dr Leszek Karczewski
Katedra Teorii Literatury
📧

Zainteresowania naukoweCVKsiążkiWybrane artykuły naukoweWybrane przekłady naukoweWybrane publikacje z dziedziny sztuk wizualnychWybrane publikacje literackieOrganizacja konferencjiWygłoszone wykłady i programowane szkoleniaDziałalność popularnonaukowaDziałalność teatralnaDziałalność muzealnaNagrody i wyróżnieniaInne
 • teoria literatury
 • teoria tekstu dramatycznego
 • teoria (i praktyka) teatru
 • performatyka
 • filozofia pragmatyzmu i filozofia nauki
 • nowa muzeologia i edukacja muzealna
 • ur. 27 maja 1978 r. Częstochowie
 • 2003 r. – 2007 r. – studia doktoranckie na Wydziale Filogicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Temat rozprawy doktorskiej: Podmiot w dramacie. Ku pragmatycznej teorii podmiotowości tekstu dramatycznego – promotor dr hab. Jarosław Płuciennik
 • 1998 r. – 2003 r. – studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku kulturoznawstwo specjalizacji teatrologicznej. Indywidualny Tok Studiów zagadnień teorii literatury – tutor dr Danuta Szajnert. Praca magisterska Retoryka dramatu. Wprowadzenie do pragmatycznej teorii tekstu dramatycznego. Morfologia dyskursu – promotor prof. dr hab. Grzegorz Gazda
 • 1997 r. – 1998 r. – studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi
 • 1993 r. – 1997 r. – IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie
 • 2015: Książka do zobaczenia. Autorzy tekstów i ilustracji: Barbara Kaczorowska, Leszek Karczewski, Katarzyna Mądzrycka-Adamczyk, Maja Pawlikowska, Małgorzata Wiktorko, Marta Wlazel, Agnieszka Wojciechowska-Sej. Redakcja: Leszek Karczewski. Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź
 • 2008: Zeszyty Naukowe Kulturoznawców nr 1. Redakcja: Leszek Karczewski, Ewa Kobyłecka, Piotr Olkusz, Maja Wójcik. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • 2003: Sławomira Świontka dwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze. Zapis wykładów wygłoszonych dla studentów I roku kulturoznawstwa. Opracowanie i redakcja: Leszek Karczewski, Irena Lewkowicz, Maja Wójcik. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • 2021: Świat sztuki w czasach pandemii. Antologia strategii: W: Kultura i twórczość w czasach zarazy. Redakcja Magdalena Sasin. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • 2020a: Gerontogogika muzealna. Wstępne intuicje. W: „Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów nr 14/2020” [ABC Muzeum dla seniorów] Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa
 • 2020b: Nie ma standardowej interpretacji. Misreading a muzealna publiczność. W: „Muzealnictwo” 2020 (61)
 • 2018a: Aktor niepełnosprawny nie istnieje. Kategoria kulturowej czytelności, w: Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie. Aktor. Red. I. Jajte-Lewkowicz i M. Wąsik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • 2018b: Każdy ma trochę racji. Komentarz do scenariuszy doświadczeń kulturowych z „Poradnika metodycznego”. W: Poradnik metodyczny. Propozycje działań z zakresu edukacji i animacji kulturowej. Red. Karolina Sikorska. Centrum Kultury Zamek, Poznań, tom 2
 • 2017: Sztuka przekraczania granic. Edukacja muzealna a kryzys migracyjny. W: „Muzealnictwo” 2017 (58) [wraz z Tamarą Skalską]
 • 2016a: Od monologu do polilogu. Cztery formaty publikacji edukacyjnych. W: „Muzealnictwo” 2016 (57)
 • 2016b: Komiksiara z suchymi oczami. „Fun Home” Alison Bechdel jako krypto-bio-grafia. W: Lilteratura prze-pisana II. Od zapominanych teorii do kryminału. Pod redakcją Agnieszki Izdebskiej, Agnieszki Przybyszewskiej i Danuty Szajnert. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • 2015a: Sztuka czy zupa? Społeczna odpowiedzialność edukacji muzealnej. W: „Muzealnictwo” 2015 (56)
 • 2015b: Unintentional Reprise. Museum as Archive. W: „Sztuka i Dokumentacja” nr 12 (Wiosna 2015)
 • 2015c: Złapać Oddech. Medialne konteksty interpretacyjne dramatu Samuela Becketta. W: Teatr wśród mediów. Pod redakcją Artura Dudy, MarzennyWiśniewskiej i Bartłomieja Oleszka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
 • 2015d: Ekfraza i French Theory. W: Adaptacje II. Transfery kulturowe. Pod redakcją Wioletty Hajduk-Gawron. Uniwersytet Śląski w Katowicach Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Katowice
 • 2015e: Subiektywizm, twórczość i emancypacja. Książka do zobaczenia jako podręcznik twórczości oraz edukacji kulturowej. W: Książka do zobaczenia. Autorzy tekstów i ilustracji: Barbara Kaczorowska, Leszek Karczewski, Katarzyna Mądzrycka-Adamczyk, Maja Pawlikowska, Małgorzata Wiktorko, Marta Wlazel, Agnieszka Wojciechowska-Sej. Redakcja: Leszek Karczewski. Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź [razem z Barbarą Kaczorowską]
 • 2015f: Konstruowanie edukacji. Uwagi po szkoleniu Edukacja w muzeum sztuki współczesnej. W: „Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów” nr 8/2015. [ABC edukacji w muzeum. Muzea sztuki współczesnej, rezydencjonalne, wielooddziałowe i interdyscyplinarne]. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa.
