dr hab. Natalia Lemann, prof. UŁ
Katedra Teorii Literatury
mail to natalialemann@uni.lodz.pl

Specjalność naukowa i zainteresowaniaCVNagrody i wyróżnieniaKsiążkiArtykuły opublikowaneRecenzje naukoweUdział w konferencjachProwadzone zajęciaWyjazdy dydaktyczne, wykładyDziałalność popularyzatorska, dziennikarska
 • teoria i historia literatury
 • historia, związki literatury z historią i naukami historycznymi
 • antropologia literatury
 • literatura fantastyczna i fantasy
 • ur. 6.11. 1975 r. w Łodzi
 • 1994-1999 – studentka historii na UŁ. Praca magisterska pt. (1999) „Cesarz Konstancjusz II a Kościół. Lata 337-361 n.e.”
 • 1996-2001 – studia polonistyczne na UŁ. Praca magisterska (2001) „Twórcza funkcjonalizacja mitu arturiańskiego i historii w twórczości fantasy Andrzeja Sapkowskiego”
 • 2001-2005 – doktorantka w Katedrze Teorii Literatury UŁ
 • 2005 – uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. „Epicka historiografia we współczesnej prozie polskiej”. (promotor: prof. J. Ślósarska, recenzenci: prof. G. Gazda, prof. M. Cetwiński)
 • 2005/2006 – redaktor w miesięczniku poligraficznym „Świat Druku”
 • od października 2006 – adiunkt w Pracowni Antropologii Literatury (Katedra Teorii Literatury)
 • 2020: stopień dr hab. na podstawie rozprawy pt. Historie alternatywne i steampunk w literaturze. Archipelagi badawczo-interpretacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019
 • 2020: awans na stanowisko profesora uczelni
 • 2009 – indywidualna nagroda Rektora UŁ III stopnia za monografię pt. Epicka historiografia we współczesnej prozie polskiej
 • 2012 – indywidualna nagroda Rektora UŁ III stopnia za cykl publikacji pt. Eros, władza, historia – studia z zakresy antropologii literatury i komparatystyki kulturowej
 • 2017: nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji pt. „Historie alternatywne i steampunk – literatura, historia, kultura (nie tylko popularna)”.

 

 • Epicka historiografia we współczesnej prozie polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008
 • Przestrzenie tekstów kultury, red. Natalia Lemann, Julian Czurko, Magdalena Drabikowska, Anna Jurek, Piktor, Łódź 2009
 • Hejterstwo- nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy, red. J. Dynkowska, N. Lemann, M. Wróblewski, A. Zatora, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017
 • Historie alternatywne i steampunk w literaturze. Archipelagi badawczo-interpretacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019.
 • Naturalizacja władzy a kolonializm. Uwagi na marginesie „Robinsona Cruzoe” Daniela Defoe i „Piętaszka, czyli otchłanie Pacyfiku” Michela Tourniera, z Szekspirowską „Burzą” w tle, „Porównania” nr 2 (25), 2019, s. 225-241.
 • Posthumanizm w wersji vitage: koncepcja posthumanistyczne w historiach alternatywnych i steampunku, „Sensus historiae” nr 1/2020, s. 135-147.
 • „After Dachau” Daniela Quinna. Odpominanie Holocaustu; afekt, pobudzenie, transkrypta, „Creatio Fantastica” nr 1 (60) 2019, s. 115-126
 • Allohistorie i kontrfaktyczność. Colloqium z udziałem Natalii Lemann, Karen Hellekson, Susan Johnston, Krzysztofa M. Maja, Magdaleny Wąsowicz, „Creatio Fantastica” nr 1 (60) 2019, s. 199-214.
