prof. dr hab. Małgorzata Leyko
Kierownik Katedry Dramatu i Teatru
📧

SylwetkaZainteresowania naukoweKsiążki autorskieMonografie i opracowania autorskieRedakcja i współredakcja publikacji książkowychPrzekłady książekOstatnie artykuły i rozprawy naukowePrzekłady dramatówInne publikacje (wywiady, recenzje, noty)Granty i projekty badawczePełna lista artykułów i rozpraw w tomach zbiorowych
Teatr i dramat niemieckojęzyczny od początku XIX; polsko-niemieckie stosunki teatralne; teorie teatralne od początku XIX wieku; teatr żydowski w Polsce; historia w teatralnym remiksie; taniec i ruch w teatrze; teatr jako instytucja.
 • Teatr w krainie utopii. Monte Verità, Mathildenhöhe, Hellerau, Goetheanum, Bauhaus, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012, ss. 378
 • Reżyser masowej wyobraźni. Max Reinhardt i jego „teatr dla pięciu tysięcy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, ss. 257
 • Oskar Schlemmer, Eksperymentalna scena Bauhausu, wstęp, przekład i opracowanie krytyczne Małgorzata Leyko, seria Theatroteka – Źródła i materiały do historii teatru pod red. Dobrochny Ratajczakowej, t. 17, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010, ss. 176 [edycja tekstów źródłowych]
 • Ekspresjonizm w teatrze niemieckim, wybór, opracowanie krytyczne i przekład Wojciech Dudzik i Małgorzata Leyko, wstęp Małgorzata Leyko, seria Theatroteka – Źródła i materiały do historii teatru pod red. Dobrochny Ratajczakowej, t. 14, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, ss. 214 [edycja tekstów źródłowych]
 • Ludwig Tieck, O cudowności u Shakespeare’a i inne pisma krytyczne, wstęp, przekład i opracowanie krytyczne Małgorzata Leyko, seria Theatroteka – Źródła i materiały do historii teatru pod red. Dobrochny Ratajczakowej, t. 5, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007, ss. 245 [edycja tekstów źródłowych]
 • Max Reinhardt, O teatrze i aktorze. Wybór tekstów, tłumaczenie, wstęp i opracowanie krytyczne Małgorzata Leyko, seria Theatroteka – Źródła i materiały do historii teatru pod red. Dobrochny Ratajczakowej, t. 2, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, ss. 198 [edycja tekstów źródłowych]
 • Georg Fuchs, Scena przyszłości, tłumaczenie, wstęp i opracowanie krytyczne Małgorzata Leyko, seria Theatroteka – Źródła i materiały do historii teatru pod red. Dobrochny Ratajczakowej, t. 1, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004, ss. 120 [edycja tekstów źródłowych]

w językach obcych:

 • The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: The Post-War Period, ed. G. Gazda, M. Leyko, P. Rutkiewicz, Wyd. UŁ, Acta UL, Folia Scientiae Artium et Litterarum 11, Łódź, 2014, ss. 147
 • Felix Austria – Dekonstruktion eines Mythos.  Das österreichische Drama und Theater seit Beginn des 20. Jahrhunderts, hrsg. von Małgorzata Leyko, Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak, Litblockin Verlag 2009, ss. 443
 • Vom Drama zum Theatertext? Zur Situation der Dramatik in Ländern Mitteleuropas, hrsg. von Hans-Peter Bayerdörfer in Verbindung mit Małgorzata Leyko und Evelyn Deutsch-Schreiner, Niemeyer-Verlag, Tübingen 2007, ss. 252
 • Polen und Europa. Deutschsprachiges Theater in Polen und deutsches Minderheitentheater in Europa, red. Horst Fassel, Małgorzata Leyko, Paul Ulrich, seria Thalia Germanica, t. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź/Tübingen 2005, ss. 341
 • Polnisch-deutsche Theaterbeziehungen seit dem Zweiten Weltkrieg, red. Hans-Peter Bayerdörfer we współpracy z Małgorzatą Leyko i Małgorzatą Sugierą, Niemeyer-Verlag, Tübingen 1998

w języku polskim:

 • Teatr – Literatura – Media. O polsko-niemieckich oddziaływaniach w sferze kultury po 1989 roku, Małgorzata Leyko, Artur Pełka (red.), Primum Verbum, Łódź 2013, ss. 275
 • Hans-Peter Bayerdörfer, Szkice o teatrze, red. Małgorzata Leyko, Primum Verbum, Łódź 2014, ss. 176
