Katedra Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej powstała w 2019 roku w wyniku przekształcenia – istniejącego od roku 2002 i kierowanego przez prof. dr hab. Ryszarda W. Kluszczyńskiego – Zakładu Mediów Elektronicznych.

Zainteresowania badawcze zespołu Katedry skupiają się w pięciu głównych obszarach:

  • problematyka teorii i historii mediów i nowych mediów oraz związanych z nimi praktyk komunikacyjnych i instytucji medialnych
  • zagadnienia współczesnej kultury kształtującej się wokół nowych mediów – partycypacja, media społeczne, Web 2.0 i 3.0, wirtualizacja jednostek i wspólnot, kształtowanie się społeczeństw sieciowych
  • szeroko rozumiana sztuka nowych mediów – od video art i sztuki cybernetycznej do interaktywnych praktyk sieciowych – rozważana zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i historycznym
  • teoria, historia i krytyka gier komputerowych, zagadnienia narracji interaktywnej, gry w sztuce i kulturze masowej
  • projektowanie nowych mediów, projektowanie interakcji i doświadczenia – teoria, historia i analiza praktyk designu w kontekście rozwoju cyfrowych technologii komunikacyjnych oraz narzędzi kreatywnych.

Katedra Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej prowadzi studia I stopnia na kierunku Nowe Media i Kultura Cyfrowa. Studia pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności: historii i teorii mediów, teorii komunikowania, kultury uczestnictwa, Internetu i mediów społecznych, historii i teorii i gier komputerowych, sztuki nowych mediów, przemysłów kreatywnych. Zajęcia praktyczne kształcą umiejętności pracy w środowiskach cyfrowych (posługiwanie się wybranymi narzędziami informatycznymi, projektowanie stron internetowych, publikowanie w Sieci), krytyki sztuki, przygotowywania wystaw sztuki nowych mediów, analizy, krytyki i projektowania reguł gier komputerowych, organizacji i animacji kultury. Studenci nabywają także podstawowej wiedzy w zakresie filozofii, teorii kultury i wiedzy o sztuce oraz poetyki filmu.

Istotnym aspektem programu kształcenia jest możliwość wyboru specjalizacji (Gry komputerowe; Media społeczne lub Sztuka nowych mediów) oraz różnych przedmiotów fakultatywnych, pozwalających na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy. Studenci mają możliwość tworzenia własnych ścieżek kształcenia, odpowiadających ich zainteresowaniom oraz planom zawodowym.