prof. dr hab. Jarosław Płuciennik
Katedra Teorii Literatury

CVKsiążkiPrace naukowePrzekładyPublicystyka
 • Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, ur. w 1966 r. w Ostrowie Wielkopolskim, mieszka od czasu studiów w Łodzi. Profesor nauk humanistycznych, od czerwca 2009 r profesor zwyczajny w Katedrze Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Po 2020 profesor. Były prorektor UŁ ds. jakości i programów kształcenia w latach 2012-2016. Pełnomocnik Rektora ds. Otwartych Zasobów Edukacyjnych w kadencji 2016-2020. Od wiosny 2020 r. członek Zespołu doradczego ds. polityki klimatyczno-środowiskowej Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Katedry Teorii Literatury w latach 2014-2016. Między 1999 a 2006 rokiem pracował w ówczesnym Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych jako adiunkt, a później jako profesor nadzw. Wcześniej, po ukończeniu filologii polskiej  i międzywydziałowych indywidualnych studiach z antropologii kultury na UŁ (1991), był zatrudniony jako asystent (1991-1999). Podczas staży zagranicznych studiował także język szwedzki i kulturę skandynawską i kognitywną semantykę (1994-1996). Doktorat pt. Retoryka wzniosłości w dziele literackim obronił w 1999 r. Kolokwium habilitacyjne na podstawie pracy pt. Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia  w 2003 r.

 • Autor ponad 150 publikacji z zakresu kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i kognitywistyki w tym 8 autorskich indywidualnych książek i współredagowanych wielu innych tomów zbiorowych. Autor także tłumaczeń naukowych z języka angielskiego i szwedzkiego. Ostatnie jego prace książkowe to Odwaga poetyki. Aktywizm, opór, psalmy (2019), Infinity in Language (razem w Kennethem Holmqvistem) (2008), Literatura, głupcze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej (2009) oraz Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik and I. Hübner (2009). Od 2010 r. Redaktor Naczelny międzynarodowego półrocznika naukowego o ponad 60-letniej tradycji pt. Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Problems of Literary Genres. Między 2004 r. a 2006 r. był Pełnomocnikiem Dziekana d/s Internacjonalizacji Badań i Procesu Kształcenia na Wydziale Filologicznym UŁ. od 2007 r. kierownik zespołu badawczego Humanistyczne Laboratorium Kognitywistyczne w Katedrze Teorii Literatury. W latach 2009-2012 Kierownik Studium Doktoranckiego Języka, Literatury i Kultury na Wydziale Filologicznym UŁ oraz w latach 2011-2012 Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia na tym wydziale. W kwietniu 2012 został wybrany Prorektorem ds. Programów i Jakości Kształcenia w UŁ na okres 2012-2016. Od 2016 r. do września 2020 Pełnomocnik Rektora ds. Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Wielokrotnie nagradzany przez Rektorów UŁ i Konferencję Rektorów łódzkich uczelni państwowych i PAN, odznaczony Medalem KEN (2011) i Złotą Odznaką UŁ (2013). Wykładał gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Muzycznej w Łodzi i na Uniwersytecie w Lund. Prowadził studia i badania w Lund University Cognitive Science w Szwecji, w Westminster College i Clare Hall w Cambridge, w Instytucie Kultury w Bolzano i w CEU w Budapeszcie. Kierownik międzynarodowych projektów EU: LLOM, iProfessionals oraz Boys Reading. Kierownik projektu iProUŁ 2014 oraz Otwarty UŁ. Przewodniczący Komisji Kultury i Sztuki Polskiej Akademii Nauk Odział w Łodzi od 2015 r. Członek Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk od 2020. Członek wielu międzynarodowych i polskich towarzystw naukowych. Wyniki swoich badań prezentował na kilkudziesięciu konferencjach naukowych, głównie międzynarodowych i zagranicznych (w Wielkiej Brytanii, Szwecji, USA, Kanadzie, Holandii, Indiach, na Węgrzech, na Słowacji) organizował kilka dużych międzynarodowych konferencji w Łodzi. Przekładał prace naukowe z języka angielskiego i szwedzkiego. Żonaty, ma dwóch synów.

 • Obecnie prowadzone zajęcia: Perswazja w tekstach kultury, Literatura protestu, Kreacja świata przedstawionego dla twórczego pisania, Praktyczna humanistyka cyfrowaStorytelling dla Twórczego pisania, wykład Kulturowa historia nowoczesności dla studentów kulturoznawstwa, Seminarium magisterskie z kultury dziennikarstwaHistory of the Western Culture na AM w Łodzi.

 • Dotychczas prowadzone zajęcia na polonistyce, kulturoznawstwie i dziennikarstwie UŁ: Perwazja w tekstach kultury, Literatura protestu w kulturze popularnejKomunikacja międzykulturowa dla twórczego pisania, Filozofia kultury dla kulturoznawstwa, Cultural Literacy in Business dla Business Management, Metody badań kulturoznawczych, Historia kultury na AM w Łodzi, Seminarium magisterskie z literatury, Seminarium doktoranckie pt. Podmiotowość – teoria – literatura, Poetyka, Literatura porównawcza, Teoria literatury, Metodologia badań literackich, Wprowadzenie do literaturoznawstwa, Kierunki w badaniach literackich: od Platona do Bergsona, Historia literatury: wybrane zagadnienia, Logika i semiotyka.