 • Współczesny dramat rosyjski: kontynuacje i przemiany, „Acta  Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica“ Zeszyt specjalny, Olga Główko, Małgorzata Leyko (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ISSN 1427-9681, ss. 222
 • Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze. Część III, red. Małgorzata Leyko, Katarzyna Wielechowska, Primum Verbum, Łódź 2012, ss. 290
 • Dramat po dramacie, red. Małgorzata Leyko, Artur Pełka, seria Otwarte. Łódzkie Studia Interkulturowe, t. 1, Primum Verbum, Łódź 2012, ss. 223
 • Felix Austria – dekonstrukcja mitu?, red. Małgorzata Leyko, Artur Pełka przy współpracy Karoliny Prykowskiej-Michalak, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, ss. 295
 • Teatr masowy – teatr dla mas, red. Małgorzata Leyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 309 [redakcja monografii wieloautorskiej]
 • Portrety teatralne. Piórkiem – węglem – pędzlem. Prace dedykowane profesor Annie Kuligowskiej-Korzeniewskiej, red. Irena Jajte-Lewkowicz, Małgorzata Leyko przy współpracy Dariusza Leśnikowskiego, Galeria Amcor, Łódź 2011, ss. 288
 • Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. Kronika 2007-2011, red. Małgorzata Leyko, Agata Wypych-Skonieczny, MBP im. A. Asnyka, Kalisz 2011
 • Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze. Część II, pod red. Małgorzaty Leyko i Katarzyny Wielechowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 375
 • Grotowski – Cieślak. Spojrzenia, red. Małgorzata Leyko i Maciej Michalski, Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, Kalisz 2010, ss. 89
 • Kulturowe konteksty dramatu współczesnego, red. Mariusz Bartosiak, Małgorzata Leyko, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, ss. 204
 • Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze. Część I, red. Małgorzata Leyko i Irena Jajte-Lewkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, ss. 397
 • Łódzkie sceny żydowskie. Studia i materiały, red. Małgorzata Leyko, Łódź 2000
 • Teatr żydowski w Polsce. Materiały konferencyjne, red. Anna Kuligowska-Korzeniewska i Małgorzata Leyko, WUŁ, Łódź 1998
 • W kręgu zagadnień awangardy, t. V, red. Grzegorz Gazda i Małgorzata Leyko, WUŁ, Łódź 1995
 • Christopher Balme Wprowadzenie do nauki o teatrze, przekład i opracowanie wydania polskiego Wojciech Dudzik (56%) i Małgorzata Leyko (44%), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 (wyd. 2 – 2005) [polska edycja podręcznika akademickiego]
 • Andrzej T. Wirth, Teatr, jaki mógłby być, red. Małgorzata Sugiera, słowo wstępne Jan Kott, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003 [s. 13-66, 79-91, 132-152, 186-222, 238-252, 261-287, 296-308]
 • Vom Aufstieg der Dramaturgen und Fall der Dramatiker auf polnischen Buehnen, [w:] Junge Stuecke. Theatertexte junger Autorinnen und Autoren im Gegenwartstheater, Hg. Andreas Englhart, Artur Pełka, Transcript Verlag, Bielefeld 2014, s. 333-343
 • „Szpera’42” – Theater im Raum der Geschichte, [w:] Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989, Hg. Reinhard Ibler, Stuttgart 2014, s. 347-362
 • „Die gegenseitige Erlösung als letzte Möglichkeit”: (A)pollonia von Krzysztof Warlikowski, [w:] Ausgewälte Probleme der polnischen und tschechischen Holocaustliteratur und –kultur, red. Reinhard Ibler i Anja Golebiowski (Specimina Philologiae Slavicae, t. 166), München – Berlin 2012, s. 141-154
 • Символика „Знака”: инсценировка Георга Фукса, [w:] Знак и символ, ред. Ольга Глувко  и Нина И. Ищук-Фадеева, Tверь 2010, с. 241-250; przedruk: Symbolika „Znaku” – przedstawienie Georga Fuchsa (Darmstadt 1901), [w:] Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze. Część III, red. Małgorzata Leyko, Katarzyna Wielechowska, Primum Verbum, Łódź 2012, s. 61-68
 • Teatralizacja historii lokalnych w formacie R/W, [w:] Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej, red. Ewa Wąchocka, Dorota Fox, Aneta Głowacka, Katowice 2015, s. 13-24
 • Poruszenie skrzydełek motyla, „Dialog” 2015, nr 7-8, s. 256-260.
