Sylabus przedmiotu fakultatywnego

Tytuł: Film jako medium domowe w Polsce

Osoba prowadząca: dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski          

Dla kierunku: kulturoznawstwo, wszystkie specjalności (dla specjalności filmoznawczej to zajęcia modułowe z wyboru)

Poziom studiów: II stopień

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są badaniu domowych praktyk oglądania i wymiany filmów, od początków telewizji do czasów współczesnych. Uczestnicy zajęć przeprowadzą badania w oparciu o źródła pisane (prasa) i relacje uczestników praktyk medialnych; badania będą dotyczyć następujących etapów udomowienia filmu: telewizja, magnetowidy, telewizja kablowa i satelitarna, odtwarzacze DVD, płyty wideo wysokiej jakości (Blu-Ray i HD DVD), wymiana filmów w internecie.

Kurs przedstawia różne poglądy na rolę techniki w społeczeństwie oraz różne podejścia do badania tej techniki: analizę dokumentów archiwalnych, analizę prasy, metody historii mówionej, metody etnograficzne i autoetnograficzne.

 

Wymagania wstępne:         

brak

 

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student:

 1. ma pogłębioną wiedzę na temat związków filmoznawstwa z badaniami etnograficznymi i historycznymi (01K-2A_W02).
 2. rozumie znaczenie praktyk instytucjonalnych i indywidualnych w obszarze mediów (01K-2A_W04).

3.potrafi przeprowadzić badania wybranych obszarów najnowszej historii mediów audiowizualnych i opracować ich wyniki (01K-2A_U05).

 1. potrafi organizować i prezentować wyniki badań (01K-2A_U06).
 2. rozumie znaczenie badań humanistycznych dla ciągłości kulturowej (01K-2A_K04).

 

Treści kształcenia:

 1. Media i sposoby ich użytkowania; historia mediów: zmiana i trwanie
 2. Konteksty społeczne i polityczne użytkowania mediów audiowizualnych w Polsce od połowy XX wieku
 3. Wywiad jako technika badawcza
 4. Dyfuzja telewizji i początki kultury telewizyjnej
 5. Wideo poza systemem (do końca lat 80.): początki wideo w Polsce i konceptualizacje nowej techniki
 6. Wideo w okresie wypożyczalni, koniec epoki wideo
 7. Telewizja satelitarna i kablowa
 8. Zapis płytowy: DVD, Blu-ray, HD DVD
 9. Wymiana filmów w internecie i sposoby ich oglądania

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Przygotowanie i prezentacja projektów badawczych w trakcie kursu. Aktywność podczas zajęć.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, można opuścić dwa spotkania.

 

Metody kształcenia:

Konwersatorium

Prezentacje poświęcone zadaniom badawczym realizowanym przez studentów

Wykład konwersatoryjny

 

Literatura:

 

 1. Rodek, Seks, kłamstwa i kasety wideo [w:] Hybrydy, 55 lat! Wspomnienia, red. S. Rogowski, Fundacja Universitatis Varsoviensis, Warszawa 2013
 2. Piotr Sitarski, Poza systemem. Dyfuzja techniki wideo w PRL, w: Mirosław Sikora, Piotr Fuglewicz (red.), High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL, IPN 2017.
 3. Roman Wajdowicz, Historia magnetycznego zapisu obrazów, Ossolineum, Wrocław 1972.
 4. Bolesław Urbański, Telewizja kasetowa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1972.
 5. Roman Wajdowicz, Nowoczesne metody rejestracji obrazów, Komitet do Sprawd Radia i Telewizji, Warszawa 1975.
 6. Barbara Iwanicka, Edmund Koprowski, Kasety magnetofonowe i magnetowidowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988.
 7. Piotr Gaweł, Rynek wideo w Polsce, „Film na Świecie” 1986, nr 334–335.
 8. Piotr Gaweł, Zasięg video w Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze” 1984, nr 3.
 9. Grzegorz Fortuna, Rynek wideo w Polsce, „Images” 2013, vol. XII, no. 22.
 10. Steinar Kvale, Prowadzenie wywiadów, PWN 2010.
 11. Tim Rapley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, PWN 2010.
 12. Dominik Czapigo, Historia mówiona – realizacja nagrań, dostępne pod adresem archiwa.org
 13. ceo.org.pl/pl/sendler/news/krok-po-kroku-przewodnik-po-historii-mowionej
 14. Anna Kacperczyk, Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2014, tom 10 nr 3.
 15. Joanna Bielecka-Prus, Po co nam autoetnografia? Krytyczna analiza autoetnografii jako metody badawczej, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2014, tom 10 nr 3.
 16. Marta Kurkowska-Budzan, Informator, świadek historii, narrator – kilka wątków epistemologicznych i etycznych oral history, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2011 nr 1 (dostępny przez http://www.ceeol.com)
 17. Lucyna Rutkowska-Widlarz, Narracje (relacje świadków) w warsztacie antropologa kultury. Pamięć i antropologia, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2011 nr 1.
 18. Piotr Sitarski, Maria B. Garda, Krzysztof Jajko, Nowe media w PRL, Wydawnictwo UŁ 2020.

 

dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski, Film jako medium domowe w Polsce