Sylabus przedmiotu fakultatywnego

 

Tytuł: (Samo)świadomość medialna tekstów kultury

Osoba prowadząca: dr Kamil Jędrasiak         

Dla kierunku: kulturoznawstwo, wszystkie specjalności

Poziom studiów: II stopień

Punktacja: 4 ETSC

 

Skrócony opis przedmiotu:

Celem zajęć będzie rozpoznanie i przeglądowe omówienie specyfiki tekstów kultury realizowanych w różnych mediach (ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych nowych mediów), wchodzących w metadyskursywny dialog z własną – i nie tylko własną – medialnością. Pierwsza część kursu przeznaczona zostanie na wprowadzenie wybranych pojęć istotnych dla opisywania zjawisk będących przedmiotem refleksji w nim zaproponowanej. Druga część poświęcona zostanie na „analizy medialne”, tj. analizy studiów przypadku (w postaci odpowiednio dobranych tekstów kultury, po jednym bądź więcej) reprezentujących poszczególne dziedziny, w tym m.in. – kolejno: literaturę, komiks, kinematografię, telewizję, gry wideo – z operacjonalizacją wprowadzonych uprzednio terminów. Zajęcia doskonalić mają umiejętności opisu, analizy i interpretacji tekstów kultury, przejawiających „zainteresowanie” kwestią medialności poprzez samozwrotność bądź uwikłanie w konteksty międzymedialne.

 

Wymagania wstępne:

W podstawowym zakresie umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury; znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiających lekturę tekstów naukowych.

 

Treści kształcenia:

 Rozpoznanie pola pojęciowego („słownik” terminów związanych z refleksyjnością medialną)

 Interpretacja i analiza medialna wybranego utworu literackiego (lub utworów literackich).
 Interpretacja i analiza medialna wybranego komiksu (lub komiksów).
 Interpretacja i analiza medialna wybranego filmu (lub filmów).
 Interpretacja i analiza medialna wybranego serialu lub programu TV (lub seriali/programów TV).

 Interpretacja i analiza medialna wybranej gry wideo (lub gier wideo).

 Interpretacja i analiza medialna wybranych innych form medialnych (np. utworów muzycznych, wideoklipów itp.).

 

Sposoby i kryteria oceniania:

obecność i aktywność na zajęciach; autorska prezentacja merytoryczna na wybrany temat związany z problematyką zajęć uzgodniony uprzednio z wykładowcą [warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnego stopnia w każdej z ocen cząstkowych przyznawanych w oparciu o rzeczone kryteria]

 

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach.

 

Przykładowa literatura:

  1. Filiciak, A. Tarkowski, Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne teksty, Gdańsk-Warszawa 2014.
  2. Jenkins, Kultura konwergencji, Warszawa 2007.
    L. Manovich, Deep Remixability, „Artifact” Vol.1, Issue 2, 2007.
  3. Prajzner (red.), Wprowadzenie do groznawstwa, Łódź 2019.
  4. Załuski (red.), Sztuki w przestrzeni transmedialnej, Łódź 2014.

 

dr Kamil Jędrasiak, (Samo)świadomość medialna tekstów kultury