 • Zajęcia autorskie w przeszłości:
 • Protest songi – krótka historia, Metodologia nauk humanistycznych dla kulturoznawstwa, Cyfrowa humanistyka w dydaktyce i autoprezentacji oraz Uniwersytet w dobie wyzwań kultury cyfrowej dla doktorantów Studiów Doktoranckich na Wydziale Filologicznym,
 • Z historii poetyki: wzniosłość geniusz, wyobraźnia, Wprowadzenie do retoryki mediów, Historia wzniosłości w literaturze polskiej, Figury i umysł, Figury w naszym życiu, Podwójne oblicze entuzjazmu, Europejska kultura sentymentu w ujęciu komparatystycznym, Wojna postu z karnawałem: dwa modele kultury w literaturze europejskiej, Nowożytny indywidualizm, wolność, tolerancja, Wolność słowa, literatura, kultura. Poza tym zajęcia w języku angielskim dla studentów programu Erasmus w ramach modułu: Poland: History, Culture and Society (Short History of the Sublime in the Polish Lyric) oraz Theory of Narrative Writing i Literary Culture of the 20th Century.  Wykłady gościnne Na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie w Lund w Szwecji, Akademii Muzycznej im. Bacewiczów w Łodzi.

 • Doktoranci:
  Wypromowani (7):
  dr Leszek Karczewski (2007)
  dr Karolina Sidowska (2011)
  dr Magdalena Drabikowska (2011)
  dr Michał Wróblewski (2014)
  dr Agnieszka Śliz (2015)
  dr Jagoda Sałaj (2017)
  dr Anna Zatora (2021)
 • Na studiach doktoranckich:
  mgr Angelika Siniarska
 • 2022: Kultura reformacji i reformowanie w kulturze, red. J. Płuciennik, K. Sidowska, M. Rozmysł, WUŁ, Łódź, ss. 282.
 • 2019: Odwaga poetyki. Aktywizm, opór, psalmy, WUŁ, Łódź, ss. 286. Tutaj 100 s na temat
 • 2018a: Twórczość, zatrudnialność, uniwersytet, pod red. J. Płuciennika, M. Czajkowskiej i M. Wróblewskiego, WUŁ, Łódź 2018, ss. 168. dostępne w OD: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pluciennik_-i-in._Tworczosc-.pdf
 • 2017a: Psalmy polskie czasu reformy. Tetrapla łódzka na 500 lat Reformacji, wydawcy: D. Kowalska, K. Płachcińska, J. Płuciennik, wstęp J. Płuciennik, WUŁ, Łódź 2017, ss. 768. https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/psalmy-polskie-czasu-reformy/
 • 2017b: Lyndal Roper, Marcin Luter. Prorok i buntownik, tłum. M.Potz i L. Chmielewska, pod red. naukową M. Hintz, J. Płuciennik, J. Sojka, WUŁ, Łódź 2017, ss. 508 https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/marcin-luter-2/
 • 2015a: On-line/ Off-line. Between Text and Experience. Writing as a Lifestyle. Eds. Peter Gärdenfors, William Powers, Jarosław Płuciennik, Michał Wróblewski, Łódź-Kraków: WUŁ, WUJ 2015. Dostępne on-line w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/16886
 • 2015b: Twórczość, pasja, uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, pod red. J. Płuciennika, K. Klimczak, WUŁ, Łódź 2015.
 • 2013a: Critical Theory and Critical Genres: Contemporary Perspectives from Poland, eds. Charles Russell, Arne Melberg, Jarosław Płuciennik, Michał Wróblewski, Peter Lang, New York, London, Warszawa, 2013, ss. 219
 • 2013b: Twórczy uniwersytet – Twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego, pod red. J. Płuciennika i K. Klimczak, WUŁ, Łódź 2013; ss. 143. Tekst dostępny na stronach Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/2781
 • 2012: Metody badań i poszukiwania, pod red. J. Płuciennka i P. Stalmaszczyka, Primum Verbum, Łódź.
 • 2009a: Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A. R. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik, I. Hübner, Peter Lang, Frankfurt am Main.
 • 2009b: Literatura, głupcze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej, Universitas, Kraków.
 • 2008a: Infinity in Language. Conceptualization of the Experience of the Sublime, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle. (razem z KennethemHolmqvistem)
 • 2008b: Awangardowa encyklopedia czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, pod red. I. Hübner, A. Izdebskiej, J. Płuciennika, D. Szajnert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 2008c: Dyskursy i przestrzenie  (nie)tolerancji, pod red. G. Gazdy, I. Hübner, J. Płuciennika, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 2008d: Literatura, kultura, tolerancja, pod red. G. Gazdy, I. Hubner, J. Płuciennika, Universitas, Kraków.
 • 2006: Nowożytny indywidualizm a literatura. Wokół hipotez o kreacyjności Edwarda Younga, Universitas, Kraków.
 • 2004: Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia, wyd. II, Universitas, Kraków.
 • 2003: Gotycyzm i groza w kulturze, pod red. G. Gazdy, A. Izdebskiej, J. Płuciennika, WUŁ, Łódź.
 • 2002: Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia, WUŁ, Łódź.
 • 2002: Figury niewyobrażalnego. Notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej , Universitas, Kraków.
 • 2002: Wokół gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo, pod red. G. Gazdy, A. Izdebskie , J. Płuciennika, Universitas, Kraków 2002.
 • 2001: Krótka historia wzniosłości w literaturze polskiej z perspektywy historycznej. Materiały kursowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 2000: Retoryka wzniosłości w dziele literackim , Universitas, Kraków. https://universitas.com.pl/produkt/3462/Retoryka-wznioslosci-w-dziele-literackim
 • 2022aExtravagance and Reportage as Forms of Creation and Understanding. An Academic Frottage. Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genre, 2021, 64(4), 7–18. https://doi.org/10.26485/ZRL/2021/64.4/1
 • 2021a „Autotematyzm i jakościowe badanie? Rola metakognicji w obserwacji uczestniczacej ma kilku przyktadach.” W: Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce, pod red. Agnieszki Waligóry, Poznań: Wydawnictwo UAM, ss. 27-43.