 • Teatr jako sztuka (systemowego) przepisywania, „Zagadnienia Rodzajów literackich“, t. LVII, z. 2 (114), Łódź 2014, s. 77-86
 • Reinhardt reżyseruje Shakespeare’a. Przestrzeń jako paradygmat inscenizacji, „Pamiętnik Teatralny” z. 3, Warszawa 2014, s. 66-85
 • Arthur Schnitzler, Fink i Fliederbusch, [w:] idem, Dramaty wybrane, red. Maciej Ganczar, ADiT, Warszawa 2014, s. 469-571
 • Peter Turrini, Mój Nestroy, „Dialog” 2010 nr 3, s. 122-157
 • Gert Jonke, Łagodność furii albo Uchomaszynista, [w:] Gert Jonke, Sonaty na teatr, Panga Pank, Kraków 2009, s. 107-161
 • Gert Jonke, Zatopiona katedra, przekład wraz z Janem Niedzielą, „Dialog” 2008 nr 3, s. 80-99
 • Gert Jonke, Fantazja na chór [w:] Na Manhattanie i gdzie indziej. Antologia dramatu niemieckiego, t. 1, red. Małgorzata Sugiera, Mateusz Borowski, Panga Pank, Kraków 2007, s. 187-232
 • Upajający sen – z Tomaszem Kubikowskim rozmawia Małgorzata Leyko, „Teatr” 2015, nr 5, s. 78-82
 • Polski Greenblatt, rec. książki Raszewski dzisiaj czytany, red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald, Warszawa 2014, „Teatr” 2015, nr. 7-8, s. 124-126
 • Zbigniew Jędrychowski, „Teatra grodzieńskie”, „Pamiętnik Teatralny” 2014, z. 1-2, s. 271-278 [recenzja książki]
 • Wolfgang Hochbruck, Geschichtstheater. Formen der „Living History“. Eine Typologie. Bielefeld 2013, http://theaterforschung.de/rezension.php4?ID=2004 [recenzja książki]
 • Dramat przeoczonej dekady, „Teatr“ 2013, nr 9 [recenzja książki: Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku, red. Jacek Kopciński, Warszawa 2012]
 • W Łodzi jak w domu. Wywiad z Christine Bily, koordynatorem współpracy UJL Giessen i UŁ, „Kronika”, Pismo UŁ, 2010, nr 4, s. 21-22 [wywiad]
 • Śmierć poety, „Dialog” 2009, nr 3, s. 184-187 [nota]
 • Leksykon, czyli GPS, „Teatr” 2009, nr 4, s. 77-78 [recenzja książki: Hanna Baltyn, Iskier leksykon dramatu, Warszawa 2008 ]
 • W niebie wcale nie może być tak pięknie jak tutaj!, „Dialog” 2009, nr 6, s. 197-199 [recenzja przedstawienia teatralnego]
 • Trzymam się z dala od wszelkich dogmatów. Rozmowa z Gertem Jonke, „Dialog” 2008 nr 3, s. 100-1003 [rozmowa przeprowadzona wspólnie z Janem Niedzielą]
 • Teatr to miejsce szaleństwa…, „Pogranicza” 2008, nr 5 [76], s. 41-45 [artykuł o dramacie Petera Turriniego]
 • Klucz do wszystkich zamków. Rozmowa z udziałem Wojciecha Dudzika, Dariusza Kosińskiego, Tomasza Kubikowskiego, Małgorzaty Leyko, Dobrochny Ratajczakowej, „Dialog” 2007, nr 7/8, s. 140-150 [dyskusja redakcyjna]; przedruk: The Key to All Locks: Conversation between Wojciech Dudzik, Dariusz Kosiński, Tomasz Kubikowski, Małgorzata Leyko i Dobrochna Ratajczakowa, “Performance Research” On Performatics, Vol. 13, No 2, June 2008, s. 111-123
 • Hasła encyklopedyczne:
 • Encyklopedia Teatru Polskiego, wydanie internetowe – współredaktorka bloku haseł przedmiotowych i autorka 20 haseł – udostępnienie on line 3 grudnia 2015
 • Hasło Polish State Yiddish Theater, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, ed. in chief Gershon David Hundert, vol. 2, YIVO Institute for Jewish Research, Yale University Press, New Haven – London 2008, s. 1420
 • Dramat, Tragedia [hasła autorskie] oraz Dramat narodowy, Komedia rybałtowska, Tragedia narodowa [opracowanie haseł Stanisława Kaszyńskiego], [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. Grzegorza Gazdy i Słowini Tyneckiej-Makowskiej, Universitas, Kraków 2006; przedruk: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Nowe wydanie, red. Grzegorz Gazda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 223-228, 1102-1107