 • Strachy na Lachy, czyli Ziemowita Szczerka egzorcyzmowanie słowiańskości, „Dialog” nr 4, 2019, s. 39-48
 • Historie alternatywne − pomiędzy pisarstwem historycznym a fantastycznym, czyli czasem, tertium est datur…,„Poznańskie Studia Filologiczne” Seria Literacka, 2016, 28, numer tematyczny Kalejdoskop fantastyki, pod red. Moniki Brzóstowicz-Klajn i Anety Grodeckiej s. 77-100,
 • „Linia królewska Odry” − literackie strategie „pisania narodu” na przykładzie sygnifikacji polskości Ziem Odzyskanych w powieści piastowskiej (od II wojny światowej do 1989 roku), “Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”, 2016, z. 5, s. 87-110.
 • „Die königliche Oder-Neiße-Linie“ – literarische Strategien des„Writing the Nation“. Wie der Piasten-Roman die polnische Vergangenheit der Wiedergewonnenen Gebiete konstruiert (vom Zweiten Weltkrieg bis 1989) / “The Royal Oder-Neisse Line” – Literary Strategies of “Writing the Nation”: How the Piast Novel Constructs a Polish Past of the Recovered Territories (from the Second World War until 1989), “Germanoslavica.Zeitschrift für germano-slawische Studien”, 28, 2017, 1-2, s. 187-210.
 • Siberia. Land of Polish Martyrdom- (Re)Visions of the Myth, Literature, History, Geopoetics, Cultural Anthropology, In: ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕНОВАТА ИДЕЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО, ТОМ ПЪРВИ, БУРГАС 2016, s. 409-418.
 • Polski steampunk- zaadaptować historię, adaptując konwencję, „Postscriptum polonistyczne”, nr 5, 2015 nr „Adaptacje II. Transfery kulturowe”, s. 133-147.
 • Miejsca (nie)PODobne – toponimia w historiach alternatywnych, w: Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Wyd. UŁ, Łódź 2015, s. 383-397.
 • Syreny i Meluzyna- miłosne opętanie w perspektywie feministycznej. Studium antropologiczno-literackie, w: Miłość czarowna. Seria Antropologia miłości, tom 7, red. B. Płonka-Syroka, K. Marchel, A. Syroka, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2015, s. 101-119.
 • Literary Studies, History and Popular Culture – the Spaces of Convergence. Introduction, In: On-line/Off-line. Between Text and Experience. Writing as a Lifestyle,  ed. By P. Gardenfors, W. Powers, J. Płuciennik, M. Wróblewski, Wyd. UŁ, s. 293-320.
 • Perski uśmiech historii. Typy i funkcje humoru w historiach alternatywnych, w: Kody Humoru , vol. 1/3, red. A. Kwiatkowska, A. Stanecka, Seria: Humor. Teorie-Praktyka-Zastosowanie, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2015, s. 91-106
 • Strategie aktualizacyjne w polskiej powieści historycznej jako metoda sporów z władzami PRL, w : Obrazy władzy w literaturze, sztuce, teatrze i filmografii, red. M. Mazur, IPN, Warszawa 2015, s. 124-166.
 • „Cichosza. Nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza” – alternatywna historia literatury, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, T. LVII, z.2 (114), s. 187-200.
 • Steampunk, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, T. LVII, z.1 (113), s. 344-349.
 • Alternatywna miara wielkości? − postkolonialne uwarunkowania wizji hegemonicznej przeszłości Polski w wybranych historiach alternatywnych, „Porównania”, nr 14/2014, s. 19-41.
 • Wielka cisza w (polskim) kosmosie. (Nie)obecność kobiet w polskiej fantastyce socjologicznej doby PRL, „Kultura Popularna” nr 2/2014, s. 1-2-117.
 • Could We Conserve Ourselves From the Past? Alternates Histories and Uchronias as Literary Apories of Politics and Historical Knowledge, In: Critical Theory and Critical Genres. Contemporary Perspectives from Poland, ed. By Ch. Russell, A. Melberg, J. Płuciennik, M. Wróblewski, Peter Lang Verl., Frankfurt am Mein 2014, s. 129-150.
 • Humor w polskiej prozie do 1918 roku, w: Humor polski. Humor i Kultura 2, red. D. Brzozowska, w. Chłopicki, Tertium, Kraków 2014, s. 15-38.
 • Humor w polskiej prozie współczesnej, w: Humor polski. Humor i Kultura 2, red. D. Brzozowska, w. Chłopicki, Tertium, Kraków 2014, s. 123-142.
