Sylabus przedmiotu fakultatywnego

 

Tytuł: Kino w Partii, Partia w kinie. Wstęp do historii politycznej kina PRL

Osoba prowadząca: mgr Jarosław Grzechowiak   

Dla kierunku: kulturoznawstwo, wszystkie specjalności (dla specjalności filmoznawczej to zajęcia modułowe z wyboru)

Poziom studiów: II stopień

Punktacja: 4 ETSC

 

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie najbardziej charakterystycznych przejawów uzależnienia polskiej produkcji filmowej od wytycznych i regulacji polityki kulturalnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Refleksji zostanie poddana zarówno sama polityka kulturalna, zmieniająca się na przestrzeni 45 lat, jak i filmy, zrealizowane w myśl jej zapisów. Podczas zajęć przywołane zostaną zarówno wypowiedzi twórców i fragmenty recenzji, jak i (przede wszystkim) dokumenty archiwalne – fragmenty scenariuszy, protokoły posiedzeń Komisji Ocen Scenariuszy i Komisji Kolaudacyjnej Filmu Fabularnego oraz dokumenty ze zbiorów Naczelnego Zarządu Kinematografii oraz Wydziału Kultury Komitetu Centralnego PZPR. Omówione zostaną takie podgatunki polskiego filmu fabularnego okresu PRL, jak film socrealistyczny, „kino nowej pamięci”, „kino partyjnego niepokoju” drugiej połowy lat 70. i początku lat 80. oraz „filmy antysolidarnościowe” z połowy ostatniej dekady Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zajęcia będą ilustrowane fragmentami omawianych filmów.

 

Wymagania wstępne:         

brak

 

Efekty kształcenia

Po zakończeniu zajęć z przedmiotu:

 1. Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, także w procesie historycznym, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu nauk o kulturze, nauk o sztuce i literaturoznawstwa (01-K2A_W01)
 2. Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczącej współczesnych zjawisk badanych przez nauki o kulturze, nauki o sztuce i literaturoznawstwo (01-K2A_W02)
 3. Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z zakresu nauk o kulturze, nauk o sztuce i literaturoznawstwa (01K-2A_U01)
 4. Student w innowacyjny sposób wykonywać zadania (także w nieprzewidywalnych warunkach) przez właściwy dobór źródeł i informacji, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, np. podczas prowadzenia debaty, udziału w debacie, w formie eseju (01K-2A_U02)
 5. Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (01K-2A_K01)

 

 

 

 

Treści kształcenia:

Znajomość polityki kulturalnej PRL w dziedzinie kinematografii. Omówienie twórczości reżyserów filmowych powiązanych z PZPR. Zaznajomienie ze strukturą kinematografii polskiej w okresie PRL oraz partyjnymi instytucjami nadrzędnymi.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (maksymalnie 2 nieobecności w semestrze)

Aktywne uczestnictwo w dyskusji

Przygotowanie prezentacji

 

Metody kształcenia:

Konwersatorium

Prezentacje

Dyskusja

 

Literatura:

 1. Rafał Marszałek (red.), Historia filmu polskiego. T. 5, 1962-1967 , Warszawa 1985.
 2. Marcin Czerwiński (red.), Historia filmu polskiego. T. 6, 1968-1972 , Warszawa 1994.
 3. Tadeusz Miczka, Alina Madej, Syndrom konformizmu? Kino polskie lat 60., Katowice 1994.
 4. Piotr Zwierzchowski, Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60., Bydgoszcz 2013.
 5. Mieczysław Wojtczak, Kino moralnego niepokoju… i nie tylko, Warszawa 2009.
 6. Joanna Szczutkowska, Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70., Bydgoszcz 2014.
 7. Andrzej Krajewski, Między współpracą a oporem: twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975-1980), Warszawa 2004.
 8. Józef Tejchma, Kulisy dymisji: z dzienników ministra kultury 1974-1977, Warszawa 1991.
mgr Jarosław Grzechowiak, Kino w Partii, Partia w kinie. Wstęp do historii politycznej kina PRL