 • Hasła w dziale Teatr, m. in. hasła autorskie: Teatr (1 ark. wyd.), m.in. Teatrologia, Teatr alternatywny, Teatr jednego aktora, Teatr studencki, Teatr żydowski, Trupa Wileńska + biogramy [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. I-XXX, Warszawa 2001-2007
 • Hasła w dziale Teatr [w:] Encyklopedia szkolna. Literatura i nauka o języku, PWSiP, Warszawa 1996

granty promotorskie:

 • KBN Nr 1HO1E02330 – Teatr Rogera Planchona i jego program teatru narodowego. Wykonawca mgr Piotr Olkusz, kierownik naukowy
 • KBN Nr NN105 023536 – Estetyka współczesnego tańca europejskiego po roku 1990. Wykonawca mgr Joanna Szymajda, kierownik naukowy
 • KBN Nr 4346/B/H03/2011/40 – Austriacka Volksstück – między tradycją a prowokacją. Historia gatunku I jego współczesne kontynuacje. Wykonawca mgr Monika Wąsik, kierownik naukowy (2010-2012)
 • Indywidualny grant badawczy KBN Nr NN105127535 Teatr jako czynnik reformy życia w koloniach artystycznych na początku XX wieku (Niemcy, Austria, Szwajcaria), wykonawca (2010-2012)

kierownik zespołowych projektów badawczych:

 • Zespołowy projekt NPRH – „Tradycja” 1 b., nr 0515/NPRH4/Hib/83/2015
 • Słownik tańca XX i XXI wieku” (2015-2019, 21 wykonawców)
 • Międzynarodowy projekt badawczy Nr 2010-17 finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki / Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung – SCENA czyli MOST. Teatr i dramat jako czynniki polsko-niemieckiego transferu kulturowego po roku 1989 (2010-2014)
 • Partnerzy: Katedra Literatury i Kultury Austrii, Niemiec i Szwajcarii UŁ oraz Institut für Theaterwissenschaft Ludwig-Maximilians Universität, München [skład zespołu: prof. J. Jabłkowska, prof. H.-P. Bayerdörfer, prof. A. Englhart, dr A. Pełka, dr Prykowska-Michalak, dr M. Wąsik, dr Y. Michelfelder i in.]
 • Grant zespołowy KBN Nr H01E 038 26 – Teatr masowy – teatr dla mas (2004-2006) [skład zespołu: prof. Jan Ciechowicz, prof. Dobrochna Ratajczakowa, prof. Mirosław Kocur, prof. Barbara Judkowiak, prof. Katarzyna Osińska, prof. Ewa Nowicka, dr Karolina Prykowska-Michalak, dr Piotr Olkusz, mgr Monika Wąsik]
 • Międzynarodowy projekt badawczy zrealizowany w ramach europejskiego programu CULTURE 2000 European Neighbours – European Theatre, Partner: PWSFTViT w Łodzi, 2004 [skład zespołu: prof. Małgorzata Sugiera, prof. Dobrochna Ratajczakowa, prof. Christine Hamon-Siréjols, dr Lib Tylor, dr Dariusz Leśnikowski, dr Karolina Prykowska-Michalak]
 • Vom Aufstieg der Dramaturgen und Fall der Dramatiker auf polnischen Buehnen, [w:] Junge Stuecke. Theatertexte junger Autorinnen und Autoren im Gegenwartstheater, Hg. Andreas Englhart, Artur Pełka, Transcript Verlag, Bielefeld 2014, s. 333-343
 • „Szpera’42” – Theater im Raum der Geschichte, [w:] Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989, Hg. Reinhard Ibler, Stuttgart 2014, s. 347-362
 • „Die gegenseitige Erlösung als letzte Möglichkeit”: (A)pollonia von Krzysztof Warlikowski, [w:] Ausgewälte Probleme der polnischen und tschechischen Holocaustliteratur und –kultur, red. Reinhard Ibler i Anja Golebiowski (Specimina Philologiae Slavicae, t. 166), München – Berlin 2012, s. 141-154
 • Символика „Знака”: инсценировка Георга Фукса, [w:] Знак и символ, ред. Ольга Глувко  и Нина И. Ищук-Фадеева, Tверь 2010, с. 241-250; przedruk: Symbolika „Znaku” – przedstawienie Georga Fuchsa (Darmstadt 1901), [w:] Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze. Część III, red. Małgorzata Leyko, Katarzyna Wielechowska, Primum Verbum, Łódź 2012, s. 61-68
 • Żydowski teatr awangardowy w Polsce jako przejaw nowej tożsamości kulturowej, [w:] Nacionalnyj teatr w mnogonacionalnoj kulture, red. Ada A. Kołganowa, Moskwa 2010, s. 152-163 [artykuł naukowy w jęz. rosyjskim]
 • Die Verteidigung „Kaufmans von Venedig” (Polen 1958), “Maske und Kothurn. Internationale Beiträge zur Theater-, Film- und Medienwissenschaft”, R. 56, 2010 nr 3, s. 63-74
 • Theaterwissenschaft in Polen, „Maske und Kothurn. Internationale Beiträge zur Theater-, Film- und Medienwissenschaft“, 2009, Jg. 55, H 1-2, s. 275-284 [współautorka Karolina Prykowska-Michalak]
 • Visualisierung der Vergangenheit im Theater von Max Reinhardt, [w:] Verbalisierung und Visualisierung der Erinnerung. Literatur und Medien in Oesterreich, red. Anna Byczkiewicz i Kalina Kupczyńska, Łódź 2008, s. 329-340
 • Zum Verhältnis von Drama und Theater – Lände-Informationen im Überblick: Polen [w:] Vom Drama zum Theatertext? Zur Situation der Dramatik in Ländern Mitteleuropas, hrsg. von Hans-Peter Bayerdörfer in Verbindung mit Małgorzata Leyko und Evelyn Deutsch-Schreiner, Niemeyer-Verlag, Tübingen 2007, s. 238-242
 • Dramatic Immorality. A Brief Review of Recent Polish Drama, “Slavica Viterbiensia” 002/2007, red. Raffaele Caldarelli, Ornella Discacciati, s. 143-155
 • Magischer Realismus. „Der Dibbuk oder Zwischen zwei Welten” von An-ski, [w:] Traum und Wirklichkeit im Theater und Musiktheater, hrsg. von Peter Csobadi, Gernot Gruber, Jürgen Kuehnel i in., Verlag Mueller-Speiser, Anif/Salzburg 2006, s. 240-251
 • Antigone – Recycling der Mythen. Janusz Glowacki’s „Antigone in New York“,
 • [w:] Theater ohne Grenzen, hrsg. von Katharina Keim, Peter M. Boenisch, Robert Braunmüller, Herbert Utz Verlag, München 2003, s. 447-456; przedruk: Antygona z wysypiska mitów, [w:] Tekst a film, red. Bronisława Stolarska i Małgorzata Jakubowska, Rabid, Kraków 2004
 • Theatre can not teach us anything… A few Remarks on the Polish Theatre of the Last Decade [w:] Art Inquiry. Recherches sur les Arts, Vol. I (X), red. Grzegorz Sztabiński, Łódź 1999, s. 141-149
 • Der gewollte und der ungewollte Brecht [w:] Polnisch-deutsche Theaterbeziehungen seit dem Zweiten Weltkrieg, red. Hans-Peter Bayerdörfer we współpracy z Małgorzatą Leyko i Małgorzatą Sugierą, Tübingen 1998, s. 61-76
 • Die Rezeption des deutschsprachigen Dramas und Theaters in Polen nach 1945. Ein Abriß (wspólnie z Małgorzatą Sugierą) [w:] Polnisch-deutsche Theaterbeziehungen seit dem Zweiten Weltkrieg, red. Hans-Peter Bayerdörfer we współpracy z Małgorzatą Leyko i Małgorzatą Sugierą, Niemeyer-Verlag, Tübingen 1998, s. 3-12
 • I am not a worshiper of Dionysius [w:] Modern Theatre in Different Cultures, red. Eleonora Udalska, Warszawa 1997, ss. 71-76
 • Das jüdische Theater in Lodz, Stadt dreier Nationen [w:] Theatralia Judaica. Emanzipation und Antisemitismus als Momente der Theatergeschichte. Von der Lessing-Zeit bis zur Shoah, red. Hans-Peter Bayerdörfer, Tübingen 1992, ss. 218-228

rozprawy i artykuły w polskojęzycznych tomach zbiorowych i czasopismach:

 • Teatralizacja historii lokalnych w formacie R/W, [w:] Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej, red. Ewa Wąchocka, Dorota Fox, Aneta Głowacka, Katowice 2015, s. 13-24
 • Poruszenie skrzydełek motyla, „Dialog” 2015, nr 7-8, s. 256-260.