 • Humor w polskiej literaturze fantasy, w: Humor polski. Humor i Kultura 2, red. D. Brzozowska, w. Chłopicki, Tertium, Kraków 2014, s.143-170.
 • Kto mówi o przeszłości, jest zawsze bezpieczny…” — Przepisywanie wybranych antycznych źródeł historycznych w tekstach literackich XX w., w: Źródło historyczne jako tekst kultury, red. B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, DIG, Warszawa 2014, s. 209-230.
 • Cylinder z Pandorami- polska fantastyka socjologiczna a sytuacja kobiet u schyłku PRL. Szkic rozrachunkowy, w: Kobiety „na zakręcie” 1933-1989, red. E. Chabros, A. Klarman, IPN, Wrocław 2014, s. 337-351.
 • Służba bezpieczeństwa jako figura wyobraźni, na przykładzie wybranych dzieł literatury światowej, w: W stronę antropologii “bezpieki”. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, red. J. Syrnyk, A. Klarman, M. Mazur, E. Kłosek, Słowo wstępne J. Staniszkis, IPN, Wrocław 2014, s. 215-231.
 • PODobni, NiePODobni. „Muza dalekich podróży” Teodora Parnickiego i „Lód” Jacka Dukaja jako przykład dwóch sposobów relatywizacji historii, „Porównania” 10, 2012, Vol. X, s. 173–188.
 • Antynomie bieli i czerni w powieści postkolonialnej na przykładzie twórczości Zadie Smith  („Białe zęby” i „O pięknie”),  „Litteraria Copernicana”, Kolor w kulturze,  2(10) 2012, s. 120-131.
 • Gurami mozaikowy dyryguje Beethovenem. Oniryczny panfikcjonalizm „Scen łóżkowych” Adama Wiedemanna, w: Muzyka i muzyczność w literaturze polskiej od Młodej Polski do czasów najnowszych (1),  „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica, 1 (15) 2012, s. 283-295.
 • Czy można uchronić się od przeszłości?- historie alternatywne i uch ornie jako literackie aporie polityki i wiedzy historycznej, „Zagadnienia Rodzajów Literackich, T. LIV, . 2 (108), s. 339-356.
 • Literatura, historia, kultura popularna – Przestrzenie konwergencji. Wprowadzenie, Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 2012, T. LV, z. 2 (110), s. 123-148.
 • AntiPODes of History? „Muza dalekich podróży” by Teodor Parnicki and “Lód” by Jacek Dukaj as Two Diffrent Models od Approaching Alternative History, In: (Re)Visions of History in Language and Fiction, ed. By D. Guttfeld, M. Linke and A. Sowińska,  Cambridge Scholar Publishing, Cambridge 2012, p.  301-319.
 • Humour in prose literature from the Middle Ages to 1918, In: Humour in Culture Series, Vol. 2, Polish Humour, ed. by W. Chłopicki, D Brzozowska, Kraków: Tertium, p. 15-39.
 • Humour in contemporary literature (with K. Gucio), In: Humour in Culture Series, Vol. 2, Polish Humour, ed. by W. Chłopicki, D Brzozowska, Kraków: Tertium, p. 113-133.
 • An orphan in prison, or humour in fantasy literature, In: Humour in Culture Series, Vol. 2, Polish Humour, ed. by W. Chłopicki, D Brzozowska, Kraków: Tertium, p. 133-161.
 • Tęsknota za boskością. Królowie cudotwórcy i pomazańcy Boży w literaturze i kulturze. Szkic antropologiczno-historyczno-literacki, w: Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, red. M. Poradecki, Łódź 2011, s. 19-31.
 • Przez ciemne zwierciadło iluzoryczności świata. Philipa K. Dicka wariacje w theatrum mundis, w: Etos życia-Etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze, red. M. Leyko, K. Wielechowska, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2012, s. 134-145.
