Studia I stopnia (licencjackie)

Studia kulturoznawcze to interdyscyplinarne studia humanistyczne dla osób, które pragną nabyć wszechstronną wiedzę o różnych obszarach kultury i nie chcą się ograniczać do jednej wąskiej dziedziny.

Program studiów obejmuje przedmioty pozwalające nabyć orientację w obszarze najważniejszych problemów kultury współczesnej, sposobów rozumienia i badania zjawisk kulturowych. Równie istotne jest rozwijanie zdolności w obszarze krytycznego myślenia i komunikowania się.  Dlatego w kolejnych semestrach blok ogólnych zagadnień kulturoznawczych uzupełniony jest przez bloki zajęciowe związane z różnymi praktykami kultury symbolicznej: filmem, literaturą, teatrem i sztuką nowych mediów.


Co proponujemy?

Studia obejmują obowiązkowe przedmioty teoretyczne (m.in. Wprowadzenie do antropologii kultury, Wprowadzenie do filmoznawstwa, Przemiany praktyk artystycznych XX i XXI wieku), konwersatoryjne (np. Kultura popularna, Praktyki kuratorskie w sztuce współczesnej, Telewizja w systemie komunikowania masowego) oraz warsztatowe (jak Stylistyka praktyczna czy Edukacja kulturowa).

W programie student/studentka znajdzie zarówno kursy oferujące wiedzę w zakresie kanonu kultury i sztuki XX i XXI wieku (np. Analiza i krytyka sztuki nowych mediów, Teatr najnowszy, Kanon literacki – od Flauberta do Becketta, Filmowe środki stylistyczne), jak również przedmioty związane z problematyką organizacji i finansowania działalności kulturalnej czy ochroną własności intelektualnej. Na zajęciach warsztatowych i konwersatoryjnych nacisk kładziony jest na umiejętność analitycznej i krytycznej oceny zjawisk kulturowych, a także samodzielne planowanie pracy, wyszukiwanie informacji oraz wysokie kompetencje w zakresie komunikacji społecznej i medialnej.

W odpowiedzi na potrzeby studentów oraz sygnały płynące od pracodawców obecny program uelastycznia ofertę zajęć fakultatywnych. Od II do VI semestru studenci/studentki mają możliwości wyboru 3 kursów w semestrze (samodzielnie lub w porozumieniu z opiekunem naukowym), co pozwala im podążać za własnymi zainteresowaniami oraz samodzielnie kształtować ścieżkę rozwoju naukowego.

Oferujemy możliwość zagranicznych wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus oraz wymiany międzyuczelnianej w ramach programu MOST.

Zajęcia prowadzone są m. in. przez pracowników najważniejszych instytucji kulturalnych w Łodzi i regionie (Muzeum Sztuki, Centrum Dialogu im. M. Edelmana, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Muzeum Kinematografii, Gazeta Wyborcza, Miejska Galeria Sztuki i in.).

Co po studiach?

Absolwentki i absolwenci Kulturoznawstwa posiadają szeroką, nie ograniczającą się do jednej dziedziny wiedzę o kulturze i sztuce (literaturze, filmie, teatrze, nowych mediach i sztukach wizualnych) oraz sektorze kultury i branży kreatywnej. Umieją samodzielnie zdobywać i przetwarzać informacje, opracowywać teksty, pracować w grupie i organizować wydarzenia kulturalne. Są przygotowani do pracy w instytucjach kultury, mediach, agencjach reklamowych i artystycznych oraz przemysłach kreatywnych. Mają wysoko rozwinięte kompetencje miękkie. Potrafią myśleć kreatywnie, działać elastycznie, krytycznie i analitycznie, poprawnie komunikować się w mowie i w piśmie w różnych sytuacjach profesjonalnych, samodzielnie organizować swój czas pracy i współpracować w grupie.

Dla kogo studia?

Studia adresowane są do kandydatów o szerokich humanistycznych zainteresowaniach, którzy próbują zrozumieć otaczający nas świat, chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta i regionu, interesują się społecznym wymiarem kultury, literaturą, teatrem, sztukami plastycznymi, filmem lub nowymi mediami. Szeroko zakrojone studia I stopnia stanowią doskonałą podstawę do bardziej specjalistycznych studiów kulturoznawczych II stopnia (z podziałem na specjalizacje).

Limit przyjęć – 25 osób

Plan studiów do pobrania

Wymagania rekrutacyjne
Kategoria przedmiotu Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia