Sylabus przedmiotu modułowego / fakultatywnego

Tytuł: Pole sztuk wizualnych w Polsce po 1989 roku

Osoba prowadząca: dr Tomasz Załuski

Dla kierunku: kulturoznawstwo III rok – moduł Warsztat krytyka kultury, pozostałe kierunki IKW w ramach zajęć fakultatywnych wg siatek

Poziom studiów: I st.

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis: Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczek i słuchaczy z wybranymi uwarunkowaniami oraz  mechanizmami funkcjonowania pola sztuk wizualnych w Polsce po 1989 roku. Przedmiotem analiz będą kwestie produkcji, dystrybucji i prezentacji sztuki, historii polityk ministerialnych i instytucjonalnych, a także ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne realia życia artystycznego. W tym kontekście zarysowane zostaną główne tendencje artystyczne omawianego okresu.

 

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza o współczesnych sztukach wizualnych

 

Efekty kształcenia: student/ka

 1. ma podstawową wiedzę teoretyczną o zasadach funkcjonowania pola sztuki [01K-2A_W02]
 2. definiuje główne pojęcia określające pole sztuki w Polsce po 1989 roku [01K-2A_W01]
 3. opisuje zmienne relacje między głównymi aktorami pola sztuki w Polsce po 1989 roku [01K-2A_W01]
 4. charakteryzuje kluczowe przemiany historii polityk ministerialnych i instytucjonalnych w zakresie sztuk wizualnych [01K-2A_U02]
 5. analizuje wpływ procesów transformacji i modernizacji na pole sztuki, wskazuje ich lokalne, makroregionalne i globalne aspekty [01K-2A_U02]
 6. potrafi wskazać przyczyny i formy samoorganizacji artystycznej [01K-2A_U05]
 7. zyskuje świadomość ekonomicznych realiów i społecznych uwarunkowań współczesnej twórczości oraz życia artystycznego [01K-2A_K03]
 8. nabywa zdolności do dialogu społecznego i współpracy w trakcie warsztatów, debat i ćwiczeń grupowych [01K-2A_K05]

 

Treści kształcenia:

 • kultura artystyczna a pole produkcji artystycznej
 • mapa tendencji artystycznych w polskim polu sztuki po 1989 roku
 • instytucje i infrastruktury sztuki
 • produkcja, prezentacja i dystrybucja sztuki
 • publiczności i zwrot edukacyjny
 • zawód artysty/artystki, system projektowo-grantowy i projektariat
 • samoorganizacja i galerie alternatywne
 • rynek sztuki
 • cenzura sztuki
 • kanon
 • regionalne i globalne geografie artystyczne
 • procesy transformacji i modernizacji
 • pandemiczna kultura artystyczna

 

Sposoby i kryteria oceniania: zajęcia będą prowadzone w sposób zdalny, warunkiem zaliczenia jest obecność na spotkaniach w Teams, lektura przesyłanych tekstów i pisemne opracowywanie wskazanych zagadnień, ocenie podlegają zaś: ćwiczenie grupowe oraz indywidualne

 

Metody kształcenia: konwersatorium – metody: analiza tekstu, studium przypadku, debata, warsztaty interpretacyjne

 

Literatura:

 1. Bourdieu Pierre, Reguły sztuki, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2001
 2. Czasopisma i portale internetowe o sztuce: m. in. „Dwutygodnik”, „Miej Miejsce”, „Szum”, „Radio Kapitał” itp.
 3. Kosińska Marta, Sikorska Karolina, Skórzyńska Agata [red.], Artysta – kurator – instytucja – odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2012
 4. Kozłowski Michał, Sowa Jan, Szreder Kuba [red.], Fabryka sztuki. Raport z badań Wolnego Uniwersytetu Warszawy, WUW i Bęc Zmiana, Warszawa 2015
 5. Pindera Agnieszka, Ptak Anna, Szczupacka Wiktoria [red.], Inicjatywy i galerie artystow, Stowarzyszenie Sztuka Cię Szuka, Toruń 2014
 6. Załuski Tomasz [red.], Skuteczność sztuki, Łódź 2014
dr Tomasz Załuski, Pole sztuk wizualnych w Polsce po 1989 roku