 • 2021b „Post-Pandemic Nature, Crisis, Catastrophes and Their Metaphorical Discourses. Editorial Introduction”. Zagadnienia Rodzajów Literackich LXIV, nr 1 (22 wrzesień 2021): 7–18. https://doi.org/10.26485/ZRL/2021/64.1/1. (współautorka Anna Barcz)
 • 2021c „Matryoshka and Perfect Language Resolution. On the Complex Art of Writing Abstracts”. Zagadnienia Rodzajów Literackich LXIV, nr 1 (22 wrzesień 2021): 185–93. https://doi.org/10.26485/ZRL/2021/64.1/1. (współautorka Anna Zatora)
 • 2021d „Matrioszka i idealna rozdzielczość języka. O trudnej sztuce pisania abstraktów”. Zagadnienia Rodzajów Literackich 64, nr 1 (2021): 175–83. https://doi.org/10.26485/ZRL/2021/64.1/12. (współautorka Anna Zatora)
 • 2020a „Hassrede und Redefreiheit Ein konzeptueller kulturwissenschaftlicher und anthropologischer Rahmen”. W: Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdiscipolinären Vergleich, zredagowane przez Jacek Makowski, przetłumaczone przez Jacek Makowski, Verlag der Universität Łódź, 2020, s. 19–38. DOI 10.18778/8142-633-6.03. (z Michałem Wróblewskim).
 • 2020b Pismo, język i działanie w tradycji ewangelickiej”. W: Słowo. Struktura – znaczenie – kontekst, pod red. Ewy Szkudlarek-Śmiechowicz, Agnieszki Wierzbickiej, Elwiry Olejniczak, s. 43–52. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.(z Marcinem Hintzem)
 • 2020c “Patterns of Protestant Ethics and Modern Culture in Greta Thunberg’s Public Appearances”, in: Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 19, issue 57 (Winter 2020): ss. 63-80. (with Marcin Hintz) tekst tutaj
 • 2019a „Język i działanie w tradycji protestanckiej”. Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genre, t. LXII, nr 1, 2019, s. 153–62, doi:10.26485/ZRL/2019/62.1/11. (współautor Marcin Hintz).
 • 2019b Religion, Enlightenment, Pluralism in Present Europe. W: Nach Der Reformation Deutsch-Polnische Beiträge Im Europäischen Kontext, zredagowane przez Michael Meyer-Blanck, 1. wyd., Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, s. 65–73.
 • 2018a: Istota kulturoznawstwa, w: Relacje Międzykulturowe/Intercultural Relations 2018, 1 (3), pod red. M. Banaś, Kraków, ss. 85-94. ISSN 2544-2139 http://www.ism.uj.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/RM3-2018-final-.pdf
 • 2018b: Wprowadzenie (razem z Michałem Wróblewski i Marią Czajkowską), w: Twórczość, zatrudnialność, uniwersytet, pod red. J. Płuciennika, M. Czajkowskiej i M. Wróblewskiego, WUŁ, Łódź 2018, s. 7-14. dostępne w OD: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pluciennik_-i-in._Tworczosc-.pdf
 • 2018c: (razem z Michałem Wróblewskim) Uniwersytet i jego współpraca z otoczeniem biznesowym. Przypadek projektu The iProfessional (iPro), w: Twórczość, zatrudnialność, uniwersytet, pod red. J. Płuciennika, M. Czajkowskiej i M. Wróblewskiego, WUŁ, Łódź 2018, s. 65-78. dostępne w OD: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pluciennik_-i-in._Tworczosc-.pdf
 • 2018d: Podstawowe modele jakości dziennikarskiej a kultura cyfrowa, w: Etyka w komunikacji, pod red. Grażyny Habrajskej, I wyd., seria: Teorie i praktyki komunikacyjne 1. Łódź: Primum Verbum, 2018, ss. 103–18. preprint Dziennikarstwo, jakość i etyka w dobie wyzwań kultury cyfrowej, zob. Research Gate DOI: 10.13140/RG.2.2.10271.87208; LicenseCC BY-NC-SA 4.0 Project: Journalism and Digital Culture
 • 2018e: Kultura jako aktywizm. Protest song Młynarskiego, kultura liberalna i zaangażowanie, w: Strasznie lubię cię piosenko Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze, pod red. Katarzyny Burskiej i Elwiry Olejniczak, Łódż, WUŁ 2018, ss. 71-87.
 • 2018f: Negacja jako warunek i etap rozwoju myśli i kultury Kognitywistyczna refleksja nad presupozycjami, w: Negacja w języku, tekście, dyskursie, pod red. Ewu Szkudlarek-Śmiechowicz i Bartłomieja Cieśli. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 11–20 https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/10/Szkudlarek-Smiechowicz_Negacja-20.pdf
 • 2018g: Poetyka kognitywna polskich przekładów psalmów w perspektywie komparatystycznej. Ramy kognitywne “więzienia” i “wybawienia”’. W: Języki i kultury w kontakcie, pod red. Jolanta Tambor, Jagna Malejka, Vol. 6. Polonistyka na początku XXI wieku : diagnozy, koncepcje, perspektywy. Pod red. Jolanta Tambor, t. 6. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, ss. 36-54.
