dr hab. Mariusz Gołąb
Katedra Teorii Literatury
📧

Specjalność naukowaBiografiaGrantyWykłady zagraniczneKsiążki autorskieKsiążki redagowane i opracowaneArtykuły naukoweTłumaczeniaRecenzjeInneKonferencjeKonferencje zorganizowaneStypendia zagraniczneW druku
 • historia literatury współczesnej
 • teoria oraz antropologia literatury
 • W 1994 roku ukończył studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym UŁ. W latach 1994-1998 doktorant w Katedrze Teorii Literatury UŁ. Obronił pracę doktorską Język i rzeczywistość w twórczości Mirona Białoszewskiego (promotor: prof. zw. dr hab. Grzegorz Gazda, recenzentki: prof. zw. dr hab. Joanna Ślósarska, prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz). Tytuł doktora uzyskał w 1999 roku. Rozprawa doktorska ukazała się drukiem w 2001 roku nakładem Wydawnictwa UŁ. Od 1998 roku asystent, a od 1999 roku adiunkt w Katedrze Teorii Literatury UŁ. Od 18 stycznia 2012 r. doktor habilitowany nauk humanistycznych w zkresie literaturoznawstwa.
 • W latach 2002-2003, 2003-2005 kierownik Podyplomowego Studium „Wiedza o kulturze” UŁ dla nauczycieli zorganizowanym w ramach współpracy z WODN w Sieradzu.
 • W latach 2006-2007 kierownik projektu Studiów Podyplomowych „Wiedza o kulturze” w Łodzi dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz MEN.
 • Współorganizator i pomysłodawca międzynarodowej konferencji „Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury (Rogów 2006 r.). Współredaktor tomu pokonferencyjnego, wydanego w 2008 roku pod tym samym tytułem w Wydawnictwie Universitas oraz w wersji anglojęzycznej (Space of a Garden – Space of Culture) w Cambridge Scholars Publishing.
 • Od 2009 roku współpracuje z Unią Polskich Pisarzy Lekarzy.
 • Udział w konferencjach:
  – międzynarodowych z dziedziny historii oraz teorii literatury, estetyki i antropologii kultury (1997r. – Łódź; 2001r. – Nitra i 2005r. – Prešov, Słowacja; 2006r. – Rogów; 2009r. – Montréal, Kanada);
  – ogólnopolskich z dziedziny genologii i historii literatury, antropologii literatury i kultury oraz dydaktyki (2000r. – Wałbrzych; 2004r. – Łowicz i Łódź; 2005r. – Katowice i Toruń; 2006r. – Rogów, 2008r. – Olsztyn)
 • Kierownik grantu badawczego pt. Zofia Rydet – Dziedzictwo kulturowe i eksperyment fotograficzny, 0259/NPRH4/H2b/83/2016 przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, 2016 ‒ 2018
 • Polish Art ‒ between Tradition and Modernity, Brasília, Brazylia,Instituto de Arte Universidade de Brasília, 14–27.08.2016
 • From the visuality to the pragmatics of a garden Pekin, Chiny, 07.08.2017
 • Język i rzeczywistość w twórczości Mirona Białoszewskiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001, stron 145.
 • Ukryte ogrody, nieobecne przestrzenie. Literackie i kulturowe metafory współczesności, Universitas, Kraków 2012, stron 341.
 • M. Gołąb, S. Czyżewski, Obraz, obiekt, narracja. Doświadczenie wizualne Zofii Rydet, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2021, ISBN 978-83-8220-482-7, ss. 190.
 • G. Gazda, M. Gołąb (red.), Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury, Universitas, Kraków 2008.
 • G. Gazda, M. Gołąb (red.), Space of a Garden – Space of Culture, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2008.
 • Jonathan Locke Hart, Oddech i pył. W przekładzie Włodzimierza Krysińskiego oraz Mariusza Gołąba, oprac. M. Gołąb, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • M. Gołąb, N. Schiller, Moda: model(ka) i czytelnicy. O ikonicznych reprezentacjach w kulturze (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015 (2016).
 • S. Czyżewski, M. Gołąb (red.), Zofia Rydet po latach. 1978–2018, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020, ISBN 978-83-8142-628-2, ss. 376.
 • Redakcja naukowa cyklu wydawniczego pt. Zofia Rydet. Dziedzictwo kulturowe i eksperyment fotograficzny, t. 1–4, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020–2021.
 • O zagubieniu czasu narracji w „Miazdze” Jerzego Andrzejewskiego, „Prace Polonistyczne” 1995, seria L, 259 – 282.
 • Perspektywizacja narratora w „Pustelniku z 69 ulicy”, [w:] A. Salska i G. Gazda (red.), Jerzy Kosiński: Być Tu i Tam. Materiały z konferencji naukowej: Jerzy Kosiński: Człowiek i dzieło na skrzyżowaniu kultur, Wydawnictwo DaCapo, Warszawa 1997, s. 150 – 160.