 • 2014: Edukator, instytucja, twórczość. W: Zawód: kurator. Pod redakcją Marty Kosińskiej, Karoliny Sikorskiej i Anny Czaban. Galeria Miejska Arsenał, Poznań
 • 2013a: Prowokacja wobec konserwatywnego oka. Performans osób z niepełnosprawnościami. W: Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne. Pod redakcją Ewy Bal i Wandy Świątkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • 2013b: Teatr innych norm. Scena jako metakrytyka „normalności”. W: Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie. Redakcja naukowa, opracowanie tekstów, wstęp Irena Jajte-Lewkowicz, Joanna Michałowska, Agnieszka Piasecka. Wydawnictwo Officyna, Łódź
 • 2012a: Kłopot z partycypacją. Nowa muzeologia i agoniczna demokracja. W: Edukacja kulturalna jako projekt publiczny? Redakcja: Marta Kosińska, Karolina Sikorska, Agata Skórzyńska. Galeria Miejska Arsenał, Poznań
 • 2012b: Metakinestezja: dramat jako tekst odruchowy. W: Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu. Część III. Pod redakcją Małgorzaty Leyko i Katarzyny Wielechowskiej, Primum Verbum, Łódź
 • 2012c: Być jak John Malkovich. Strategie edukatora. W: Atysta – kurator – instytucja – odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki. Pod redakcją Marty Kosińskiej, Karoliny Sikorskiej i Agaty Skórzyńskiej. Galeria Miejska Arsenał, Poznań
 • 2010a: Dyskurs Tespisa. W: Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu. Część II. Pod redakcją Małgorzaty Leyko i Katarzyny Wielechowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź
 • 2010b: Recenzja z: Barbara Herrnstein Smith, Natural Reflections. Human Cognition at the Nexus of Science and Religion. Yale University 2009. W: „Zagadnienia Rodzajów Literackich” t. 53, z. 1-2 (105-106), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź
 • 2010c: Od przygodności podmiotu do przygodności wartości. Umysł pragmatyczny w badaniach literackich. W: Lingua Terra Cognita I. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Romanowi Kaliszowi. Redakcja Danuta Stanulewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk [razem z Jarosławem Płuciennikiem]
 • 2009: Prawda w literaturze to może być tylko prawda pragmatyczna. W: Prawda w literaturze. Studia pod redakcją Andrzeja Tyszczyka, Jarosława Borowskiego, Ireneusza Piekarskiego. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin [razem z Jarosławem Płuciennikiem]
 • 2008a: Interpretacja versus użycie albo śrubokręt w badaniach literackich. W: Awangardowa encyklopedia czyli Słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe. Pod redakcją Ireny Hubner, Agnieszki Izdebskiej, Jarosława Płuciennika, Danuty Szajnert. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;
 • 2008b: Komiczna niestosowność współczesnych tragedii. W: Kulturowe konteksty dramatu współczesnego. Redakcja Mariusz Bartosiak, Małgorzata Leyko. Kraków
 • 2008c: Jesteście państwo aresztowani. Dialog – perswazja – przymus. W.: Zeszyty Naukowe Kulturoznawców nr 1. Redakcja: Leszek Karczewski, Ewa Kobyłecka, Piotr Olkusz, Maja Wójcik. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • 2007: Recenzja z: Literatura. Teoria. Metodologia. Pod red. Danuty Ulickiej, Wyd. III uzupełnione; Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2006. W: ”Zagadnienia Rodzajów Literackich” t. 50, z. 1-2 (99-100), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź
 • 2005: Kto odchodzi. Tragizm ostatni Tadeusza Różewicza. W: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice. Pod redakcją Haliny Krukowskiej i Jarosława Ławskiego. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok
 • 2003: Czynności mowy a czynność siedzenia. Odczytanie „Żmudu” Mirona Białoszewskiego w kontekście wybranych teorii pragmalingwistycznych. W: Studia Słowianoznawcze, T. 4. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Interdyscyplinarny Zakład Studiów Słowianoznawczych. Piotrków Trybunalski
 • 2001: Sprawozdanie z konferencji naukowej Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o Świętym Genezjuszu – aktorze. „Rzeczy teatralne” 2001, nr 2/3
 • 2008a: Alan P.F. Sell, Chrześcijańswo, sekularyzm i tolerancja: liberalne wartości i nieoświecone postawy. W: Literatura, kultura, tolerancja. Redakcja Grzegorz Gazda, Irena Hubner, Jarosław Płucienniik. Universitas, Kraków
 • 2008b: Charles Russell, „Osama Bin Laden wchodzi do baru…” i inne dowcipy na erę niepokoju. Refleksje o poczuciu humoru i kwestii tolerancji. W: Literatura, kultura, tolerancja. Redakcja Grzegorz Gazda, Irena Hubner, Jarosław Płucienniik. Universitas, Kraków
 • 2002a: Yvonne Leffler, Współczesny horror jako gra satysfakcji . W: Wokół gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo. Pod redakcją Grzegorza Gazdy, Agnieszki Izdebskiej, Jarosława Płuciennika. Universitas, Kraków
 • 2002b: Ivo Pospisil, Rosyjskie i czesko-niemieckie inspiracje gotyckie. W: Wokół gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo. Pod redakcją Grzegorza Gazdy, Agnieszki Izdebskiej, Jarosława Płuciennika. Universitas, Kraków
 • 2012: Performans jest polityczny. Na marginesie działań performance art Josepha Beuysa. W: Performatywny Beuys [katalog wystawy]. Atlas Sztuki, Łódź
 • 2011: WIKIzeum. W: WIKIzeum [katalog wystawy] Muzeum Sztuki, Łódź
 • 2010a: Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku. Przemieszczenia [przewodnik]. Muzeum Sztuki, Łódź
 • 2010b: Collection of 20th and 21st Century Art. Shifts [guidebook]. Translation Justyna Jaworska, Magdalena Miśkiewicz. Muzeum Sztuki, Łódź
 • 2010c: Przez granice, przeciw granicom. W: 77 dzieł sztuki z historią. Pod redakcją Piotra Bazylko i Krzysztofa Masiewicza, 40 000 Malarzy, Warszawa
 • 2010d: Sytuacja dialogowa. W: 77 dzieł sztuki z historią. Pod redakcją Piotra Bazylko i Krzysztofa Masiewicza, 40 000 Malarzy, Warszawa
 • 2009a: Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku [przewodnik]. Muzeum Sztuki, Łódź
 • 2009b: Collection of 20th and 21st Century Art [guidebook]. Translation Magdalena Miśkiewicz. Muzeum Sztuki, Łódź
 • 2009cde: *** [Heimo Zobernig, Ohne Titel/Untitled, 2008 x3]. W.: Aspects of collecting. Essl Museum, Wien
 • 2001: Ryby nie umierają. „FA-art” 2001, nr 4
 • 2000a: Przez przewodnik po Londynie; Elementy używane; W kiosku ruchu; Dzień uśmiechów w Pekinie; Miś, który ma brodę, pije piwo, a chciałby być ptakiem. „Fraza” 2000, nr 4
 • 2000b: Wszystkie psy nazywają się Dżeki. „FA-art” 2000, nr 1-2
 • 2010: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Futuryzm. Przyszłość sto lat później / Future/ism. A Century Later”. ITLTiSA i Muzeum Sztuki w Łodzi, 20-22 maja;
 • 2003: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pomiędzy „nim a „mną”. Dialog dramatyczny jako przestrzeń mediacji. ITLTiSA, 16-17 maja.