 • 2018h: Liberty, Enlightenment, and the Polish Brethren, w: INTERCULTURAL RELATIONS RELACJE MIĘDZYKULTUROWE 2018, 2 (4), ss. 109-121. Otwarty dostęp: http://www.ism.uj.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/FREEDOM-IN-CULTURE-final-version-nr4-20181.pdf także w Repozytorium UŁ http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/26377
 • 2018i: Różne modele protestu i wizja kultury w Reformacji. „Rocznik Teologiczny” LX, no. 3 (2018): 347–64. ISSN 0239-2550 Dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/27039
 • 2018j: Cultural Studies and Philological Tradition, w: Philologia XXVIII/2 (2018): 21-30. ISSN: 1339-2026.
 • 2017a: Sublimicyzm i idolatria w przekładach psalmów na język polski, angielski i szwedzki. Kognitywne parametry stylu, w: Idol w kulturze. Studia pod redakcją E. Fiały, A. Fitasa, D. Skórczewskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 228-255, w otwartym dostępie: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/23995
 • 2017b: Dyskurs reformacyjny w parafrazie Psalmu 110 Jana Kochanowskiego, [w:] Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (Historia, kultura, ekonomia, literatura) / Erben der Reformation Protestanten in Lublin und Lubliner Land (Geschichte. Kultur. Wirtschaft. Literatur), red. Grzegorz Brudny, Witold Matwiejczyk, Małgorzata Willaume, Sławomir Jacek Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 343-356 w otwartym dostępie: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/24086
 • 2017c: University Cooperation with Business Environment in the Digital Era (with Michał Wróblewski), w: Languages for Specific Purposes in Educational Contexts, ed. by  Stanisław Goźdź-Roszkowski, Aleksandra Beata Makowska, WUŁ, Łódź 2017.
 • 2016a: Poliglotyczna analiza, pryzmatyczne teksty i sylwiczność języka [w:] Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi, pod red. Zdzisława Łapińskiego i Anny Nasiłowskiej, Wydawnictwo IBL, Warszawa, ss. 169-179. Opublikowane także w Repozytorium UŁ: http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/20224
 • 2016b: Kicz, empatia, sprawiedliwość. Kognitywistyczne studium archaizmu na polskich przekładach biblijnych, w: Kicz w języku i komunikacji, red. B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 13-25.
 • 2016c: Style pisania w sferze publicznej. Współczesne dziennikarstwo według Umberta Eco na tle antycznej refleksji o poezji, (razem z Jagodą Sałaj) w: Apetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem – relacje, interakcje, perspektywy, pod red. Agnieszki Kłosińskiej-Nachin i Ewy Kobyłeckiej-Piwońskiej, WUŁ, Łódź, ss. 211-231. Opublikowane w Repozytorium UŁ: http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/20384
 • 2015a: Uniwersytet Łódzki — sytuacja kierunków humanistyczno-społecznych w Polsce 2014. Studium przypadku, w: Rozmyślania nad humanistyką. Materiały z Seminarium Nauki Humanistyczne i Społęczne w Polsce 2014: Analiza — Diagnoza — Prognoza. Warszawa 14 kwietnia, pod red. Jacka Witkosia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, ss. 19-32. Dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/11862
 • 2015b: Styl przekładów biblijnych i protest song Czesława Miłosza. Narracja generacyjna wobec archaiczności, w: Teksty Drugie 2015/3 (153), ss. 295-313. Dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/11827
 • 2015c: Przedmowa, w: Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945-2015, pod red. Marii Wrocławskiej, Ireny Kujawskiej i Ireny Łabiszewskiej, WUŁ, Łódź 2015, s. 9. Dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/13169
 • 2015d: The Epic Cognitive Frame in the Psalms. A Case Study of the Polish Translations with Psalm 137. Studia Slavica Litteraria 2015, 2, ss. 25-47. ISSN 1212-1509. Dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/17074
 • 2015e: Cognitive and semantic universals in translations of Psalm 139, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genre 2015/2, 58/2 (116), ss. 29-49.
 • 2015f:  Zaangażowanie studenta, uniwersytet i jego transformacje, w: Twórczość, pasja, uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, pod red. J. Płuciennika, K. Klimczak, WUŁ, Łódź 2015, ss. 7-23. Dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/16687
 • 2015g: Zaangażuj się i angażuj innych (razem z Kingą Klimczak), w: Twórczość, pasja, uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, pod red. J. Płuciennika, K. Klimczak, WUŁ, Łódź 2015. http://hdl.handle.net/11089/16686
 • 2015h:  Łódzkie przestrzenie i praktyka teorii. 70 lat Katedry Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego (1945–2015), pod red. J. Płuciennika i A. Zatory, WUŁ, Łódź 2015. http://hdl.handle.net/11089/16498 (broszura)
 • 2015i: Ewolucjonistyczna historia literatury a samoświadomość, w: Kulturowa historia literatury, pod red. Anny Łebkowskiej i Włodzimierza Boleckiego, IBL Wydawnictwo, Warszawa, ss. 241-252.
 •  2015j: Mask and Face, Sublimity and Proximity — Metaphors of Cognition as Experience in Translations of Psalm 139, w: Studia Litteraria Universitatis Iagiellonicae Cracoviensi 10 (2015), z. 3, WUJ Kraków, ss. 249-259.
 • 2014a: Jakość i natchnienie w „Zen i sztuka obsługi motocykla. Rozprawa o wartościach” Roberta M. Pirsiga, w: Przegląd Humanistyczny 58:2 (443), 2014, ss. 44-55; wersja Beta elektroniczna po poprawkach recenzenckich dostępna w Open Access w Repozytorium BUŁ na zasadach Creative Commons: Pobierz tutaj http://hdl.handle.net/11089/6640
 • 2014b: Quality and inspiration. A study of the diversification of rhetoric of quality in relation to different conceptual domains in Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into Values by Robert M. Pirsig, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich/ The Problems of Literary Genres 57: 1 (113), 2014, ss. 167-183 (razem z Jagodą Sałaj);
 • 2014c: Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genres 57:1 (113), 2014, ss. 356, redaktornaczelny, hasła kluczowe/ key terms: literary genres, literary theory and criticism, cultural studies, haiku, poetry, minfulness, narrative prose, novel, allotopia, fantasy, rhetoric of quality, autobiography, guides, cognitive literary studies
 • 2014d: Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genres 57:1 (113), 2014, ss. 215, redaktor naczelny, hasła kluczowe/ key terms:  literary genres, literary theory and criticism, pastiche, parody, non-sense poetry, satire, autobiography, repetition, intertextality,
 • 2013a: Sylwiczność naszapowszedniaimetakognicja, w: „Teksty Drugie” 138, 2012:6, ss. 246-257.
 • 2013b: Ch. Russell, A. Melberg, J. Płuciennik, M. Wróblewski, Editors’ Introduction, w: Critical Theory and Critical Genres: Contemporary Perspectives from Poland, eds. Charles Russell, Arne Melberg, Jarosław Płuciennik, Michał Wróblewski, Peter Lang, New York, London, Warszawa, 2013, 7-14.
 • 2013c: Czy studia III stopnia mogą mieć charakter narodowy? iPoetyka na „polonistycznych” studiach doktoranckich, w: Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany, pod red. A. Dziadka, K. Kłosińskiego, F. Mazurkiewicza, WUŚ, Katowice 2013, ss. 133-145.
 • 2013d: Czytanie a zmysły – refleksja przedkognitywistyczna, w: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Bolecki, M. Rembowska-Płuciennik, Tamara Brzostowska i Beata Śniecikowska i in. –sensualnosc.ibl.waw.pl, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 2013. http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/czytanie-a-zmysly-refleksja-przedkognitywistyczna-399/pdf/. Tekst dostępny na stronach Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/7236
 • 2013e: Media czytelnicze a zmysły, w:  Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Bolecki, M. Rembowska-Płuciennik, Tamara Brzostowska i Beata Śniecikowska i in. –sensualnosc.ibl.waw.pl, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 2013. http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/media-czytelnicze-a-zmysly-402/pdf/. Tekst dostępny na stronach Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/7234
 • 2013f: Procesy kognitywne a czytanie i zmysły w:  Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Bolecki, M. Rembowska-Płuciennik, Tamara Brzostowska i Beata Śniecikowska i in. –sensualnosc.ibl.waw.pl, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 2013.http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/procesy-kognitywne-a-czytanie-i-zmysly-656/pdf/. Tekst dostępny na stronach Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/7235
 • 2013g: Zwięzłość jako efekt kompetencji społecznych, w: Twórczy uniwersytet – Twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego, pod red. J. Płuciennika i K. Klimczak, WUŁ, Łódź 2013, ss. 9-12. ekst dostępny na stronach Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/2781
 • 2013h: Smartfonologia na uniwersytecie, w: Twórczy uniwersytet – Twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego, pod red. J. Płuciennika i K. Klimczak, WUŁ, Łódź 2013, ss. 25-28. ekst dostępny na stronach Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/2781
 • 2013i: Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genres 56:1 (2013:111); ss. 195. redakcja.
 • 2013j: Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genres 56:2 (2013:112); ss. 230; redakcja.
 • 2012a: The Poetics of Colourful Logic and the Literary Categorization of the World w: Texts and Minds. Papers in Cognitive Poetics an Rhetoric, ed. by A. Kwiatkowska, Peter Lang, Frankfurt, New York, ss. 173-182.
 • 2012b: Obrazowanie niewyobrażalnego, kognitywistyka i radykalny empiryzm. Wokół „świętych łez” Marvella, w: Kognitywistyka 3. Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne, pod red. H. Kardeli, Z. Muszyńskiego, M. Rajewskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2012, ss. 249-259.
 • 2012c: Czytanie, mózg i gadżety. Najnowsza refleksja nad czytaniem, w: Metody badań i poszukiwania, pod red. J. Płuciennka i P. Stalmaszczyka, Primum Verbum, Łódź, ss. 106-120.
 • 2012d: Apokalipsa, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy, wyd. II, PWN, ss. 49-52.
 • 2012e: Namopanik, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy, wyd. II, PWN, ss. 599-601.
 • 2012f: (red nacz.) „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ The Problems of Literary Genres” t. 55, z. 1 (109), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2012.
 • 2012g: (red nacz.) „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ The Problems of Literary Genres” t. 55, z. 2 (110), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2012.
 • 2011a: Metodologiczny indywidualizm w kognitywistyce i literaturoznawstwie w: Przestrzenie kognitywnych poszukiwań pod. red. A. Kwiatkowskiej Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź, ss. 7-17.
 • 2011b (red nacz.) „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Les Problèmes des genres littéraires” t. 54, z. 1 (107), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2011, ss. 364.
 • 2011c (red. nacz.) „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Les Problèmes des genres littéraires” t. 54, z. 2 (108), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2011, ss. 468.
 • 2011d Od redakcji, w: „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Les Problèmes des genres littéraires” t. 54, z. 2 (108), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2011.
 • 2010a: Przestrzenie kultury i wolne czytanie, w: Poznawanie słowa. Wykłady inauguracyjne Wydziału Filologicznego UŁ wygłoszone w roku akademickim 2009/2010, pod red. P. Stalmaszczyka, Wydawnictwo Naukowe PRIMUM VERBUM, Łódź.
 • 2010b: Dialogowość, literatura i wolność słowa, w: Dramatyczność i dialogowość w kulturze, WN UAM, Poznań.