 • The Perspectivization of the Narrator in „The Hermit of 69th Street”, [w:] A. Salska i M. Jedliński (red.), Jerzy Kosiński: Man and Work at The Crossroads of Cultures, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1997, s. 141 – 150
 • Biografia kontynuowana? (O Papudze Flauberta Juliana Barnesa), [w:] A. Izdebska (red.), Kafka, Marquez, Białoszewski i inni (Szkice Literaturoznawcze), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000, 97 – 110
 • Krytycy o Białoszewskim – wieloznaczność i problemy metodologiczne, [w:] j. w., s. 121 – 132
 • Kognitywne aspekty języka poetyckiego, [w:]  (red.), Pragmatica vyjadrovacích prostriedkov umenia, Monografia štúdií Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa, seria: O interpretácii umeleckého textu 22, Nitra 2001, s. 69 – 76
 • Dzieło literackie w twórczości M. Białoszewskiego i Cz. Miłosza jako uniwersum interpretujących wypowiedzi, [w:] Cz. Dutka (red.), Gatunki okołoliterackie (materiały z konferencji naukowej), Wałbrzych 2002, s. 85 – 91
 • Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury (Priestor záhrady – priestor kultúry) [w:]  V. Gluchman (red.), Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia, Prešov 2005, s. 77 – 82
 • Metafora ogrodu – przestrzeń narracji, narracja przestrzeni, [w:] E. Kosowska, A. Gomóła, E. Jaworski (red.), Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji, Katowice 2007, s. 408 – 416
 • Ogrody magiczne (metafora ogrodu w realizmie magicznym), [w:] J. Biedermann, G. Gazda, I. Hűbner (red.), Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne, Łódź 2007, s. 53 – 62
 • Od słownika do zabawy. Między potocznym a pożytecznym znaczeniem lasu, [w:] D. Anderwald (red.), Uwolnić emocje edukacji leśnej – leśne konkursy i gry dydaktyczne, Rogów 2007, 113 – 120
 • Ogród – ekologiczna mediacja a przemiany tekstu kultury (Wstęp), [w:] G. Gazda, M. Gołąb (red.), Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury, Universitas, Kraków 2008, s. 9 – 14
 • The Garden: Ecological Mediation and Transformations of Cultural Text.  Introduction, [w:] G. Gazda, M. Gołąb (red.), Space of a Garden – Space of Culture, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2008, s. 1 – 6
 • Semiotyka ogrodu. Na przykładzie „Ogrodów” Jarosława Iwaszkiewicza, [w:] I. Hűbner, A. Izdebska, J. Płuciennik, D. Szajnert (red.), Awangardowa encyklopedia czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. (Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008, s. 395 – 493
 • Kulturowe sensorium i paradygmat natury, [w:] H. Romanowska-Łakomy (red.), Esencja człowieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja, ENETEIA, Warszawa 2010, s. 325 – 337
 • Hermeneutyka i pramatyka ogrodu, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2010, z. 1 – 2, s. 183 – 193
 • Las, ogród, miasto, [w:] D. Anderwald (red.), Lasy, parki i ogrody. Miejsca przyjazne ludziom i środowisku, Rogów 2011, s. 64 – 72
 • Impenetrable Canada (wspólnie z W. Krysińskim), [w:] Jonathan Locke Hart, Oddech i pył. W przekładzie Włodzimierza Krysińskiego oraz Mariusza Gołąba, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013
 • Modne obrazy tekstów – Wstęp, [w:] Moda: model(ka) i czytelnicy. O ikonicznych reprezentacjach w kulturze, M. Gołąb, N. Schiller (red.), Łódź, 2015(2016), Wydawnictwo UŁ, 0,7 arkusza, ISBN 978–83–8088–155–6
 • Kobiety, narracja i rzeczy naturalne czy rzecz natury?, [w:] Moda: model(ka) i czytelnicy. O ikonicznych reprezentacjach w kulturze, M. Gołąb, N. Schiller (red.), Łódź, 2015(2016), Wydawnictwo UŁ, 2 arkusze, ISBN 978–83–8088–155–6
 • Narracja obrazów, [w:] Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych, J. Dziewit, M. Kołodziej, A. Pisarek (red.), Katowice 2016, grupakuturalna.pl, 2 arkusze, ISBN 978–83–944202–6–0
 • Paradigmes du jardin 1900 chez Irzykowski et Mirbeau – Contribution à la problématique du jardin 1900, „Cahiers Octave Mirbeau”, nr 23, 2016, s. 38–50
 • Wspólnota spojrzenia i doświadczenie fotograficzne, s. 7–15, [w:] S. Czyżewski, M. Gołąb (red.), Zofia Rydet po latach. 1978–2018, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020, ss. 376.
