Sylabus przedmiotu modułowego / fakultatywnego

Tytuł: Kino II RP w perspektywie produkcyjnej

Osoba prowadząca: dr Łukasz Biskupski

Dla kierunku: kulturoznawstwo III rok – moduł Kultura prze-pisana; pozostałe kierunki IKW w ramach zajęć fakultatywnych wg siatek

Poziom studiów: I st.

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów i studentek z wybranymi polskimi filmami przedwojennymi ze szczególnym uwzględnieniem biznesowych i gospodarczych kontekstów ich powstania, czyli z wykorzystaniem perspektywy naukowej o historycznych badaniach produkcji. Dzięki analizie wybranych filmów z różnych lat i gatunków ukazane zostanie, w jaki sposób specyficzne warunki ekonomiczne wpłynęły na wybrane aspekty stylu polskich filmów. W toku zajęć omówione zostaną najważniejsze aspekty rynku filmowego w Polsce postrzeganego całościowo jako funkcjonalny układ złożony z grup producentów, kiniarzy i dystrybutorów. Oprócz przekazania podstawowej wiedzy kurs ma za zadanie rozwijać również umiejętności z zakresu wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania pierwotnych źródeł historycznych, w tym celu, oprócz opracowań, podczas zajęć zostaną wykorzystane także materiały archiwalne.

Co działo się w polskim przemyśle filmowym w okresie formowania i największego rozwoju klasycznego kina Hollywood? Słabo uprzemysłowiony kraj był tylko częściowo objęty gospodarką kapitalistyczną, wyłączony z zysków inwestycyjnych, zależny od zagranicznego kapitału i ryzykowny inwestycyjnie. Polski przemysł filmowy odpowiadał ogólnej kondycji gospodarczej zacofanego, peryferyjnego kraju. Niska chłonność rynku (mało kin), niewielka atrakcyjność eksportowa polskich filmów, słaba ochrona prawna rodzimej produkcji przed zalewem importu, niedobór kapitałów, powodowały, że polska wytwórczość filmowa nigdy nie osiągnęła skali wielkoprzemysłowej. Wytworzyło to specyficzną strukturę rodzimego przemysłu filmowego, odmienną od przemysłów filmowych w krajach zaawansowanego kapitalizmu, przemysłu opartego na rozproszonym finansowaniu, projektowym trybie produkcji filmu i oddzieleniu firm producenckich od właścicieli infrastruktury. Niemniej, mimo trudnych warunków, w szczytowym momencie w Polsce produkowano kilkanaście filmów rocznie.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Ćwiczenie pisemne. Studenci będą mieli do przygotowania prezentację na temat jednego filmu (25% końcowej oceny) i powiązaną z nią pracę pisemną (60% końcowej oceny), oparte na samodzielnej kwerendzie źródłowej i analizie materiału audiowizualnego. Aktywność i udział w dyskusji na zajęciach i wykazanie się znajomością lektur (15% oceny końcowej).

 

dr Łukasz Biskupski, Kino II RP w perspektywie produkcyjnej