Sylabus przedmiotu fakultatywnego

Tytuł: Święta i festiwale w kulturze

Osoba prowadząca: mgr Ewa Godziszewska

Dla kierunku:  wszystkie kierunki IKW; zajęcia z oferty programowej Produkcji teatralnej (III rok) – łączone (w 2 grupach)

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 3 ECTS (osoby, które wybiorą zajęcia jako fakultet będą zobligowane do wykonania dodatkowych zdań wskazanych przez prowadzącą w celu uzupełnienia punktacji )

Skrócony opis: Analiza i interpretacja różnorodnych form, aspektów i kontekstów funkcjonowania w kulturze wybranych (polskich i obcych) świąt i festiwali. Refleksja nad sposobami wyróżniania i definiowania świąt/festiwali; nad ich misjami, nad rolami pełnionym we wspólnotach społecznych, nad ich ogólnymi zasadami organizacji i przebiegu.

Wymagania: Orientacja w zagadnieniach współczesnej sztuki

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student:

– Zna i rozumie: najważniejsze współczesne teorie i główne kierunki rozwoju zjawiska święta i festiwalu w kulturze 01PT-1P _WG03 2. sposoby praktycznego zastosowania wiedzy kulturoznawczej w animacji i tworzeniu programu instytucji festiwalu 01PT-1P_WG01

– Potrafi: formułować problemy badawcze i opracować metody analizy instytucji święta i festiwalu 01PT-1P _UW01 4. przeprowadzić podstawowe badania kulturoznawcze i społeczne niezbędne dla opracowania diagnoz potrzeb uczestników lokalnych świąt/festiwali 01PT-1P _UW02

– Jest gotów do: nawiązania twórczej współpracy z otoczeniem, podjęcia samodzielnych decyzji i formułowania w interakcji z grupą zadaniową i organizacjami społecznymi swojego stanowisko wobec instytucji współczesnego festiwalu i form jego rozwoju 01PT-1P _KR02 6. uczestniczenia w różnych rodzajach świętach i festiwalach istniejących w życiu kulturalnym i twórczego korzystania z ich form 01PT-1P _KR04

Treści kształcenia:

1-2.Pojęcie święta w kulturze. Święto jako forma relacji międzyludzkich i źródło przemiany życia społecznego; czas i przestrzeń święta; liminalność święta. Dramaturgiczna teoria życia społecznego; communitas, „paradygmat daru”; święto jako społeczny performans i jako przestrzeń widowisk kulturowych [Przypomnienie i rozwinięcie problematyki ogólnej, m.in.: van Gennep, Mauss, Turner, Duvignaud, Godelier, Grotowski, Szturc i in.].

3-4. Święta religijne i świeckie. Święta polskie i europejskie. Z zagadnień geografii sacrum: miejsca święte religii etnicznych i ośrodki kultu religijnego – turystyka religijna. Igrzyska olimpijskie; sport jako święto w kulturze.

5-7. Festiwal i festiwalizacja kultury współczesnej. Inkluzywność instytucji festiwalu. Festiwal jako m.in.: przestrzeń kreowania tożsamości, postaw i więzi społecznych; element polityki kulturalnej; instytucja polityczna; publiczna instytucja sztuki; przestrzeń rewolty i działań krytycznych; wyraz działań animacyjnych na rzecz środowiska lokalnego; przejaw kultury miejskiej i „kultury eventu”; produkt (marketingowy, turystyczny i in.) ‒ analiza zagadnień na wybranych przykładach.

8-9.Performatywność festiwalu jako wydarzenia społecznego, artystycznego, organizacyjnego, technologicznego. Społeczno-kulturowy kontekst praktyk festiwalowych; m.in.: inicjowanie projektów artystycznych i badawczych; definiowanie nowych sposobów rozumienia sztuki; rozwijanie dyskursu krytycznego itd. Proces instytucjonalizacji festiwalu. Tożsamość, trwanie i przemiana festiwalu. Kondycja i funkcje kuratora festiwalu [na wybranych przykładach]

10. Łódzkie festiwale kulturalne. Turystyka kulturowa; kulturowa turystyka eventowa [analiza wybranych przykładów]

11-14. Krytyczny przegląd różnych form i gatunków współczesnych świąt i festiwali (prezentacje, projekty i dyskusje studenckie).

Sposoby i kryteria oceniania: Sprawdzenie efektu 1-2 na podstawie oceny przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestniczenia (znajomość lektur, sposób problematyzacji zagadnień). Sprawdzenie efektów 3-6 na podstawie oceny prezentacji przygotowanej przez studentki/ów oraz oceny udziału w dyskusjach prowadzonych w trakcie zajęć. Ocena końcowa = 50% ocena stopnia przygotowania do zajęć i udziału w nich + 50% wartość przedstawionej prezentacji/projektu i ocena prowadzenia dyskusji.

 

Metody kształcenia: Ćwiczenia z zastosowaniem elementów wykładu konwersatoryjnego oraz metod ćwiczeniowo-praktycznych, metod poszukujących (klasyczna metoda problemowa, studium przypadku, „burza mózgów”, dyskusja panelowa).

Literatura: 1.J. Duvignaud, Dar z niczego. O antropologii święta, przekł. Ł. Jurasz-Dudzik, red. nauk. tomu i posłowie do wyd. polskiego L. Kolankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011. 2. Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego, red. J. J. MacAloon, przeł. K. Przyłuska-Urbanowicz, Warszawa 2009. 3. J. Grotowski, Święto, według stenogramu spotkania ze studentami i profesorami w auli New York University, 13 grudnia 1970, „Odra” 1972 nr 6, s. 47–51. Przedruk [w:] Teksty, Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław 1975, s. 39–57. 4. A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, 2018. 5.Odzyskiwanie tego, co oczywiste. O instytucji festiwalu/ Reclaiming the Obvious. On the Institution of the Festival, red. M. Keil, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Konfrontacje Teatralne, Warszawa – Lublin 2017. 6.Współczesne formy turystyki kulturowej. T. 1, red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, AWF, Poznań 2009. 7. Między świętem a przesytem. Festiwale teatralne i ich miejsce we współczesnym życiu kulturalnym Polski, pod red. D. Kosińskiego, Teatr Lalek„Pleciuga”, Szczecin 2016. 8. 4. L. Lyck, P. Long, A. X. Grige, Tourism, Festivals and Cultural Events in Times of Crisis, Copenhagen Business School Publications 2012, https://www.encatc.org/media/287-tourism_festivals_and_cultural_events_in_times_of_crisis.pdf

 

 

 

Mgr Ewa Godziszewska, Święta i festiwale w kulturze