 • Mariusz Gołąb, Hermeneutics and Pragmatics of the Garden (przekład chiński), “Inquiry and Criticism”, nr 2, 2020, Sichuan University, s. 203–213.
 • Polish and European Literature and Culture After the II World War – Traditon and Social Changes (przekład chiński), [w:] Zhao Xifang, Huo Yan (red.), Zhuanzhe shidai de hanyu wenxue / Chinese Literature in 1940s and 1950s, Shanghai People’s Publishing House, Shanghai 2021, ISBN: 978-7-208-17104-6, s. 452–459.
 • Jonathan Locke Hart, Oddech i pył. W przekładzie Włodzimierza Krysińskiego oraz Mariusza Gołąba, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Anna Nasiłowska, Trzydziestolecie 1914 – 1944, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1996, z. 1 – 2, s. 166 – 168.
 • Konsultacja naukowa książki: Ewa Sztombka, Wiersz w lekturach szkolnych, Wydawnictwo Omikron, Łódź bd.
 • Posłowie i konsultacja redakcyjna zbioru poetyckiego: Walter Pyka, Porządek małych przestrzeni, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu, Opole 2011.
 • Współredakcja tematyczna tomu pokonferencyjnego: D. Anderwald (red.), Lasy, Parki i Ogrody. Miejsca przyjazne ludziom i środowisku, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-leśnej w Rogowie, R. 13, Z. 4 (29) / 2011.
 • Film dokumentalny Papierki z cukierków, realizacja M. Gołąb, zdjęcia S. Czyżewski, 2020, czas
  55:25.
 • Layout i skład książki: S. Czyżewski, M. Gołąb (red.), Zofia Rydet po latach. 1978–2018,
  Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020, ss. 376.
 • Layout książki: M. Gołąb, S. Czyżewski, Obraz, obiekt, narracja. Doświadczenie wizualne Zofii
  Rydet, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2021, ss. 190.
 • Jerzy Kosiński: Człowiek i dzieło na skrzyżowaniu kultur, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1995, międzynarodowa
 • Pragmatica vyjadrovacích prostriedkov umenia, Univerzita Konštantina Filozofa, Nitra, Słowacja 2000, zagraniczna
 • Gatunki okołoliterackie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Uniwersytet Zielonogórski; Szczawno Zdrój 2000, krajowa
 • Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004, międzynarodowa
 • Významové a Vyrazové Premeny v Umeni 20. Storočia, Prešovska univerzita, Prešov, Słowacja 2005, zagraniczna
 • Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji, Uniwersytet Śląski, Katowice 2005, międzynarodowa
 • Uwolnić emocje edukacji leśnej – leśne konkursy i gry dydaktyczne, Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów 2007, krajowa
 • Esencja człowieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2008, krajowa
 • Gardens and Art: Framing, Unframing, Reframing, Concordia University, Montréal, Kanada 2009, zagraniczna
 • Lasy, parki i ogrody. Miejsca przyjazne ludziom i środowisku, Rogów 2011, Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, krajowa
 • Park. Przestrzeń i metafora, Nakło Śląskie, 12 ‒ 13. 06. 2017, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Zakład Teorii i Historii Kultury INKSI UŚ, Komisja Historycznoliteracka PAN Oddział w Katowicach, Centrum Kultury Śląskiej, referat W parku z Raymondem Rousselem ‒ anamorfoza i ornament
 • Tradition and Social Changes. A Turning of Time ‒ Chinese Language Literature Between 1940s and 1950s, Pekin, Chiny, Institute of Chinese Literature of Chinese Academy of Social Sciences, 04‒06.08.2017, referat Polish and European Literature and Culture after the II World War
 • “Literary & Cultural Studies Towards Media Convergence”. The 1 st International Forum and
  International Symposium, South China Normal University, Chiny, Kanton 2019.
 • Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury, Uniwersytet Łódzki, Rogów 2006, międzynarodowa
 • Moda: modelka i czytelnicy. O ikonicznych reprezentacjach w kulturze, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Manufaktura, 2014, międzynarodowa
 • Współorganizator międzynarodowej konferencji naukowej Być w mniejszości ‒ być mniejszością (Łódź MS2, 02‒04. 2016)
 • Współorganizator ogólnopolskiej konferencji naukowej 200% kobiecości, czyli kobieta i kultura popularna (Łódź, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, 24‒25. 06. 2017)
 • Wykłady prowadzone na zaproszenie Università degli Studi della Tuscia (Viterbo, Włochy) w dniach 26. 04. – 01. 05. 2010, w ramach programu Erasmus
 • Traktat o papierowej łyżce albo światło/czułości Joanny Ślósarskiej, [w:] Mariusz Bartosiak (red.), Żywa przestrzeń ze ścieżką do nieba, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2021.