 • Teatr jako sztuka (systemowego) przepisywania, „Zagadnienia Rodzajów literackich“, t. LVII, z. 2 (114), Łódź 2014, s. 77-86
 • Reinhardt reżyseruje Shakespeare’a. Przestrzeń jako paradygmat inscenizacji, „Pamiętnik Teatralny” z. 3, Warszawa 2014, s. 66-85
 • „Frühlingsopfer” Piny Bausch – święto ziemi, [w:] „Święto wiosny”. Dwie perspektywy, red. Marta Szoka, Tomasz Majewski, Łódź 2014, s. 159-168
 • (współautor Ryszard Daniel Golianek), Wstęp, [w:]  „Święto wiosny”. Dwie perspektywy, red. Marta Szoka, Tamasz Majewski, Łódź 2014, s. 8-16
 • Historia w teatralnym remiksie, „Dialog” 2014, nr 3, s. 126-135
 • Teatr w przestrzeni historii, „Dialog” 2013, nr 4, s. 5-14
 • Rudolf Laban: kryształ, roślina, zwierzę, [w:] Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, pod red. Ewy Bal i Wandy Świątkowskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 245-253
 • Dramaturg we współczesnym teatrze polskim, [w:] Poznawanie słowa 2. Wykłady inauguracyjne Wydziału Filologicznego wygłoszone w roku akademickim 2010/2011, red. Piotr Stalmaszczyk, Anna Obrębska, Primum Verbum, Łódź 2011, s. 11-25
 • Monografista wobec monografii zastanych (Wokół monografii Maxa Reinhardta), [w:] Aktor. Niepewna tożsamość, red. Krystyna Duniec, Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 2011, s. 142-151
 • Komedia czy tragedia?, „Dialog” 2010, nr 3, s. 113-121 [artykuł naukowy o twórczości Petera Turriniego]
 • Jerzy Grotowski i Kaliskie Spotkania Teatralne, [w:] Grotowski – Cieślak. Spojrzenia, red. Małgorzata Leyko i Maciej Michalski, Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, Kalisz 2010, s. 13-29
 • Żydowska awangarda teatralna jako poszukiwanie nowej tożsamości kulturowej, [w:] Polak, Żyd, artysta. Tożsamość awangardy, red. Jarosław Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2010, s. 95-109
 • Sztuka jest naszą jedyną szansą, [w:] Gert Jonke, Sonaty na teatr, Panga Pank, Kraków 2009, s. 8-26. [wstęp do antologii dramatów]
 • Bogusławski w Kaliszu. „Mamże was zapytać, jaką pamięć po sobie zostawić spodziewacie się?“, [w:] Wojciech Bogusławski  – ojciec teatru narodowego, red. Krzysztof Kurek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 149-162
 • „Nowa sztuka pisania komedii” i dramaturgia Lopego de Vega w świetle poglądów Ludwiga Tiecka i innych krytyków niemieckich do roku 1830, [w:] „Nowa sztuka pisania komedii w dzisiejszych czasach” Lopego de Vega w czterechsetlecie wydania 1609-2009, red. Urszula Aszyk, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2009, s. 99-122
 • Gramatyka fantazji Gerta Jonkego, „Dialog” 2008, nr 3, s. 74-79; przedruk: Gert Jonkes Grammatik der Fantasie, [w:] Felix Austria – Dekonstruktion eines Mythos.  Das österreichische Drama und Theater seit Beginn des 20. Jahrhunderts, Hrsg. Małgorzata Leyko, Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak, Litblockin Verlag 2009, s. 376-383
 • Wiedeń i Giessen: dwa modele studiów teatrologicznych, [w:] Jak uczyć o teatrze w europejskich szkołach wyższych, red. Andrzej Kruczyński i in., Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Warszawa 2007, s. 67-78
 • Operetka bez szampana i rajerów. Przedstawienia operetkowe na łódzkich scenach żydowskich przed 1939, [w:] Operetka i Teatr Muzyczny w Łodzi, red. Krystyna Juszyńska, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2007, s. 35-43
 •  Zamknięta karta. Teatr żydowski w Łodzi, „Kronika Miasta Łodzi” 2007 nr 1, s. 99-107