 • Śmiech (z) Kalibana- humor powieści postkolonialnej, w: Kody Humoru, vol. 1/3, red. A. Kwiatkowska, A. Stanecka, Seria: Humor. Teorie-Praktyka-Zastosowanie, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2012, s. 119-128.
 • Czy historia może być skandalem? Rzecz o historiach alternatywnych i ich sporach z przeszłością/teraźniejszością, w: Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej, red. B. Płonka-Syroka, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska, Seria: Tabu-Trend-Transgresja, t. 1, DIG, Warszawa 2013, s. 123-138.
 • PODobna historia, czyli rzecz o historii alternatywnej i jej miejscu we współczesnej historiografii i literaturoznawstwie, w: Exploring the Benefits of the Alternate History Genre/ W poszukiwaniu pożyteczności gatunku historii alternatywnych, red. Z. Wąsik, M. Oziewicz, J. Deszcz-Tryhubczak,  Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia. Vol. 5, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 21-38.
 • Literackie metamorfozy Owidiusza w cieniu wieży Babel. Powieści Nazo poeta Jacka Bocheńskiego i  Ostatni świat Christopha Ransmayra – czyli pożytki płynące z rozplenienia dyskursów (historia – literatura – fantastyka), w: My w wieży Babel, red. M. Cieszkowski, J. Szczepaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011, s. 129-148.
 • „Klęska rozgniecionych nadziei…”  Próba literaturoznawczej analizy dzieła Stefana Kieniewicza „Powstanie styczniowe”, „Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX XX wieku”, T. V,  red. Andrzej Wierzbicki, Warszawa 2011, s. 169-181.
 • Sporządzenie Wykazu zawartości tomów I-L „Zagadnień Rodzajów Literackich”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, T. LI (z. 101-102), s. 257-335.
 • Przywracanie pamięci i głosu. Przesiedleńcy i wypędzeni a Niemcy w polskiej literaturze najnowszej. Uwago na marginesie „Hanemanna” i „Krótkiej historii pewnego żartu” Stefana Chwina oraz „opowiadań na czas przeprowadzki Pawła Huelle, w: Studia postkolonialne nad kultura i cywilizacją polską. Seria: Obrazy kultury polskiej, red. K. Stępnik, D. Trześniewski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 • Meta-fizyczne związki (nie)możliwe – w mitologii, literaturze i tuż obok, w: Miłość spełniona, miłość niespełniona, pod red. B. Płonki-Syroki, K. Majbrody, Seria:  Antropologia miłości, vol. IV,  Wrocław 2010, s. 61-80.
 • Motyw miłości po śmierci, czyli co literatura zawdzięcza Celtom. Garść subiektywnych uwag na marginesie literatury światowej, w: Miłość romantyczna jako figura wyobraźni, seria Antropologia miłości, Vol. III,  red. B. Płonka-Syroka, E. Rudolf Wrocław 2009, s. 63-79
 • Fabularyzacja i re- narracja źródeł historycznych w powieści historycznej na przykładzie „Listów staropolskich z epoki Wazów” i „Panów Leszczyńskich” Hanny Malewskiej, w: Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, red.  W. Boleckiego i J. Madejskiego, Warszawa 2010.
 • Saga, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy, S. Tyneckiej-Makowskiej,  Universitas, Kraków 2006, s.  665-669; Słownik rodzajów i gatunków literackich,  wyd. 2, pod red. G. Gazdy, PWN, Warszawa,  s.  975-979.
 • Dziennik, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy, S. Tyneckiej-Makowskiej,  Universitas, Kraków 2006, s. 191-194; Słownik rodzajów i gatunków literackich, wyd. 2, pod red. G. Gazdy, PWN, Warszawa,  s.243-246.
 • Pamiętnik w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy, S. Tyneckiej-Makowskiej,  Universitas, Kraków 2006, s. 506-509; Słownik rodzajów i gatunków literackich, wyd. 2, pod red. G. Gazdy, PWN, Warszawa,  s. 679-682
 • Science fiction, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy, S. Tyneckiej-Makowskiej,  Universitas, Kraków 2006, s. 684-687; Słownik rodzajów i gatunków literackich, wyd. 2, pod red. G. Gazdy, PWN, Warszawa,  s. 998-1001
 • Kronika, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy, S. Tyneckiej-Makowskiej,  Universitas, Kraków 2006, s. 364-367; Słownik rodzajów i gatunków literackich, wyd. 2, pod red. G. Gazdy, PWN, Warszawa,  s. 494-498.
