Sylabus przedmiotu fakultatywnego

Tytuł: Modele interpretacji tekstów kultury

Osoba prowadząca: dr hab. prof. UŁ Mariusz Gołąb

Dla: kierunki IKW w ramach zajęć fakultatywnych wg siatek

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 4 ECTS

 

Podstawowe informacje o przedmiocie

Skrócony opis:

 Zajęcia są wprowadzeniem do analizy i interpretacji tekstów kultury. Służą omówieniu wybranych problemów współczesnych teorii interpretacji, a także praktycznemu opanowaniu narzędzi badawczych wykorzystywanych w pracy krytyka literatury i sztuki. Ich celem jest ukazanie możliwości porównawczego ujęcia utworów literackich, zjawisk przestrzeni publicznej oraz obrazowych form sztuki.

 

Wymagania wstępne: ukończony pierwszy rok studiów na kierunkach kulturoznawczych, twórczego pisania lub filologicznych.

Efekty uczenia się (EU)

Po ukończeniu kursu student:

 1. zna i rozumie pojęcia i wybrane teorie interpretacji tekstów literackich i artystycznych [01TP_1A _W01]
 2. potrafi analizować i interpretować oraz zastosować uzyskaną wiedzę w pracy krytycznej, porównując strukturalne aspekty kompozycji, funkcji autora i odbiorcy tekstów literackich, użytkowych i artystycznych, a także posługiwać się zdobytą wiedzą w opisie przestrzeni publicznej. [01TP_1A_U01]
 3. jest gotów do krytycznej oceny wiedzy uzyskanej na zajęciach oraz własnej i cudzej pracy twórczej [01TP_1A_K01]

 

Opis przedmiotu w danym cyklu

Treści kształcenia:

 1. Zajęcia organizacyjne – omówienie programu zajęć i warunków zaliczenia przedmiotu, wprowadzenie do wybranych problemów teorii i praktyki interpretacji tekstów kultury.
 2. Kulturowe aspekty współczesnej interpretacji tekstów literackich, zagadnienia obiektywizmu i nadinterpreracji, kryteria oceny estetycznej i artystycznej, konteksty teorii interpretacji (strukturalizm a wybrane kierunki teorii ponowoczesnych).
 3. 3. Omówienie i analiza elementów kompozycyjnych świata przedstawionego, problemy wybranych struktur językowych a ukształtowanie ideowe utworu literackiego,
 4. 4. Ukształtowanie graficzne oraz jego wpływ na układ składniowy i znaczenie całości tekstu.
 5. Teoria narracji tekstu literackiego jako narzędzie interpretacji przestrzeni publicznej na przykładzie przestrzeni miasta (semiotyka topologiczna, proksemiczna teoria Michela de Certeau).
 6. 6. Problemy współczesnego wartościowania w sztuce (kryteria dzieła sztuki, funkcja nowości i wartości)
 7. 7. Antropologiczne funkcje obrazów medialnych w przestrzeni publicznej (ideowa i komunikacyjna warstwa obrazu, pojęcia aparatusa i problem repliki, teoria Viléma Flussera i Hansa Beltinga).
 8. 8. Zajęcia praktyczne: omówienie prac studentów poświęconych analizie wybranych aspektów przestrzeni miejskiej (1).
 9. 9. Zajęcia praktyczne: omówienie prac studentów (cz. 2).
 10. 10. Medialne pokrewieństwa obrazów (literatura, malarstwo, fotografia, film), aspekty zewnętrznego i wewnętrznego punktu widzenia w kompozycji tekstów kultury (teoria Borisa Uspienskiego).
 11. Techniki analizy i interpretacji obrazu artystycznego na przykładzie fotografii (wybrane teorie krytyki tekstów kultury).
 12. Zajęcia praktyczne w galerii sztuki: analiza wybranej wystawy czasowej.
 13. Zajęcia warsztatowe: omówienie prac krytycznych studentów na temat wystawy sztuki lub literackiego wieczoru autorskiego (1).
 14. Zajęcia warsztatowe: omówienie prac krytycznych studentów (cz. 2).

 

Sposoby i kryteria oceniania:

­– zadania praktyczne [01TP­_1A_U05]

– udział w dyskusji [01TP_1A_K01]

Metody kształcenia:

– konwersatorium z elementami wykładu

– metoda okrągłego stołu

– ćwiczenia przedmiotowe

Literatura:

 1. Susan Sontag, Przeciw interpretacji i inne eseje, przeł. M. Pasicka, A. Skucińska, D. Żukowski, Kraków 2012.
 2. Henryk Markiewicz (oprac.), Sztuka interpretacji, t. 1. Wrocław 1971, t. 2. Wrocław 1973.
 3. Elżbieta Janus, Maria Renata Mayenowa (wybór i oprac.), Semiotyka kultury, Warszawa 1977.
 4. Edmund Leach, Algirdas Julien Greimas, Rytuał i narracja, przeł. M. Buchowski, A. Grzegorczyk, E. Umińska-Plisenko, Warszawa 1989.
 5. Denis Dutton, Instynkt sztuki. Piękno, zachwyt i ewolucja człowieka, tłumaczenie i wstęp J. Luty, Kraków 2019.
 6. Przemek Dębowski, Jacek Mrowczyk (red.), Widzieć / Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, Kraków 2015.
 7. David Hockney, Martin Gayford, Historia obrazów. Od ściany jaskini do ekranu komputera, przeł. E. Hornowska, Poznań 2017.
 8. Terry Barret, Krytyka Fotografii. Jak rozumieć obrazy, przeł. J. Jedliński, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2014.

 

Informacje dodatkowe:

W czasie semestru dopuszczalne są 2 nieobecności. Nieobecności nadprogramowe należy jak najszybciej odpracować w czasie konsultacji po ustaleniu zakresu materiału z prowadzącym zajęcia. Frekwencja mniejsza niż 50% uniemożliwia zaliczenie przedmiotu w danym cyklu.

 

 

 

Modele interpretacji tekstów kultury, dr hab. prof. UŁ Mariusz Gołąb