 • Brecht. Zapomnieć o Arystotelesie – teatr epicki, [w:] W świecie literatury i teatru. Sztuka współuczestnictwa pod red. Ewy Łubieniewskiej, Universitas, Kraków 2006, s. 407-447
 • Ku upaństwowieniu Łódzkiego Teatru Żydowskiego, [w:] Teatralna Jerozolima, red. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 2006, s. 98-116
 • Teatr niemiecki na emigracji (1933-1945), [w:] Migracje i kultura, cykl – Migracje i społeczeństwo, t. XI, red. Jan E. Zamojski, Instytut Historii PAN, Warszawa 2006, s. 194-208
 • „Das Vaterhaus” Augusta Wilhelma Ifflanda na inaugurację teatru na Targu Węglowym, [w:] 200 lat teatru na Targu Węglowym w Gdańsku, red. Jan Ciechowicz, Wydawca: Nadbałtyckie Centrum Kultury i Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004, s. 207-218
 • Ida Kamińska i Łódzki Teatr Żydowski, [w:] Żydzi łódzcy – Jews of Łódź, red. Andrzej Machejek, Wydawnictwo Hamal, Łódź 2004, s. 111-114
 • Rola polskojęzycznej prasy żydowskiej w reaktywacji scen żydowskich w Polsce po roku 1945, [w:] Żydzi w lustrze dramatu i teatru, red. Eleonora Udalska, Uniwersytet Śląski, Katowice 2004, s. 297-309
 • Fifi Zastrow – aktorka w teatrze historii, „Tygiel Kultury” 2004 nr 4-6, s. 144-149
 • Film contra Arystoteles. O roli filmu w teatrze epickim E. Piscatora, [w:] Wiek ekranów, red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków 2002, s.175-192
 • Teatr niemiecki w Łodzi w latach 1939-1945 [w:] Niemcy w dziejach Łodzi do 1945, red. Krzysztof A. Kuczyński i Barbara Ratecka, Łódź 2001, s. 297-314; przedruk: Teatr niemiecki w Łodzi w latach 1939-1944, [w:] Teatr niemiecki w Polsce. XVIII-XX wiek, red. Karolina Prykowska-Michalak, Łódź 2008, s. 285-300
 • Czy to Pan jest polskim Reinhardtem? [w:] W kręgu teatru monumentalnego, red. Lidia Kuchtówna, Jan Ciechowicz, Warszawa 2000, s. 68-77
 • Ida Kamińska i Łódzki Teatr Żydowski [w:] Łódzkie sceny żydowskie, red. Małgorzata Leyko, Łódź 2000, s. 153-179
 • Zakład Dramatu i Teatru (wspólnie z Martą Kowalską) [w:] Teatrologia polska u schyłku XX wieku, red. Jan Michalik i Agnieszka Marszałek, Kraków 2000, s. 21-27
 • Teatr czy świątynia? „Cud” Maxa Reinhardta [w:] W stronę rytuału. Od Yeatsa do Węgajt, red. Małgorzata Sugiera, Kraków 1999, ss. 39-61; przedruk [w:] Małgorzata Leyko, Reżyser masowej wyobraźni. Max Reinhardt i jego „teatr dla pięciu tysięcy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
 • Teatr Icchoka Zandberga w Łodzi [w:] Teatr żydowski w Polsce, red. A. Kuligowska-Korzeniewska i M. Leyko, Łódź 1998, ss. 106-113; przedruk w: Łódzkie sceny żydowskie, red. M. Leyko, Łódź 2000
 • Wstęp do rozdz.: Niemcy, Austria, Szwajcaria [w:] O dramacie. Źródła do dziejów europejskich teorii dramatycznych, t. III Od Sartre’a do Mrożka, red. Eleonora Udalska, Warszawa 1997, s. 141-213
 • „Jedermann” Hugo von Hofmannsthala w reżyserii Maxa Reinhardta [w:] Arcydzieła inscenizacji. Od Reinhardta do Wilsona, red. Krzysztof Pleśniarowicz i Małgorzata Sugiera, Kraków 1997, ss. 11-35; przedruk [w:] Małgorzata Leyko, Reżyser masowej wyobraźni. Max Reinhardt i jego „teatr dla pięciu tysięcy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
 • „Król Edyp”, który miał dać ludziom radość… O inscenizacji Maxa Reinhardta [w:] Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku, red. Jerzy Axer, Zbigniew Osiński, Warszawa 1997, ss. 133-151; przedruk [w:] Małgorzata Leyko, Reżyser masowej wyobraźni. Max Reinhardt i jego „teatr dla pięciu tysięcy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