 • Historia alternatywna, w:  Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy, PWN, Warszawa,   s. 380-388.
 • Powieść postkolonialna, w:  Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy, PWN, Warszawa,    s. 832-841.
 • „Świat Dysku” Terry`ego Pratchetta jako kontrdyskurs rzeczywistości, w: Zrozumieć humor, t. 1. Seria: Humor. Teorie. Praktyka. Zastosowania, red. S. Dżereń-Głowacka, A. Kwiatkowska, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009.
 • Nostalgia-pamięć-ogród. „W ogrodzie pamięci” Joanny Olczak-Ronikier jako dyskurs podwójny: historii i pamięci, w: Przestrzeń ogrodu. Przestrzeń kultury, Universitas, Kraków 2008, s. 285-307
 • Historia magica – epicka historiografia w prozie realizmu magicznego, w: Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne, red. J. Biedermann, G. Gazda, I. Hübner, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 63-74
 • „W pajęczej sieci spojrzeń i strachu”. O roli źródła ikonograficznego w doświadczeniu historycznym i epickiej historiografii. Uwagi na awersie opowiadania „Książę Mediolanu” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w: Encyklopedia awangardowa, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł przeróżnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, red. I. Hübner, A. Izdebska, J. Płuciennik, D. Szajnert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 457-469.
 • Nostalgia – Memory – Garden. In the Garden of memory  by Joanna Olczak-Ronikier As Double Discourse: On History and Memory, w: Space of a Garden – Space of Culture, red. G. Gazda, M. Gołąb, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2008, p. 307-325.
 • „Jestem tłumaczem kultur” — pomiędzy antropologią a historią. Ryszarda Kapuścińskiego lekcja tolerancji wobec świata i Innego, w: Literatura, kultura, tolerancja, red. G. Gazda, I. Hübner, J. Płuciennik, Universitas, Kraków 2008, 467-480
 • Pomiędzy literaturą a historią – epicka historiografia, „Zagadnienia rodzajów literackich”, T. L, z. 1-2 (99-100), s. 153-177.
 • Onomastyka i jej rola w kreowaniu świata przedstawionego w literaturze fantasy (wybrane utwory polskiej fantasy na tle niektórych utworów anglojęzycznych), w: Język w komunikacji, pod red. G. Habrajskiej, t. 2, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2001, s. 93–111.
 • Literatura arturiańska w twórczości Andrzeja Sapkowskiego, czyli wszystkie drogi prowadzą do Kamelotu, „ Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno–Ekonomicznej w Łodzi”. Literaturoznawstwo, nr 6, 2001, s. 77–101
 • Prototyp i profilowanie przedmiotu mentalnego SMOK w literaturze fantasy na wybranych przykładach, w: Kognitywizm w poetyce i stylistyce,  red. G. Habrajska, J. Ślósarska, Universitas 2006, s. 147–161.
 • Trzynaście kotów, trzynaście początków, w: Literaturwissenschaftliche und linguistische Forschungaspekte der phantastischen Literatur, red. G. Giesemann, T. Stepnowska, wyd.  Peter Lang, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien, Sonderdruck 2002, s. 139–168.
 • Studia postkolonialne w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie anglojęzycznym, red. M. Bucholtz, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, zamieszczona w „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, T. 53, z. 1-2 (105-106).
 • Małgorzata Czermińska, Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry, „Zagadnienia rodzajów literackich”, T. L, z. 1-2 (99-100), s. 215-220.
 • Leela Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. 54, 2001/1, s. 301-306.
 • Agnieszka Izdebska, Forma, ciało i brzemię Imperium. O prozie Władysława L. Terleckiego, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. 54, 2001/1, s. 306-309.
