Zamieszczamy opisy seminariów magisterskich dla I roku kulturoznawstwa (studia II stopnia), z podziałem na specjalności.

specjalność Twórcze pisanie, prof. UŁ dr hab. Agnieszka Izdebska

Zakres preferowanych tematów:

 1. przemiany form narracyjnych w epice od XVIII do XXI wieku;
 2. ewolucja gatunków epickich — zwłaszcza powieści;
 3. odmiany gatunkowe powieści;
 4. gry literatury „wysokiej” z gatunkami popularnymi: powieścią kryminalna, horrorem, thrillerem, itp.;
 5. relacje literatury z innymi sztukami, szczególnie z filmem;
 6. estetyka kampu w literaturze i filmie;
 7. spuścizna powieści gotyckiej w kulturze;
 8. literatura/ kultura popularna.

 

specjalność Promocja sztuki, prof. UŁ dr hab. Karolina Prykowska-Michalak

Seminarium kulturoznawcze na specjalności Promocja sztuki będzie dotyczyło szeroko pojętej promocji kultury w Łodzi i regionie – polityki kulturalnej, strategii działania poszczególnych instytucji i perspektyw rozwoju.

 

Specjalność Nowe media, prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński 

Celem seminarium jest wsparcie studentów w przygotowaniu prac magisterskich.
W bardzo dużym stopniu treść spotkań seminaryjnych zostanie określona dopiero wtedy, gdy
okaże się kto na seminarium się zapisał. Uczestnicy seminarium będą mieć za sobą różne
doświadczenia, w postaci studiów licencjackich, niekiedy już innych magisterskich, niekiedy
także i pracy zawodowej. Będę chciał poznać te doświadczenia, także aby móc sprawdzić, w
jakim stopniu przylegają one do profilu specjalności nowe media i jakiego rodzaju pomocy
studenci będą potrzebować aby w tym profilu dobrze się odnaleźć.
Będę chciał następnie sprawdzić, czy uczestnicy seminarium chcą uwzględnić w tematach
swoich prac magisterskich dotychczasowy profil wykształcenia czy też będą chcieć go porzucić
dla zupełnie nowych wyzwań.
Cała ta zebrana wiedza dopiero pozwoli mi określić, jakie tematy dyskusji oraz lektury będę
chciał zaproponować uczestnikom i uczestniczkom seminarium i jakiego indywidualnego
wsparcia ewentualnie będą oni czy one potrzebować. Tematy te i lektury będą związane z
wybranymi przez seminarzystów tematami czy też, początkowo, zanim tematy ostatecznie się
wyłonią, obszarami ich zainteresowania badawczego.
To, co będzie stałym, wspólnym składnikiem spotkań, określającym w części treść spotkań
seminaryjnych, to zasady przygotowywania pracy magisterskiej. Już jednak wybór zagadnień
metodologicznych określę wtedy dopiero, gdy poznam spektrum zainteresowań grupy i
potencjalne tematy prac i będę wiedział czego mogą potrzebować.
Na koniec pierwszego semestru praca na seminarium powinna doprowadzić do tego, że każdy
uczestnik będzie znał temat swojej pracy, jej roboczy tytuł, będzie miał gotową pierwszą
wersję wstępu do pracy oraz jej bibliografię.
Kolejne dwa semestry będą poświęcone pracy uczestników seminarium nad ustalonymi ich
tematami prac. Będziemy na spotkaniach omawiać ich rozwój. Studenci będą mogli
prezentować fragmenty przygotowywanych prac i dyskutować je przy udziale całej grupy.
Traktuję tematy poszczególnych prac jako źródło wiedzy dla wszystkich studentów, nie tylko
tych, którzy czy które je przygotowują. Zależy mi aby wszyscy uczestniczyli w dyskusjach. Będę
więc niekiedy proponował studentom pewne lektury odnoszące się do tematów prac
koleżanek i kolegów, aby mogli być dla autorów prac wartościowymi interlokutorami.
Na zakończenie drugiego semestru studenci będą proszeni o przedstawienie ukończonego co
najmniej jednego rozdziału pracy.
Semestr trzeci powinien być zakończony złożeniem gotowej pracy.

 

Specjalność Nowe media, dr hab. Maciej Ożóg

 Pierwszy semestr seminarium magisterskiego służy systematyzacji i poszerzeniu wiedzy o nowych mediach. Wprowadzony zostaje szeroki kontekst teoretyczny, pozwalający studentom na rozpoznanie wpływu nowych mediów na przeobrażeniach współczesnej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem życia społecznego i sztuki. Równocześnie z analizą wybranych tekstów teoretycznych studenci poznają warsztat naukowy humanistyki. W trakcie zajęć omawiane są proponowane przez studentów tematy prac magisterskich. W trakcie dyskusji panelowych prezentowane są główne tezy, problemy i koncepcja pracy magisterskiej. Na zakończenie semestru studenci przedstawiają ostateczny temat i dokładny konspekt pracy oraz bibliografię.

Drugi semestr seminarium magisterskiego poświęcony jest rozwinięciu przez studentów tematu pracy określonego na zakończenie semestru I. Podczas prezentacji referatów magistranci przedstawiają uczestnikom seminarium wybrany temat i/lub zagadnienie oraz przyjętą wobec niego własną perspektywę teoretyczną i metodologiczną. Istotnym elementem zajęć jest dyskusją służąca krytycznemu dopracowaniu stosowanej w pracy perspektywy badawczej i argumentacji. Na zakończenie semestru studenci przedstawiają ukończony co najmniej jeden rozdział pracy magisterskiej.

W trakcie trzeciego semestru seminarium magisterskiego studenci rozwijają i finalizują pracę magisterską, której temat i struktura przygotowane zostały w poprzednich semestrach seminarium. Cel zajęć jest ukończenie pracy magisterskiej.

 

Specjalność Filmoznawstwo, prof. UŁ dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka

Zakres preferowanych tematów:

 1.  Relacje pomiędzy filmem a literaturą (teoria adaptacji, teoria eseju filmowego)
 2. Historiofotia- reprezentacje historii w filmie.
 3. Współczesne kino brytyjskie .
 4. Współczesne kino amerykańskie.
 5. Współczesne kino polskie.
 6. Historia filmu polskiego.
 7. Analiza filmu w perspektywie kulturowej.
 8. Kino w kontekście teorii traumy.

W razie potrzeby zachęcam do kontaktu w godzinach moich konsultacji albo mejlowo.

 

Specjalność Filmoznawstwo, prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski

Zakres preferowanych tematów:

 1. Historia mediów, w szczególności w Polsce: od telegrafu optycznego do płyt BluRay.
 2. Relacje pomiędzy filmem a innymi mediami.
 3. Edukacja filmowa.
 4. Kultura filmowa.
 5. Filmowe tradycje Łodzi.
 6. Praktyki kolekcjonerskie związane z filmem.
 7. Prace oparte na materiałach gromadzonych przez Muzeum Kinematografii w Łodzi.
 8. Prace oparte na wywiadach.

W razie potrzeby zachęcam do kontaktu w godzinach moich konsultacji albo mejlowo.

 

Opisy seminariów magisterskich na I roku kulturoznawstwa (studia II stopnia)