Sylabus przedmiotu fakultatywnego

Tytuł: Promocja sztuki – Muzeum Sztuki w Łodzi

Osoba prowadząca: mgr Natalie Moreno-Kamińska

Dla kierunku: kulturoznawstwo, wszystkie specjalności

Poziom studiów: II stopień

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności projektowania, planowania, wystaw dotyczących sztuki współczesnej oraz zapoznanie z organizacją wystaw prowadzoną przez Muzeum Sztuki w Łodzi

Wymagania wstępne: podstawy wiedzy o sztuce, historia sztuki

Efekty kształcenia

K2A_W05 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach kulturoznawstwa oraz jego nauk          szczegółowych (teatrologii, filmoznawstwa, literaturoznawstwa, wiedzy o    sztuce, wiedzy o muzyce, wiedzy o nowych            mediach) z innymi naukami       (antropologia, filozofia, estetyka i inne wybrane), pozwalającą na       integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

K2A_W11 ma uporządkowaną wiedzę o instytucjach kultury

K2A_W15 zna podstawowe zasady finansowania przedsięwzięć kulturalnych

K2A_U04 integruje wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych oraz stosuje ją w           nietypowych   sytuacjach profesjonalnych

K2A_U17 krytycznie ocenia i dokonuje wyboru metod organizacji wydarzeń       kulturalnych

Treści kształcenia

– Historia Muzeum Sztuki

– Analiza wybranych dzieł sztuki XX / XXI wieku pod względem
zastosowanych  środków wyrazu plastycznego

– Zagadnienia realizacji wystaw (Dział Realizacji Wystaw i Wydawnictw) –
Opracowanie wystaw stałych – analiza wybranych projektów
Zagadnienia archiwizacji projektów wystawowych (Zagadnienia promocji sztuki współczesnej
Formy działań edukacyjnych wokół projektów wystawowych

Metody budowania programu muzeum (Jarosław Suchan, Dyrektor)
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej Atlas Nowoczesności

Sposoby i kryteria oceniania

Zaliczenie na ocenę na podstawie zrealizowanego w grupie projektu dotyczącego

promocji jednego wybranego dzieła sztuki

Na ocenę dostateczną należy wykazać się wiedzą (zrealizować efekty kształcenia 1 – 3. Na

ocenę dobrą należy wykazać się wiedzą i umiejętnościami (zrealizować efekty kształcenia 3-4). Na ocenę b. dobrą należy dodatkowo zrealizować efekt kształcenia 4-5)

Metody dydaktyczne: warsztaty, ćwiczenia konwersatoryjne

Literatura

1. Joanna Szulborska-Łukaszewicz Instytucje kultury w Polsce – specyfika ich organizacji i finansowania, [w:] „ZARZĄDZANIE W KULTURZE” 2012, nr 13, z. 4;  http://www.galuszka.uni.lodz.pl/2014-2015_%28zima-winter%29/ekonomika_kultury/lektura_obowiazkowa_2.pdfFinansowanie działalności kulturalnej, red. R. Barański, Warszawa 2014.

  1. Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia, tom 1 i 2; Łódź 2015
  2. Brzękowski J., Grupa „a.r.”. 40-lecie Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w Łodzi; Łódź 1971
  3. Hussakowska M., Tatar E. M., Display. Strategie wystawiania, wyd. Universitas; Kraków 2012
  4. Załuski T. Skuteczność sztuki; Muzeum Sztuki w Łodzi, 2014.
mgr Natalie Moreno-Kamińska, Promocja sztuki – Muzeum Sztuki w Łodzi