Sylabus przedmiotu fakultatywnego

Przedmiot: Produkt kultury

Osoba prowadząca: mgr Daria S. Nielsen

Dla kierunku: kierunki IKW wg siatek

Poziom studiów: I st.

Punktacja: 4 ECTS

 

Wymagania: znajomość j. angielskiego (czytanie).

Skrócony opis:

Kurs wprowadza studentów w tematykę produktu kultury, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji teatru. Podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. marketingu kultury, odbiorcy kultury, rozwoju publiczności, dramaturgii wydarzenia, wydarzenia kuratorowanego. Studenci będą rozważali koncepcję produktu kultury zarówno z perspektywy marketingowej, jak i wydarzenia teatralnego.

Większość literatury przedmiotu jest w języku angielskim.

 

Treści kształcenia:

 1. Marketing kultury
 2. Produkt kultury
 3. Odbiorca kultury
 4. Rozwój publiczności
 5. Edukacja kulturalna
 6. Wydarzenie teatralne
 7. Dramaturgia wydarzenia teatralnego

Efekty kształcenia:

Wiedza: 1. zna i rozumie podstawowe ekonomiczne i marketingowe

uwarunkowania działalności związanej z produkcją teatralną i

organizacją wydarzeń artystycznych (01PT-1P_W05)

 1. zna i rozumie różnorodne i złożone uwarunkowania marketingowe

prowadzonej działalności w zakresie produkcji teatralnej i organizacji

wydarzeń artystycznych (01PT-1P_W07)

Umiejętności: 3. potrafi prowadzić podstawowe badania społeczne niezbędne dla opracowania diagnoz potrzeb odbiorców kultury i mediów PT1P_UW2

 1. potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązywania z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin: marketing i zarządzanie PT1P_UW1

Kompetencje: 5. jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych i zespołów, którymi kieruje i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań PT1P_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie prezentacji (50%), pracy w grupach (25%) i aktywności podczas zajęć (25%).

Literatura:

 1. Susan Bennett, Theatre and Museums, Palgrave Macmillan, 2013.
 2. M.Dragićević-Sesić, B.Stojakovic, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa 2010.
 3. J. Scheff Bernstein, Standing Room Only. Marketing Insights for Engaging Performing Arts Audiences, Palgrave Macmillan US, 2014.
 1. O’Reilly, R. Rentschler, T. A. Kirchner (red.), The Routledge Companion to Arts Marketing, Routledge 2013.
 2. Janet Marstine, New Museum Theory and Practice: An Introduction, Blackwell Publishing Ltd, 2005.
 3. Daria S. Nielsen, “Theatre Talks – Audience Development in Three Perspectives: Marketing, Cultural Policy and Theatrical Communication”, Zarządzanie w kulturze 2019, 20, z. 3, pp. 397–409.
 4. Willmar Sauter, Festivals as Theatrical Events: building theories”, Festivalising! Theatrical Events, Politics and Culture, Brill | Rodopi, 2007.
 5. Paul O’Neill & Mick Wilson (Eds.), Curating and the Educational Turn, Open Editions / de Appel, 2010.
 6. O’Neill, Paul: “The Curatorial Turn. From Practice to Discourse”, in Issues in Curating Contemporary Art and Performance, ed. by Judith Rygg and Michèle Sedgwick, Briston, Chicago: Intellect, 2007, 13-28.
mgr Daria S. Nielsen, Produkt kultury