 • Bogdan Trocha, Degradacja mitu w literaturze fantasy, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. 54, 2001/1, s. 320-323.
 • referat pt. Posthumanizm w wersji vintage: koncepcje posthmanistyczne w historiach alternatywnych i steampunku, konferencja Po co nam posthumanizm?, UAM, Poznań 30.11-1.12. 2018
 • Konferencja międzynarodowa „Być mniejszością, być w mniejszości”, , Łódź 2-4 marca 2016,
 • Konferencja międzynarodowa: Konferencja międzynarodowa „New Method in Education”, organizator Burgas Free University, Burgas, 20-21 września 2016.
 • Konferencja międzynarodowa: „Imagologia i komparatystyka. Wokół obrazów inności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej”,  organizator: UAM, Poznań 19-20  września 2016
 • Konferencja Twórcze pisanie – pomiędzy uniwersytetem a rynkiem.”, organizator Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 21-22 czerwca 2016
 • Konferencja Humanistyka jako translacja”, organizator Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki,Łódź, 2, 12, 2016
 • Estetyka japońska w modzie, sztuce, literaturze, ASP, 1-3. 10. 2015, Łódź
 • Literatura prze-pisana, Łódź, 14-16 kwietnia 2014
 • Adaptacje. Transfery kulturowe, Katowice 27-28 listopada 2014
 • Miłość czarowna. Antropologia miłości VII, Zachełmie, 21-22 listopada 2013
 • 24th The International Society for Humor Studies (ISHS) Conference, Kraków 25-29 czerwca 2012, organizator: The International Society for Humor Studies; Uniwersytet Jagielloński.
 • 4 Konferencja z serii „Humor. Praktyka. Teoria. Zastosowania”, Kraków 27 czerwca 2012: Uniwersytet  Jana Kochanowskiego, The International Society for Humor Studies.
 • XVIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, pt. „Makrotoponimia i mikrotoponimia” Łódź 27-29 października 2012., organizator: PAN Łódź, Uniwersytet Łódzki, Komisja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Łódzkie Towarzystwo Naukowe
 • Konferencja międzynarodowa „Kultura sytuacji postkolonialnej. Europa Środkowa i Wschodnia po roku 1989”, UAM, Poznań, 6-7 maja 2013.
 • „Źródło historyczne jako tekst kultury”, 11-12 października 2012, Wrocław, organizator: IH PAN, Muzeum Farmacji, Wrocław
 • „Kobieta na zakręcie” 1939-1989, 24-26 września 2012, organizator: IPN.
 • „Antropologia „bezpieki”, 22-23 listopada 2012, Wrocław, organizator: IPN, Uniwersytet Wrocławki, Uniwersytet  Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Międzynarodowa konferencja. „Władca i władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Łódź, 12-13 kwietnia 2010.
 • Międzynarodowa konferencja „Konstrukty alternatywne w języku, literaturze i kulturze, Wrocław 19-20 września
 • konferencja międzynarodowa „Humor- Teoria, Praktyka. Zastosowania” (3) Piotrków Trybunalski 20-21 września 2010
 • konferencja międzynarodowa „Re-wizje historii w dyskursie i literaturze”, Toruń 19-20 listopada 2010
 • konferencja międzynarodowa „Skandal w kulturze”, Wrocław 7-9 listopada 2011.
 • międzynarodowa konferencja  „Style krytycyzmu”, Łódź 16-18 maja 2011.
 • Etos życia-etos sztuki, Wokół legendy o św. Genezjuszu aktorze, (3)- Łódź, październik 2009.
 • „Muzyka i muzyczność w literaturze polskiej od Młodej Polski do czasów najnowszych”, Łódź, grudzień 2009
 • konferencja międzynarodowa „Kolor w kulturze”, Toruń, marzec 2009.
 • Interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja  „Miłość spełniona- miłość niespełniona” Seria: Antropologia miłości, Szklarska Poręba, czerwiec 2009.
 • VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Mity, mitologie, mityzacje nie tylko w literaturze” pt. „Mity i wartości”, 2008,
 • II Międzynarodowa Konferencja Humor: Teoria, Praktyka, Zastosowania, 2008.
