Szanowni Państwo,

W związku z nadchodzącym rozpoczęciem lektoratu językowego w semestrze letnim 2022/2023, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi lektoratu języka obcego umieszczonymi na stronie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Poniżej w skrócie podajemy najważniejsze informacje dla pierwszego roku studiów licencjackich:

 1. Lektorat języka obcego obejmuje 2 semestry i kończy się egzaminem programowym na poziomie B2, który jest egzaminem profilowanym zawierającym treści i leksykę zgodne ze studiowaną dziedziną
 2. W dniach 3 listopada 2022 – 20 grudnia 2022 są Państwo zobowiązani do przystąpienia do testu diagnostycznego z jednego wybranego przez siebie języka; test znajduje się na uniwersyteckiej platformie moodle. Przystąpienie do testu jest obowiązkowe i nie będzie możliwości wykonania go po wyznaczonym terminie.
 3. Na podstawie wyniku testu diagnostycznego składacie Państwo odpowiednio wypełnioną deklarację wyboru języka (załącznik nr 1 na stronie SJO), którą należy złożyć w Sekretariacie IKW (p.3.13) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2022.
 4. Wynik testu diagnostycznego powyżej 70% uprawnia Państwa do podejścia do programowego egzaminu końcowego w sesji zimowej 2022/23 w terminie wyznaczonym przez SJO UŁ; właściwe podanie, zatwierdzone przez Dziekana, należy złożyć do 17.01.2022 w sekretariacie SJO UŁ.
 5. Zdanie egzaminu programowego uprawnia państwa do wyboru innego języka na poziomie niższym niż B2 (tj. A1, A2, B1) lub tego samego języka na poziomie wyższym niż B2; wówczas realizują Państwo dwa semestry lektoratu z obowiązkiem ich zaliczenia zgodnie z wymogami prowadzącego, ale bez wymogu zdawania programowego egzaminu końcowego. Zdanie egzaminu programowego przed rozpoczęciem lektoratu nie zwalnia z nauki języka obcego, czyli z uzyskania punktów ECTS za dwa semestry lektoratu.
 6. Egzamin programowy (egzamin programowy (końcowy) dotyczy studentów, którzy uzyskali na teście diagnostycznym poziom minimum B2 i złożyli wniosek o podejście do egzaminu z języka obcego we wcześniejszym terminie) z języka obcego dla studentów I roku odbędzie się w dniu 20 stycznia 2023 na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ (ul.Pomorska 149/153) w godzinach: 13.00-15.30 (część pisemna w Dużej Auli) oraz 16.00-20.00 (część ustna- w salach wydziału). 

  Proszę przybyć 15 minut wcześniej i zaczekać na weryfikację na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji studenckiej, umożliwiającej wpuszczenie do sali i przystąpienie do egzaminu. Po części pisemnej zostaną Państwo skierowani do odpowiednich sal. Egzamin ustny odbywa się w  ustalonych przez egzaminatorów parach. 

 7. Z dwóch semestrów lektoratu i/lub programowego egzaminu końcowego może Państwa zwolnić jedynie odpowiedni certyfikat międzynarodowy– wymaga to złożenia odpowiedniego podania (zob. strona SJO)

Na stronie SJO UŁ  https://www.sjo.uni.lodz.pl/ (zakładka Lektoraty Programowe -> a następnie Test Diagnostyczny) znajdą Państwo opisy właściwych załączników oraz bardziej szczegółowe informacje.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z: sjoul@uni.lodz.pl

 

W dniu 17.11.2022 (czwartek) odbędzie się krótkie spotkanie dla studiów licencjackich, z pracownikiem Sekretariatu IKW, na którym otrzymają Państwo wydruki odpowiednich deklaracji językowych.

 • Godzina 8:00 aula A1 -> dla kierunków: Nowe Media, Filmoznawstwo, Produkcja teatralna,
 • Godzina 15:15 aula A1 -> dla kierunków: Kulturoznawstwo i Twórcze pisanie.

 

Studenci pierwszego roku studiów magisterskich kierunków Kultura i Sztuka Współczesna i Media audiowizualne i kultura cyfrowa, kontynuują naukę języka obcego (domyślnie: angielskiego) w ramach repetytorium językowego na poziomie B2, zgodnie z Uchwałą Senatu UŁ nr 206 z dn. 18.06.2021. Nie wymagamy składania deklaracji językowych, jeżeli Student wybiera język angielski.

Jeżeli student będzie deklarował chęć kontynuacji nauki języka innego niż angielski, prosimy o przesłanie deklaracji językowej (załącznik nr 1) na adres mailowy: paulina.kuster@filologia.uni.lodz.pl, lub dostarczenie jej bezpośrednio do Sekretariatu IKW (p. 3.13) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2022. W Sekretariacie można pobrać papierowe wydruki deklaracji.

Nauka języka innego niż angielski, będzie odbywała się w ramach grup ogólnowydziałowych na poziomie B2 – jeżeli zostaną one utworzone tj. zgłosi się minimalna ilość studentów do utworzenia grupy, czyli 10 osób.

 

JĘZYKOWE TESTY DIAGNOSTYCZNE 2022

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA 2022 1

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA 2022 2 egz program

Podanie egz. program. zał.5

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA 2022 3 certyfikat

Podanie egz. program. zał.5Podanie 2022 cert zał.4

Informacja dot. zapisów na lektoraty językowe dla pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich