będzie rozpatrywany jako działalność artystyczna (estetyka) i społeczna (etyka). Przedmiotem zajęć będą działania teatralne związane z tradycją zachodnią (Europa, Ameryka Płn.), ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki teatru polskiego, mające miejsce po roku 2000 (aż do dnia dzisiejszego).

 

Wymagania wstępne:

Brak

 

Efekty kształcenia:

Obszar wiedzy – student:

– definiuje podstawowe terminy z zakresu teorii dzieła teatralnego oraz historii teatru;

– objaśnia różne współczesne praktyki teatralne;

– wskazuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teatrem a kontekstem kulturowym;

– rozpoznaje pola kontrowersji dotyczące teatru najnowszego.

Obszar umiejętności – student:

– interpretuje dzieła teatru najnowszego w kontekstach estetycznych i społecznych;

– posiada umiejętność wypowiedzi ustnej i pisemnej;

– posługuje się terminologią z zakresu historii i teorii teatru.

Obszar kompetencji – student:

– posiada umiejętność pracy z zespole;

– posiada umiejętność formułowania argumentów i udziału w dyskusji;

– dostrzega korelacje zachodzące pomiędzy zjawiskami społecznymi a działalnością artystyczną.

 

Treści kształcenia:

 

Poszczególne działania teatralne będą dyskutowane w poniższych ujęciach:

  1. Awangarda i neoawangarda teatralna – historyczne inspiracje dla teatru najnowszego,
  2. Teatr postdramatyczny – teoria, krytyka i praktyka.
  3. Teatr polityczny / polityczność teatru (ekologia, feminizm, historia, inscenizowanie Innego, sztuka włączająca, teatr postmigrancki i in.).
  4. Krytyka artystyczna / krytyka instytucjonalna – dzieło, proces, instytucja (relacje władzy, hierarchie instytucjonalne, opresyjne modele produkcji i ich alternatywy).

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Aktywność w trakcie zajęć (50%)

Praca pisemna (50%)

 

Metody kształcenia:

metody podające (wykład informacyjny), metoda problemowa (wykład konwersatoryjny), metoda aktywizująca (dyskusja)

 

Literatura podstawowa (wybór):

Czajkowska, Monika, Modele produkcji spektakli w teatrach i instytucjach kultury teatralnej w Polsce, „Performer” 19/2020.

Kwaśniewska, Monika, Między hierarchią a anarchią. Teatr – instytucja – krytyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

Lehmann, Hans-Thies, Teatr postdramatyczny, przeł. Dorota Sajewska i Małgorzata Sugiera, Kraków 2004

Leyko, Małgorzata, „Awangarda teatralna”, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Od awangardy do postmodernizmu, pod red. Grzegorza Dziamskiego, Warszawa 1996.

Mościcki, Paweł, Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.

Pavis, Patrice, Współczesna inscenizacja. Źródła, tendencje, perspektywy, przeł. P. Olkusz, PWN, Warszawa 2011.

Prykowska-Michalak, Karolina i Szymańska, Eliza, Teatr społeczny, interkulturowy, postmigrancki, „Pamiętnik Teatralny” 69(4)/2020, s. 85-102.

Sobczyk, Justyna, Odezwa do Artystów Teatru z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, „Teatr” 2/2021.

Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie. Aktor, red. I. Jajte-Lewkowicz, M. Wąsik, Wyd. UŁ, Łódź 2018.

Sztuka i estetyka po awangardzie a filozofia postmodernistyczna, red. A. Zeidler-Janiszewska,  Instytut Sztuki, Warszawa 1994.

 

Lektury uzupełniające (wybór):

Manifest Nooawangardy. Sztuka wobec kapitalizmu kognitywnego, posthumanizmu i nauk o złożoności, red. Ł. Ronduda, Fundacja MAMMAL, Warszawa 2010.

Przeciw konwencjom. Antologia tekstów o teatrze polskim i obcym od Antoine’a po czasy współczesne (1887–1990), wybór tekstów, redakcje i komentarze Marta Fik, Warszawa 1994.

Sikora, Patrycja, Krytyka instytucjonalna w Polsce w latach 2000–2010, BWA Wrocław – Galeria Sztuki Współczesnej, Wrocław 2015.

Skuteczność sztuki, red. T. Załuski, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2014.

 

 

dr hab. prof. UŁ Małgorzata Budzowska, Teatr najnowszy