 • 2010c: Princess Antonomasia and the Truth: two types of metonymic relations, w: Tropical Truth(s). The Epistemology of Metaphor and Other Tropes, ed. by A. Burckhardt, B. Nerlich, De Gruyter, Berlin, New York. (razem z KennethemHolmqvistem).
 • 2010d: Od przygodności podmiotu do przygodności wartości. Umysł pragmatyczny w badaniach literackich. W: Lingua Terra Cognita I. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Romanowi Kaliszowi. Red. Danuta Stanulewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. (razem z Leszkiem Karczewskim).
 • 2010e: Czy istnieje jakaś literacka kategoryzacja świata?, w: “Teksty Drugie” 2010:4 (124), ss. 62-72.
 • 2010f: Jak jest możliwa literacka antropologia konsumpcji , w: Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa? Pod red. P. Czaplińskiego, A. Legeżyńskiej i M. Telickiego, Wydawnictwo “Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2010, ss. 139-154, (razem z Agatą Winer)
 • 2009a: Empathy, Stereotypes, Negation, and Creativity. Towards a Linguistic Model of Intersubjectivity. In: Cognitive Approaches to Language and Linguistic Data. Studies in Honor of Barbara Lewandowska-Tomaszczyk. Ed. by W. Oleksy and P. Stalmaszczyk, Peter Lang, Frankfurt am Main (with Kenneth Holmqvist).
 • 2009b: Soliloquy and Tolerance: Metarepresentations as Presuppositions of a Literary Genre. In: Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A. R. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik, I. Hubner, Peter Lang, Frankfurt am Main (with Kenneth Holmqvist).
 • 2009c: Tekst w sieci postmodernistycznej powieści w: Tekst (w) sieci. 2. Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja, pod red. A. Gumkowskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. (razem z Patrycją Kruczkowską).
 • 2009d: (współautor) Editors’ Introduction, w: Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A. R. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik, I. Hübner, Peter Lang, Frankfurt am Main, ss. 9-13
 • 2009e: Introduction to Part I, w: 2009: Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A. R. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik, I. Hübner, Peter Lang, Frankfurt am Main, 17-18.
 • 2009f: Prawda w literaturze to może być tylko prawda pragmatyczna. w: Prawda w literaturze. Studia pod red. A. Tyszczyka, J. Borowskiego, I. Piekarskiego. Lublin, s. 83-100 (razem z Leszkiem Karczewskim).
 • 2008a: Ku intersubiektywnej, naturalistycznej i ewolucyjnej teorii humoru. Bachtin, formalizm rosyjski i Shaftesbury, w: Tradycje polskiej nauki o literaturze. Warszawskie Koło Polonistów po 70 latach, pod red. D. Ulickiej i M. Adamiaka, Wydział Polonistyki UW, Warszawa.
 • 2008b: Towards an Intersubjective, Naturalistic and Evolutionary Theory of Humour. “Liberty to Wit” and Freedom of Raillery” in Shaftesbury’s Writing, w: Shades of Humour, ed. by A. Kwiatkowska and S. Dżereń-Głowacka, vol. 1/2, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski.
 • 2008c: Solilokwium i tolerancja. Metareprezentacje jako presupozycje gatunku literackiego, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 51: 1/2 (101-102) 2008. (razem z Kennethem Holmqvistem)
 • 2008d: Oświecenie i niekończąca się opowieść literatury, w: Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, pod red. I.Hübner, A. Izdebskiej, J. Płuciennika, D. Szajnert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 2008e: Od redaktorów, w: Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, pod red.I. Hübner, A. Izdebskiej, J. Płuciennika, D. Szajnert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. (współautor)
 • 2008f: Od redakcji, w: Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji, pod red. G. Gazdy, I. Hübner, J. Płuciennika, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 2008g: Modern Individualisms and Marvell’s Garden, w: Space of a Garden Space of Culture, Ed. by Grzegorz Gazda and Mariusz Golab, CSP, Newcastle.
 • 2008h: (współred.) „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Les Problèmes des genres littéraires” t. 51, z. 1-2 (101-102), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2008, s. 336.
 • 2008i: Dialogowość, literatura i wolność słowa, „Przestrzenie Teorii” 9 (2008).
 • 2008j: Od redakcji, w: Literatura, kultura, tolerancja, pod red. G. Gazdy, I. Hubner, J. Płuciennika, Universitas, Kraków.
 • 2008k: Nowożytne indywidualizmy a ogrody Marvella, w: Przestrzeń ogrodu, przestrzeń kultury, pod red. G. Gazdy i M. Gołąba, Universitas, Kraków.
 • 2007a: Nowożytne doświadczenie literatury. Od Psałterza Dawidowego Jana Kochanowskiego do… strumienia świadomości, w: Literackie reprezentacje doświadczenia, pod red. W. Boleckiego i E. Nawrockiej, IBL PAN, Warszawa.
 • 2007b: Human Diversity, Creativity and Literature, about Conjectures on Original Composition by Edward Young, w: Multiculturalism at the Start of 21st Century. The British-Polish Experience. Australian Theory and Practice, ed. by K. Kujawińska-Courtney and M. A. Łukowska, WUŁ, Łódź.
 • 2007c: (Współred.) „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Les Problèmes des genres littéraires” t. 50, z. 1-2 (99-100), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2007, s. 274.
 • 2007a: (Współred.) „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Les Proble`mes des genres littéraires” t. 50, z. 1-2 (99-100), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2007, s. 274.
 • 2007b: Nowożytne doświadczenie literatury. Od Psałterza Dawidowego Jana Kochanowskiego do… strumienia świadomości, w: Literackie reprezentacje doświadczenia, pod red. W. Boleckiego i E. Nawrockiej, IBL PAN, Warszawa.
