Nazwa przedmiotu:
Nowa instytucja kultury
Kierunek studiów:
kierunki IKW w ramach zajęć fakultatywnych wg siatek
Kod przedmiotu:

 

Rok:
I-III
Semestr:
zimowy 2021
Liczba

godzin:

28

Typ zajęć:

warsztat

ETCS:

4

Forma zajęć:

 

Język: polski Rodzaj zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Prowadzący:

Dr Daria S. Nielsen

Typ studiów:

licencjackie

Liczba miejsc:

 

Wymagania/ preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Znajomość j. angielskiego (czytanie).

Ogólny opis przedmiotu: Kurs wprowadza studentów w tematykę instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem teatru i muzeum. Podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. marketingu kultury, odbiorcy kultury, rozwoju publiczności, kuratorstwa, przemysłów kultury i festiwalizacji kultury. Studenci będą rozważali koncepcję produktu kultury zarówno z perspektywy marketingowej, jak i wydarzenia teatralnego.

Większość literatury przedmiotu jest w języku angielskim.

Fakultet będzie odbywał się online.

Cel zajęć: Wprowadzenie koncepcji marketingu instytucji kultury.
Zamierzone efekty kształcenia. Po ukończeniu kursu student:
Wiedza: 1. 1. zna i rozumie podstawowe ekonomiczne i marketingowe

uwarunkowania działalności związanej z produkcją teatralną i

organizacją wydarzeń artystycznych (01PT-1P_W05)

2. zna i rozumie różnorodne i złożone uwarunkowania marketingowe

prowadzonej działalności w zakresie produkcji teatralnej i organizacji

wydarzeń artystycznych (01PT-1P_W07)

Umiejętności: 3. potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązywania z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin: marketing i zarządzanie PT1P_UW1
Kompetencje (postawy): 4. jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych i zespołów, którymi kieruje i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań PT1P_KR2
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia Zaliczenie na ocenę na podstawie prezentacji (50%), pracy w grupach (25%) i aktywności podczas zajęć (25%).
Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe) 1.      Marketing i odbiorca kultury

2.      Produkt kultury i rozwój publiczności

3.      Teoria nowego muzeum

4.      Festiwalizacja kultury

5.      Przemysły kultury

6.      Kuratorstwo w instytucji kultury

Metody nauczania Konwersatorium z elementami wykładu i warsztatu
Zalecana literatura
  1. Susan Bennett, Theatre and Museums, Palgrave Macmillan, 2013.
  2. M.Dragićević-Sesić, B.Stojakovic, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa 2010.
  3. J. Scheff Bernstein, Standing Room Only. Marketing Insights for Engaging Performing Arts Audiences, Palgrave Macmillan US, 2014.

4.      D. O’Reilly, R. Rentschler, T. A. Kirchner (red.), The Routledge Companion to Arts Marketing, Routledge 2013.

5.      Janet Marstine, New Museum Theory and Practice: An Introduction, Blackwell Publishing Ltd, 2005.

6.      Willmar Sauter, Festivals as Theatrical Events: building theories”, Festivalising! Theatrical Events, Politics and Culture, Brill | Rodopi, 2007.

7.      Paul O’Neill & Mick Wilson (Eds.), Curating and the Educational Turn, Open Editions / de Appel, 2010.

8.      O’Neill, Paul: “The Curatorial Turn. From Practice to Discourse”, in Issues in Curating Contemporary Art and Performance, ed. by Judith Rygg and Michèle Sedgwick, Briston, Chicago: Intellect, 2007, 13-28.

9.      Byrnes W., Brkic A., The Routledge Companion to Arts Management, Routledge, London 2019.

10. Ł. Afeltowicz et. al., Efekt Bilbao/kult cargo. Nowe instytucje kultury w Polsce, 2018.

 

 

Nowa instytucja kultury, dr Daria S. Nielsen