Sylabus przedmiotu modułowego / fakultatywnego

Tytuł: Teksty dla teatru polskich millenialsów: w lekturze i na scenie. Warsztat krytycznoteatralny

Osoba prowadząca: mgr Irena Lewkowicz

Dla kierunku: kulturoznawstwo III rok – moduł Warsztat krytyka kultury, pozostałe kierunki IKW w ramach zajęć fakultatywnych wg siatek

Poziom studiów: I st.

Punktacja: 4 ECTS

 

Wymagania: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu analizy dramatu/tekstów dla teatru. Ogólna orientacja w zagadnieniach współczesnych sztuk performatywnych.

Skrócony opis:

Przegląd i krytyczna analiza tekstów dla teatru napisanych przez twórców reprezentujących pokolenie polskich millenialsów (urodzonych między 1980 a 2000 rokiem) oraz wybranych inscenizacji stworzonych na podstawie tych utworów.

Efekty kształcenia:

Wiedza: Student/ka

  1. wymienia wszystkie omówione dzieła, definiuje ich specyfikę kulturową i określa poetykę [K1A_W03];
  2. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów dla teatru polskich millienialsów ‒ jako wytworów kultury, w kontekście rozwoju polskiego dramatu/teatru [K1A_W10];

Umiejętności: 3. rozpoznaje, analizuje i interpretuje przykłady różnych strategii posługiwania się poetyką postmodernistyczną w wybranych tekstach dla teatru i ich scenicznych realizacjach [K1A_U01; K1A_U05];

4.samodzielnie wyszukuje i poddaje właściwej analizie nowe polskie teksty dla teatru i ich sceniczne realizacje, rozwijając swoje umiejętności badawcze [K1A_U04];

  1. przygotowuje teksty użytkowe, prezentacje i wystąpienia na temat wybranych tekstów dla teatru i ich scenicznych realizacji ‒ w których poddaje je krytycznej analizie i ocenie [K1A_U15; K1A_U16];

Kompetencje: 6. dokonuje samooceny własnych kompetencji krytycznych i doskonali umiejętności analityczne, wyznacza kierunek swoich dalszych poszukiwań badawczych w obszarze kultury polskich millienialsów [K1A_K01].

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach (50%) oraz oceny z pracy pisemnej na temat wybranego tekstu dla teatru/inscenizacji (50%). Osiągnięcie efektów kształcenia sprawdzone na podstawie oceny udziału w zajęciach (udział w dyskusji; przygotowanie prezentacji) oraz oceny z pracy pisemnej, której temat i forma ustalana jest z prowadzącą zajęcia.

Literatura:

1.Transfer! Teksty dla teatru. Antologia, pod red. Joanny Krakowskiej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej: Warszawa, 2015;

2.Ikony, pseudoherosi i zwykli śmiertelnicy. Antologia najnowszego dramatu polskiego, red. Elżbieta Manthey, Kamila Paprocka, Piotr Grzymisławski, Agencja Dramatu i Teatru ADiT: Warszawa, 2015;

3.Mateusz Pakuła, Panoptikos, Lokator 2015, Kraków 2015;

  1. Mateusz Pakuła, Wieloryb The Globe, Lokator: Kraków, 2016;

5.Mateusz Pakuła, Chaos pierwszego poziomu, Lokator: Kraków, 2019;

  1. Polska jest mitem. Nowe dramaty, praca zbiorowa, wstęp Jacek Wakar, Agencja Dramatu i Teatru ADiT, PWSFTViT w Łodzi: Warszawa, 2019;

7.Teksty dramatyczne zamieszczane w „Dialogu”, „Notatniku Teatralnym”, na stronie Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej http://www.gnd.art.pl/baza-sztuk/

mgr Irena Lewkowicz, Teksty dla teatru polskich millenialsów: w lekturze i na scenie. Warsztat krytycznoteatralny