 • 2018-2020: członek zespołu programowego projektu „Szkoła patrzenia. Projekt edukacji wizualnej”, Instytutu Fotografii Fort, Warszawa (wraz z Joanna Kubicka, Iwona Kurz, Witek Orski, Magda Szcześniak)
 • 2016, 2017: wykład „Język komunikatu i obrazu w edukacji muzealnej” dla słuchaczy Podyplomowego Studium Muzealniczego Uniwersytetu Warszawskiego pod kier. prof. Andrzeja Rottermunda
 • 2016-2017: wykład „Four modes of museum education” dla słuchaczy kursu „Gallery and Museum Education in Visegrad region” Univerzita Komenského v Bratislave, Bratysława
 • 2015, 2016, 2017: kurator szkolenia „Kreatywność w edukacji muzealnej” dla Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Łódź, 8-10.06.
 • 2015-2018: lider quality management projektu „Translocal: Museum as ToolBox” Kunsthaus Graz, KUMU Tallinn, MSU Zagreb, Museion Bozen i Muzeum Sztuki Łódź, w ramach programu UE Kreatywna Europa
 • 2014a: kurator szkolenia „Edukacja w muzeum sztuki współczesnej” dla Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Łódź, 9-11.06.
 • 2014b: wykład „Typy muzeów i edukacji muzealnej” dla słuchaczy kursu „Edukacja w muzeum-rezydencji”, 30.09, Łańcut
 • 2013: wykład „Edukacja w procesie tworzenia wystawy” dla słuchaczy kursu „Organizacja wystaw w muzeum” 17.04, Warszawa i 15.11, Gdańsk
 • 2011-12a: wykład „Elementy wiedzy o sztuce” dla słuchaczy Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu, Warszawa
 • 2011-12b: kurator kursu „Animator kultury”, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4
 • 2009, 2010, 2012: wykład o edukacji muzealnej dla słuchaczy Podyplomowego Studium Muzealniczego Uniwersytetu Warszawskiego pod kier. prof. dr hab. Marii Poprzęckiej
 • 2014: Kulturanek. 3 seria. 16-odcinkowy program telewizyjny – scenariusz, prowadzenie, muzyka. TVP KULTURA, NCK, Opus Film, Muzeum Sztuki w Łodzi
 • 2013: Kulturanek. 2 seria. 12-odcinkowy program telewizyjny – scenariusz, prowadzenie, muzyka. TVP KULTURA, NInA, Opus Film, Muzeum Sztuki w Łodzi
 • 2012: Kulturanek. 10-odcinkowy program telewizyjny – scenariusz, prowadzenie, muzyka. TVP KULTURA, NInA, Opus Film, Muzeum Sztuki w Łodzi (nagroda w XXXIII konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2012 w kategorii Przedsięwzięcia Edukacyjne)
 • 2016: Juror 22. Słodkobłękitów – Zgierskich Spotkań Małych Teatrów, Zgierz
 • 2010: Bruno Schulz – historia występnej wyobraźni. Zeszyt metodyczny. Teatr Lalki i Aktora „Pinokio”, Łódź [opieka naukowa]
 • 2008: juror festiwalu Poszukiwanie Alternatywy, Skierniewice
 • 2007: juror XXXI Konkursu na Szkolną Recenzję Teatralną, Łódź
 • 2006: juror XXIV Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Młodzieżowych Centrum 2006, Łódź
 • 2005a: juror nagrody Offeusza XV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta, Poznań
 • 2005b: juror Łódzkiego Przeglądu Teatrów Amatorskich ŁóPTA, Łódź
 • 2005c: juror Konkursowych Spotkań Młodego Teatru Poszukującego Barbórki 2005, Skierniewice
 • 2004: juror nagrody Offeusza XIV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta, Poznań
 • 2011: kurator projektu WIKIzeum, 14.X-6.XI, Muzeum Sztuki w Łodzi: Karol Radziszewski, Heal The World, Paweł Passini, Polentransport 2011;
 • 2009: kurator akcji społeczno-artystycznej ms3 Re:akcja, 2.IV-24.V, Muzeum Sztuki w Łodzi (nominacja do Sybilli 2009);
 • 2008: kurator akcji artystycznej Artefaktura: Julita Wójcik, Bieg na 3600ms2, Artur Malewski, Dołącz i zostań zombie, Robert Rumas, Krok po kroku [wraz z Małgorzatą Wiktorko i Martą Wlazeł], 20-22.XI, Muzeum Sztuki w Łodzi.
 • 2014: honorowa odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej
 • 2010: nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego
 • członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara, nauczyciel stopnia Intro II