 • 2006a: Kognitywizm w badaniach literackich, w: Literatura. Teoria. Metodologia, wyd. 3, zm. i rozsz., pod red. D. Ulickiej, WUW, Warszawa.
 • 2006b: Kognitiwizm u literaturoznavcih doslidzeniah, w: Literatura. Teorija. Metodologija, red. D. Ulickoi, Kiiv 2006.
 • 2006c: Boska Księżniczka Antonomazja, podobieństwo i identyfikacja, w: Kognitywistyka, t. 2, Podobieństwo, pod red. H. Kardeli, Z. Muszyńskiego i M. Rajewskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • 2006d: Liryka (z Ireną Hubner) w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej, Univesitas, Kraków 2006.
 • 2006e: Apokalipsa, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej, Univesitas, Kraków 2006.
 • 2006f: Namopaniki, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej, Univesitas, Kraków 2006.
 • 2006g: Wyobraźnia apokaliptyczna i „11 września 2001” jako wydarzenie medialne i literackie, w: Apokalipsa. Symbolika, tradycja, egzegeza, t. 1, pod red. K. Korotkich i J. Ławskiego, UwB, Białystok.
 • 2006h: Empiryzm i nowożytna literatura: przypadek „Tristrama Shandy” Laurence’a Sterne’a, w: Literatura i wiedza, pod red. W. Boleckiego i E. Dąbrowskiej, IBL PAN, Warszawa.
 • 2006i: Princess Antonomasia, Individualism, and the Quixotism of Culture: A Case of ‚Tristram Shandy’ by Laurence Sterne, w: Perspectives on Metonymy, ed. K. Kosecki, Peter Land, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien.
 • 2005: Compassion and Literature. Neo-Sentimentalism in Literary Theory, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 48 z. 1 (95-96) 2005 (z KennethemHolmqvistem).
 • 2004a: Opowieści według Marka Turnera a empatia, w: Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, pod red. Z. Mitosek, Universitas, Kraków.
 • 2004b: Literackie i językowe punkty widzenia a empatyczne naśladowanie w tekście literackim, w: Punkt widzeina w tekście i dyskursie, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i R. Nycza, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • 2004c: Virtual scanning in hyperbolas, (współautor Kenneth Holmqvist ) w: Imagery in Language. Festschrift in Honour of Professor Ronald W. Langacker, ed. by B. Lewandowska-Tomaszczyk and A. Kwiatkowska, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien.
 • 2003a: Image and Imagination in the Theory of the Sublime , (współautor Kenneth Holmqvist ) w: Literary Texts and the Arts. Interdisciplinary Perspectives , ed. by C. Federici, Peter Lang, New York.
 • 2003b: Moralne aspekty doświadczenia i teorii wzniosłości w: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, Studia pod red. A. Tyszczyka, E. Fiały, R. Zajączkowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • 2003c: An Overview of the Rhetoric of the Sublime in Contemporary Popular Culture (Especially after September 11) (z KennethemHolmqvistem), w: Research and Scholarship in Integration Processes. Poland – USA – EU, ed. by E. H. Oleksy, B. Lewandowska-Tomaszczyk, WUŁ, Łódź.
 • 2003d: Stereotypy i kreacyjność a literatura, w: Stereotypy w literaturze (i tuż obok), pod red. W. Boleckiego i G. Gazdy, IBL PAN Wydawnictwo, Warszawa.
 • 2003e: A Short History of the Sublime in Polish Literature from a Comparative Perspective, w: Poland. History, Culture and Society. Selected Readings, ed. by E. Bielawska-Batorowicz and R. Rysiński, UŁ, Łódź 2003.
 • 2002a: Appearance Markers (z KennethemHolmqvistem) in: Cognitive Linguistics Today, ed. by B. Lewandowska-Tomaszczyk and K. Turewicz, Peter Lang, Frankfurt am Main.
 • 2002b: Horror i ukrzyżowanie. Empatia formalna i elementy gotyckiej retoryki wzniosłości w reprezentacjach ciała poddanego przemocy, w: Wokół gotycyzmów , pod red. G. Gazdy, A. Izdebskiej i J. Płuciennika, Universitas, Kraków.
 • 2002c: (z KennethemHolmqvistem) „Many, Many”, Gradation and a Mimesis of Emotions, w: Textual Secrets: The Message of the Medium. Proceedings of the 21st PALA conference, Ed. by S. Csabi, and J. Zerkowitz, Eötvös Loránd University, Budapest.
 • 2002d: (z KennethemHolmqvistem) A Short Bibliographical Guide to the Theory of the Sublime , “Style” Vol. 36: 4, Winter 2002.
 • 2001a: The avant-garde sublime in a futurist work of literature. On „Namopanik barwistanu” by A. Wat, „Postscript”, Volume 5 Number 1, Fall 1999, Kanada.
 • 2001b: Figura zaprzeczonej gradacji w „Brewiarzu” Herberta , w: Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia , pod red. M. Woźniak-Łabieniec i J. Wiśniewskiego, Universitas, Kraków 2001.
 • 2001c: Słów kilka o językowej konceptualizacji doświadczenia wzniosłości i jej związku z komunikacją, w druku, w: Język w komunikacji , t. 2, pod red. G. Habrajskiej, Łódź: Wydawnictwo WSHE 2001.
 • 2001d: The Hebraic and the Indian Sublime from the Rhetoric Point of View, „Journal of Indian Philosophy and Religion, 2001: 6, USA (razem z K. Holmqvistem).
 • 2001e: Presuponowanie, modele kognitywne i pragmatyka znaczników iluzji , w Językoznawstwo kognitywne II. Zjawiska pragmatyczne , pod red. W. Kubińskiego i D. Stanulewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 • 2000a: Namopaniki , hasło do Słownika Gatunków Literackich, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 43, z. 1-2 (85-86).
