Sylabus przedmiotu fakultatywnego

Tytuł: Fotografia i literatura

Osoba prowadząca: dr hab. prof. UŁ Mariusz Gołąb

Dla kierunku: kierunki IKW wg siatek

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone tematycznym i kompozycyjnym zależnościom między fotografią a literaturą. Omawiane na nich zagadnienia dotyczą tradycji obrazów kultury, relacji między fikcją a realizmem obrazu fotograficznego, pojęć z zakresu krytyki fotografii i współczesnej praktyki literackiej. Uczestnicy poznają zagadnienia z dziedziny symboliki i narracji obrazu, analizują ich zastosowanie na wybranych przykładach literackich oraz we własnych pracach artystycznych.

 

Wymagania wstępne: brak

 

Efekty uczenia się (EU)

Po ukończeniu kursu student:

 1. zna i rozumie pojęcia tendencje tematyczne i kompozycyjne literatury oparte na mediacyjnej funkcji fotografii [01TP_1A _W01].
 2. potrafi analizować i interpretować oraz zastosować uzyskaną wiedzę w pracy twórczej, tworząc prace oparte na konwergencji obrazu fotograficznego i utworu literackiego [01TP_1A_U01].
 3. jest gotów do krytycznej oceny wiedzy uzyskanej na zajęciach oraz własnej i cudzej pracy twórczej [01TP_1A_K01].

 

Treści kształcenia:

 

 1. Zajęcia organizacyjne – omówienie programu zajęć i warunków zaliczenia przedmiotu, wprowadzenie do wybranych problemów obrazu i tekstu w tradycji kultury.
 2. Fotografia i literatura jako sposoby postrzegania i opisu świata, pojęcie typofotografii.
 3. Realizm obrazu: fotografia a tekst użytkowy i fikcja literacka.
 4. Temat i dwa sposoby przedstawiania w fotografii i prozie (studium, punctum).
 5. Fotografia jako problem kompozycji w polskiej prozie współczesnej.
 6. Ekfraza powieściowa i esej o fotografii.
 7. Metafory fotografii.
 8. Przedmiot w fotografii i literaturze (analiza wybranych utworów prozatorskich: Stefan Chwin, Hanemann; Wojciech Nowicki, Dno oka, Wołowiec 2010.
 9. Zajęcia warsztatowe: omówienie prac twórczych (kompozycja ekfrazy z wykorzystaniem funkcji studium i punctum).
 10. Zajęcia warsztatowe: omówienie prac pisemnych z wykorzystaniem wybranych metafor fotograficznych, prologu fotograficznego, eseju o fotografii.
 11. Zajęcia praktyczne: ilustracyjna oraz pojęciowa funkcja poezji i fotografii (analiza wybranych utworów poetyckich).
 12. Techniki narracyjne fotografii (kompozycja cyklu fotograficznego, funkcja stykówek fotograficznych).
 13. Zajęcia warsztatowe: omówienie prac twórczych studentów.
 14. Zajęcia praktyczne: fotografia jako temat oraz inspiracja narracyjna (analiza wybranego utworu prozatorskiego).

 

Sposoby i kryteria oceniania:

­– zadania praktyczne [01TP­_1A_U05]

– udział w dyskusji [01TP_1A_K01]

 

Metody kształcenia:

– wykład konwersatoryjny

– metoda okrągłego stołu

– ćwiczenia przedmiotowe

 

Literatura:

 1. Estetyka fotografii. Strata i zysk, przeł. B. Mytych-Forajter, W. Forajter, Kraków 2012.
 2. Maria Anna Potocka, Fotografia. Ewolucja medium sztuki, Warszawa 2010.
 3. Roland Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 2008.
 4. Marta Koszowy, W poszukiwaniu rzeczywistości. Mediacyjna rola fotografii we współczesnej prozie polskiej, Kraków 2013.
 5. Bernd Stiegler, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, przeł. J. Czudec, Kraków 2009.
 6. Wojciech Nowicki, Dno oka. Eseje o fotografii, Wołowiec 2010.
 7. Rudolf Arnheim, Myślenie wzrokowe, przeł. M. Chojnacki, Gdańsk 2011.
 8. Julio Cortazar, Babie lato, [w:] tegoż, Opowiadania zebrane, T 2, przeł. Z. Chądzyńska, Kraków 1977.

 

 

Informacje dodatkowe:

W trakcie semestru dopuszczalne są 2 nieobecności. Nieobecności nadprogramowe należy jak najszybciej odpracować w czasie konsultacji po ustaleniu zakresu materiału z prowadzącym zajęcia. Frekwencja mniejsza niż 50% uniemożliwia zaliczenie przedmiotu w danym cyklu.

 

 

 

 

 

dr hab. prof. UŁ Mariusz Gołąb, Fotografia i literatura