Sylabus przedmiotu fakultatywnego

Tytuł: Kulturowe reprezentacje doświadczenia przestrzeni

Osoba prowadząca: dr Julia Dynkowska

Dla: kierunki IKW w ramach zajęć fakultatywnych wg siatek

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 4 ECTS

Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką, podstawowymi kategoriami i pojęciami zwrotu topograficznego. Zajęcia pomogą uszczegółowić i utrwalić wiedzę dotyczącą przestrzeni jako kategorii badawczej, a także rozwinąć umiejętność analizy rozmaitych kulturowych reprezentacji doświadczania przestrzeni.

 Wymagania wstępne: brak.

Efekty uczenia się (EU):

Po ukończeniu kursu student:

 1. zna i rozumie
  1. specyfikę zwrotu topograficznego i podstawowe pojęcia oraz kategorie wykorzystywane w badaniach nad przestrzenią [K1A_W03, K1A_W06]
 2. potrafi
  1. poddać analizie i interpretacji teksty kultury stanowiące przykłady reprezentacji doświadczenia przestrzeni [K1A_U05]
  2. podjąć dyskusję związaną z problematyką zwrotu topograficznego, także w gronie profesjonalistów, posługując się odpowiednim językiem specjalistycznym [K1A_U02, K1A_U06]
 3. jest gotów do
  1. rewidowania i aktualizacji swojej wiedzy i umiejętności w przypadku chęci wykorzystania zdobytych podczas zajęć informacji w dalszym rozwoju naukowym [K1A_K01]
  2. poznawania nowych idei i narzędzi metodologicznych [K1A_K02]

 

Opis przedmiotu w danym cyklu

Treści kształcenia:

 • Podstawowe kategorie i pojęcia zwrotu przestrzennego (metafory przestrzenne, centra – peryferie, pogranicza, geopoetyka – różne rozumienia, geografia humanistyczna, egzotopie/endotopie, przestrzeń i miejsce, nie-miejsca, heterotopie itd.).
 • Mapa – reprezentacja i utekstowienie przestrzeni, narzędzie władzy i kontroli nad przestrzenią; „mapy lądów niebyłych”.
 • Kulturowe prefiguracje postrzegania przestrzeni („skażenie” percypowanych miejsc doświadczeniami odbioru lektur, filmów, gier, obrazów, spektakli).
 • Podmiot i przestrzeń: (psycho)somatopoetyka przestrzeni.
 • Podmiot i przestrzeń: „zestaw turystycznych ról” (A. Wieczorkiewicz), „turystyka fikcji” (K. Szalewska), travelbrities.
 • Krajobraz po katastrofie, miejsca porzucone, dark tourism.
 • Miasto: opresyjność, topografia społeczna, miasta-palimpsesty.

Sposoby i kryteria oceniania: udział w dyskusji, praca pisemna

 

Metody kształcenia:

Wykład informacyjny, dyskusja, metoda przypadków, burza mózgów

Literatura:

Borges J. L., O ścisłości w nauce, w: Powszechna historia nikczemności, przeł. A. Sobol-Jurczykowski, S. Zembrzuski, Warszawa 1998.

Hooks B., Margines jako miejsce radykalnego otwarcia, przeł. E. Domańska, „Literatura na Świecie” 2008, nr 1-2.

Hundorova T., Czarnobyl, nuklearna apokalipsa i postmodernizm, „Teksty Drugie” 2014 nr 6.

Konończuk E., Mapa w interdyscyplinarnym dialogu geografii, historii i literatury, „Teksty Drugie” 2011, nr 5.

Miasto w sztuce, sztuka miasta, pod red. E. Rewers, Kraków 2010.

Przestrzeń w nauce współczesnej, pod red. S. Symotiuka, G. Nowaka, Lublin 1998.

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i  praktykach literackich, Kraków 2014.

Szalewska K., Urbanalia – miasto i jego teksty. Humanistyczne studia miejskie, Gdańsk 2017.

Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2012.

Zielińska M., Krajobraz po zwrocie, „Teksty Drugie” 2014 nr 6, s. 13-17.

Literatura uzupełniająca:

Augé M., Nie-miejsca, przeł. A. Dziadek, „Teksty Drugie” 2008 nr 4.

Foucault M., Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005 nr 6.

Harding D, Wyobrażenia miasta i jego przestrzeni, „Konteksty” 2008 3-4.

Humanistyczne oblicze miasta, pod red. D. Jędrzejczyka, Warszawa 2004.

Miejsce rzeczywiste, miejsce wyobrażone, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak, Lublin 1999.

Pamięć, przestrzeń, tożsamość, pod red. S. Kapralskiego, Warszawa 2010.

Pisanie miasta – czytanie miasta, pod red. A. Zeidler-Janiszewskiej, Poznań 1997.

Przestrzeń i literatura, pod red. M. Głowińskiego i A. Okopień-Sławińskiej, Wrocław 1978.

Reykowski J., Smoleńska Z., Przestrzeń psychologiczna a regulacja społeczna zachowania człowieka, „Studia Psychologiczne” 1982, 20/2.

Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja, etniczność, władza, pod red. A. Bukowskiego, M. Lubasia, J. Nowaka, Kraków 2010.

Strzałecki A., Grochowska A., Przestrzeń psychologiczna. Wpływ wiedzy geograficznej na reprezentację poznawczą przestrzeni fizycznej. Czasopismo Psychologiczne” 2000, 6, 1-2.

The Cambridge Companion to the Literature of Paris, pod red. A.-L. Milne, Cambridge 2013.

The Spatial Turn. Interdisciplinary Perspectives, pod red. B. Warfa, London – New York 2014.

Tuan Y.-F., Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, Warszawa 1987.

Wizualność miasta, pod red. M. Krajewskiego, Poznań 2007.

Informacje dodatkowe:

Student ma prawo do dwóch nieobecności i jednego nieprzygotowania w semestrze. Każda kolejna nieobecność wiąże się z koniecznością zaliczenia wskazanej części omówionego materiału. W przypadku niewielkiej aktywności studentów osoba prowadząca przeprowadzi kolokwium sprawdzające wiedzę zdobytą podczas zajęć oraz znajomość omawianych tekstów kultury.

 

 

 

Kulturowe reprezentacje doświadczenia przestrzeni, dr Julia Dynkowska