 • 1999a: Awangardowy „święty bełkot” Wata, w: Szkice o poezji Aleksandra Wata, pod red. J. Brzozowskiego i K. Pietrych, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 1999.
 • 1996a: Conceptualised Deviations from Expected Normality. A Semantic Comparison between Lexical Items Ending in -ful and -less , Nordic Journal of Linguistics, 19 (z KennethemHolmqvistem).
 • 1995a: Conceptualised Deviations from Expected Normalities. A Semantic Comparison between Lexical Items Ending in -ful and -less , Lund University Cognitive Studies, 39, Lund, Szwecja (z KennethemHolmqvistem).
 • 1995b: Presupozycje, intertekstualność i coś ponadto… (w:) Poetyka bez granic. Praca zbiorowa pod red. W. Boleckiego i W. Tomasika, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.
 • 1994a: Paradoks w tekście sakralnym, „Łódzkie Studia Teologiczne”, 3, Łódź (z Agnieszką Izdebską).
 • 1994b: O presupozycjach retorycznych w badaniach literackich, (w:) Text a kontext. Zbornik, Presov, Słowacja.
 • 1993a: „Będzie i będzie” Białoszewskiego?, (w:) O wierszach Mirona Białoszewskiego, pod red. J. Brzozowskiego, Łódź.
 • 1993b: Dwa światy – dwie poezje czyli Różewicz o stosowności , (w:) Dlaczego Różewicz, pod red. J. Brzozowskiego i J. Poradeckiego Łódź.
 • 1992a: Tekst i tekst. O niektórych związkach intertekstualnych „Hymnu na dzień Zwiastowania N.P. Maryi” A. Mickiewicza, (w:) Biblia a kultura Europy, pod red. Kamińskiej i E. Małek, t. II, Łódź.
 • 2019: (z ang.) Peter Marshall, Reformacja. Krótkie wprowadzenie. red. Jerzy Sojka, przeł. Jarosław Płuciennik i Maciej Potz, 1. wyd., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.
 • 2015: (z ang.) Mark Johnson, Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego. Przełożył Jarosław Płuciennik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015. (dostępne online)
 • 2012: (z ang.) Peter Gärdenfors, Ewolucyjne i rozwojowe aspekty intersubiektywności, w: Kognitywistyka 3. Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne, pod red. H. Kardeli, Z. Muszyńskiego, M. Rajewskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2012, ss. 17-44 (razem z Patrycją Kruczkowską).
 • 2011: (z ang.) Mark Salber Phillips, Mikroskopowe i literackie historie. Problemy gatunkowości i dystansu, przekład razem z Michałem Wróblewskim, „Teksty Drugie”, 2011: 4 (130), ss. 126-146.
 • 2010: (z ang.) Mark Turner, Double-scope stories jako Opowieści amalgamatyczne, w: “Teksty Drugie” 2010:4 (124), ss. 137-150.
 • 2009a: (ze szwedz.) Peter Gärdenfors, Den svåra konsten at få syn på sig själv, jako „Ta trudna sztuka spojrzenia na siebie”, „Tygiel Kultury”, 4-6 (160-162) 2009, ss. 6-10.
 • 2009b: (z ang.) Craig Brandist, The Bakhtin and Vygotskii Circles in Historical Perspective: Intellectual and Institutional Considerations, jako Koła Bachtina I Wygotskiego: z dziejów ideiiinstytucji, w: Ja – Inny. Wokół Bachtina. Antologia, pod red. D. Ulickiej, t. 2, Universitas, Kraków, ss. 319-334.
 • 2009c: (z ang.) Francesco Loriggio, Mind as Dialogue: the Bakhtin Circle and Pragmatist Psychology, jako Umysł jako dialog: krąg Bachtina I psychologiapragmatyzmu, w: Ja – Inny. Wokół Bachtina. Antologia, pod red. D. Ulickiej, t. 2, Universitas, Kraków, ss. 419-434.
 • 2006: (z ang. ) Reuven Tsur, The performance of enjambements. Perceived effects, and experimental manipulations jako Sposoby dźwiękowej realizacji przerzutni – zagadnienia percepcji i manipulacje eksperymentalne, w: Językoznawstwo kognitywne III. Kognitywizm w świetle innych teorii, pod red. O. Sokołowskiej i D. Stanulewicz, WUG, Gdańsk. (razem z Beatą Śniecikowską)
 • 2003: (z ang.) Mark Turner, Double-scoped stories jako Amalgamatyczne opowieści.
 • 2002: (z ang.) Charles Russell, Cindy Sherman, Neogoticism, Postmodernism, jako Cindy Sherman, neogotycyzm, postmodernizm, w: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska i J. Płuciennik, Universitas, Kraków.
 • 2002: (z ang., z Magdaleną Rembowską-Płuciennik) Lars Lönnroth, The Nordic Sublime, jako Odkrycie nordyckiej wzniosłości, w: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska i J. Płuciennik, Universitas, Kraków.
 • 2001: (z ang.) Charles Russell, Konflikt między awangardową wyobraźnią i praxis, „Teksty Drugie” (70) 2001:5.
 • regularne blogi na jaroslawpluciennik.com
 • 2007: O procesie bolońskim słów kilka, „Tygiel Kultury. Miesięcznik” Uniwersytet bez granic, 142-144 (2007: 10-12).
 • Kilkadziesiąt felietonów literackich i publicystycznych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.
 • Blogi publicystyczne w „Liberte”. Kilkadziesiąt wywiadów w mediach lokalnych i ogólnopolskich.