Drugi stopień studiów – magisterski – trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się uzyskaniem tytułu magistra.

Orientacyjny limit miejsc: 45

 

Kultura i sztuka współczesna to kierunek zapewniający studentom uzyskanie rzetelnej i uporządkowanej wiedzy o współczesnych praktykach kulturowych i artystycznych w ścisłym powiązaniu z życiem społecznym, politycznym i ekonomicznym. 

W programie uwzględniono zagadnienia poświęcone szerokiemu rozumieniu kultury, sztuce współczesnej, kulturze popularnej, dziedzictwu kulturowemu, mniejszościom kulturowym, refleksji postkolonialnej, akademickim praktykom dekolonizacyjnym, studiom nad pamięcią, krytycznej analizie nowoczesności, postmodernistycznym i współczesnym teoriom filozoficznym, literackim i społecznym. 

Kierunek oferuje możliwość ustalania własnej ścieżki edukacyjnej.

Umiejętności badawczo-praktyczne i pogłębiona wiedza z zakresu teorii oraz metodologii rozwijane są w ramach dwóch wykładów kursowych (Współczesne strategie badań humanistycznych oraz Humanistyka cyfrowa) oraz dziewięciu modułów zajęciowych: 

  1. Nowoczesność 
  2. Pamięci / Tożsamości / Historie 
  3. Systemy organizacji kultury 
  4. Praktykowanie teorii 
  5. Kultury aktywizmu 
  6. Kuratorstwo i promocja sztuki 
  7. Przemysły kultury 
  8. Współczesna kultura artystyczna 
  9. Obserwatorium kultury

W ramach każdego modułu oferowane są każdorazowo 4 propozycje przedmiotów, z których studentki i studenci wybierają 2, w największym stopniu odpowiadające ich zainteresowaniom i planom zawodowym. Dzięki swobodzie wyboru przedmiotów studentki i studenci mogą samodzielnie tworzyć ścieżki tematyczne, pozwalające np. skupić się na narracyjnych, wizualnych lub performatywnych aspektach kultury współczesnej bądź też nadać studiom dominantę teoretyczno-badawczą lub organizacyjno-praktyczną. 
Sylwetka absolwenta 

W szczególności studia kierowane są do absolwentów studiów licencjackich na kierunku Kulturoznawstwo oraz innych kierunków prowadzonych w ramach Instytutu Kultury Współczesnej. Kierunek jest także atrakcyjny dla absolwentów studiów neofilologicznych, filologii klasycznej, politologii, historii sztuki oraz innych kierunków usytuowanych w ramach nauk humanistycznych i społecznych. 

Absolwentki i absolwenci Kultury i Sztuki Współczesnej posiadają szeroką i pogłębioną wiedzę o współczesnych praktykach artystycznych w kontekście społecznym. Umieją samodzielnie zdobywać i przetwarzać informacje, opracowywać teksty, pracować w grupie i organizować wydarzenia kulturalne. Mają wysoko rozwinięte kompetencje miękkie. Ich najważniejszym atutem są: wszechstronność, elastyczność i zdolność przetwarzania informacji z różnych obszarów. 

Absolwenci i absolwentki Kultury i Sztuki Współczesnej są przygotowani do podjęcia pracy w sektorze kultury oraz branży kreatywnej. Mogą (i losy dotychczasowych absolwentów to potwierdzają) zajmować się public relations, pracować w agencjach kreatywnych, organizować wydarzenia kulturalne i działać w szeroko pojętym obszarze animacji i edukacji kulturalnej. 

Absolwentki i absolwenci studiów II stopnia na kierunku Kultura i sztuka współczesna mogą kontynuować kształcenie w szkołach doktorskich, a także kształcić się na uczelniach artystycznych oraz w ramach studiów podyplomowych i kursów dokształcających, znajdujących się w ofercie zarówno UŁ, jak i innych uczelni wyższych. 

Zasady przyjęć 

Dla absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich kierunków. 

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń- na podstawie konkursu dyplomów. Podanie informacji o preferowanym wyborze specjalności.