 • Vita concentrata, non decentrata. O stylu i stylizacji w teatrze niemieckim na początku XX wieku [w:] Od symbolizmu do post-teatru, red. Ewa Wąchocka, Katowice 1996, s. 13-25
 • Clausa Peymanna batalie o teatr, „Notatnik Teatralny“ 1996 nr 11, s. 109-119
 • Awangarda teatralna [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Od Awangardy do Postmodernizmu, red. Grzegorz Dziamski, Warszawa 1996, s. 77-103
 • Przestrzeń sceniczna jako funkcja formy, barwy i ruchu. „Balet triadyczny” na tle koncepcji teatru Oskara Schlemmera [w:] W kręgu zagadnień awangardy, t. V, red. Grzegorz Gazda i Małgorzata Leyko, Łódź 1995, ss. 103-111
 • Kalendarium teatru polskiego w Łodzi (współautorstwo) [w:] Sto lat stałej sceny polskiej w Łodzi, red. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Łódź 1993, s. 277-390
 • Wstęp do rozdz.: Niemcy i Austria [w:] O dramacie. Źródła do dziejów europejskich teorii dramatycznych, t. II – Od Hugo do Witkiewicza, red. Eleonora Udalska, Warszawa 1993, s. 11-26
 • Oberammergau Shakespeare [w:] Dramat i teatr pozytywistyczny, red. Dobrochna Ratajczak, Wrocław 1992, ss. 121-137
 • O scenie reliefowej Georga Fuchsa [w:] W kręgu zagadnień awangardy, t. IV, red. Grzegorz Gazda i Grażyna Szymczyk-Kluszczyńska, Łódź 1992, ss. 77-93
 • Ludwiga Tiecka projekt reformy teatru [w:] Dramat i teatr postanisławowski, red. Dobrochna Ratajczak, Wrocław 1992, ss. 215-229
 • O występach Trupy Wileńskiej w Wiedniu w sezonie 1922/1923, „Pamiętnik Teatralny” 1992, z. 1-4, ss. 415-423
 • Warsztat teatralny i scena Bauhausu [w:] W kręgu zagadnień awangardy, t. III, red. Grzegorz Gazda i Ryszard Kluszczyński, Łódź 1990, ss. 73-95
 • Idea sceny szekspirowskiej w niemieckich teoriach teatralnych w XIX i na pocz. XX wieku, „Prace Polonistyczne” 1990 nr 1-2, ss. 79-85
 • Teatr prowincjonalny w Królestwie Polskim w latach 1864-1914 [w:] Dzieje teatru polskiego, t. IV, vol. 2 – Teatr polski w latach 1890-1918, red. Tadeusz Sivert, Warszawa 1988, ss. 606-675
 • „Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza – powieść w formie dramatu otwartego? [w:] W kręgu zagadnień awangardy, red. Grzegorz Gazda i Tadeusz Szczepański, Łódź 1982, ss. 93-116
 • Dyrekcja Karola Borowskiego w Teatrze Miejskim w Łodzi [w:] Teatr przy ulicy Cegielnianej. Szkice z dziejów sceny łódzkiej 1844-1978, red. Stanisław Kaszyński, Łódź 1980, ss. 162-175
 • Przekłady artykułów naukowych:
 • Hans-Thies Lehmann, Postdramatyczne poetyki Petera Handkego, przeł. Małgorzata Leyko, „Dialog” 2015, nr 7-8, s. 242-255
 • Teksty Friedricha Dürrenmatta, Tankreda Dorsta, Heinara Kipphardta, Petera Handke, Maxa Frischa, Petera Weissa, Franza Xavera Kroetza, Heinera Müllera, Petera Turriniego, George’a Taboriego, Elfriede Jelinek [w:] O dramacie, t. III Od Sartre’a do Mrożka, red. Eleonora Udalska, Warszawa 1997, s. 159-214
 • George Tabori, Tak wiele ja, tak wiele postaci, „Tygiel Kultury” 1996 nr 5, s. 78-86
 • Georg Fuchs, Scena przyszłości. Wybór, „Notatnik Teatralny“ 1993, nr 6, vol. I, s. 44-53
 • Teksty Augusta Wilhelma Schlegla, Ludwiga Tiecka, Franza Grillparzera, Richarda Wagnera, Gustava Freytaga [w:] O dramacie, t. II – Od Hugo do Witkiewicza, red. Eleonora Udalska, Warszawa 1993, s. 33-45, 53-55, 68-72, 77-78
 • Ludwig Tieck, Z „Pism krytycznych“. Wybór, [w:] Dramat i teatr postanisławowski, red. Dobrochna Ratajczak, Wrocław 1992, s. 229-243
 • Holger Sandig, O funkcjach teatru (wspólnie ze Stanisławem Kaszyńskim) [w:] W kręgu zagadnień awangardy, red. Grzegorz Gazda i Tadeusz Szczepański, Łódź 1982, ss. 149-165