 • konferencja pt. Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, 2008, Białystok.
 • Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja „Literatura, tolerancja, kultura.”, 28-31 maja 2007
 • Interdyscyplinarna konferencja z serii „Antropologia miłości”- Miłość romantyczna jako figura wyobraźni, 27-29 czerwca, 2007, Szklarska Poręba
 • XXXV Konferencja Teoretycznoliteracka „Pisanie o historii jako czytanie literatury”, Darłowo 20-23 września 2007
 • konferencja międzynarodowa „Przestrzeń ogrodu, przestrzeń kultury”, Rogów 11–13 maja 2006 r.
 • konferencja międzynarodowa„ Realizm magiczny. Teorie i realizacje artystyczne”, Łódź 6-9 12. 2004.
 • Fantastyka w obliczu przemian”, Poznań 27–29 marca 2003
 • Konferencja międzynarodowa „Kognitywizm w poetyce i stylistyce”, Łódź 2001
 • „Język w komunikacji”, Łódź 1999
 • na kulturoznawstwie: Antropologia kultury (wykład), Wstęp do antropologii kultury (wykład), Zarys historii kultury (wykład), wykłady dla studentów Erasmusa pt: Science-fiction and fantasy: literature, Cinema, culture.; komunikacja międzykulturowa (ćwiczenia).
 • program Erasmus + Teaching Staff Mobility, Sorbone, Paris IV, University, Francja, wrzesień 2018.
 • program Erasmus + Teaching Staff Mobility, Sorbone, Paris IV, University, Francja, maj 2017.
 • Universita degli Studi di Milano, Włochy, 2-6 maja, 2016
 • Burgas Free Univeristy, Bułgaria, 19-23 września 2016
 • Universitá degli Studi Della Tuscia, Viterbo, Włochy, 17-23 maja 2015 (w ramach programu Erasmus+)
 • Univerzita Palackeho w Ołomuńcu, Wydział Humanistyczny, Czechy, 28 kwietnia-2 maja 2014, (w ramach programu Erasmus)
 • wykład pt. „Fact Scene”: Spectacles as a Form of Historical Education and History Policy, 30 kwietnia 2014, Ołomuniec, wygłoszony w ramach grantu “Re-presenting the Past: New Methods of History Interpretation in Arts and Media”, ww.re-prezentaceminulosti.cz/en/
 • Westfälische Wilhelms-Universität Műnster, Münster, Niemcy, maj 2011.(w ramach programu Erasmus)
 • Autorka ponad 200 artykułów popularyzatorskich, przeglądowych oraz recenzji literackich i filmowych opublikowanych na łamach czasopisma „Bez recepty” (dostępne on-line, http://bezrecepty.eu/
 • Publikowała również reportaże, felietony, relacje ze spotkań autorskich i teksty o tematyce -kulturalnej na łamach „Pro-kreacji”, „Świata druku” oraz „Bez recepty”.
 • Prowadzi cyklicznie otwarte spotkania poświęcone literaturze, m.in. fantastycznej, uczestniczy w audycjach radiowych, jurorka konkursów literackich, bierze udział w akcjach poświęconych promowaniu literatury, prowadzi warsztaty i wykłady dla licealistów, m.in.  w ramach akcji „Uniwersytet otwarty” itp.
 • Założycielka i opiekun naukowy Koła Naukowego Antropologów Literatury, przy Katedrze Teorii Literatury UŁ.
 • Gość konwentów fantastycznych: m.in. Polcon 2009, Ars Fantastica  2010 (w ramach 55 Międzynarodowych Targów Książki), Kapitularz 2013, 2014, 2015.
 • Prowadzi spotkania autorskie z twórcami (m.in. w Polskim Ośrodku Sztuki czy w ramach łódzkiego Salonu ciekawej książki, organizowanego przez MTŁ)
 • W roku akademickim 2015-2016 w klubokawiarni Niebostan w Łodzi prowadziła comiesięczne wykłady o literaturze, pt. Literatura najnowsza dla średniozaawansowanych.