Nazwa przedmiotu:
Praktyki teatru alternatywnego
Kierunek studiów:
kierunki IKW w ramach zajęć fakultatywnych wg siatek
Kod przedmiotu: Rok:
I-III
Semestr:
zimowy 2021
Liczba

godzin:

28

Typ zajęć:

fakultatywne

ETCS:

4

Forma zajęć:

ck

Język: polski Rodzaj zaliczenia:

zaliczenie

z oceną

Prowadzący:

dr Dariusz Leśnikowski

Typ studiów: I stopień
Liczba miejsc: Wymagania/ preferencje wymagane przy przyjmowaniu:
Ogólny opis przedmiotu: Zajęcia poświęcone są poszukiwaniom podejmowanych w obrębie teatru alternatywnego: wybranym teoriom sformułowanych, poetykom i formom działania, najważniejszym nurtom i tendencjom. Duży  nacisk  położony  jest   na  zjawiska  z   pogranicza teatru, sztuk plastycznych i działań społecznych. Pojęcie praktyki rozumiane jest szeroko; obejmuje przyjęte i stosowane metody pracy, używane środki ekspresji, poszukiwanie nowych przestrzeni, oraz nowego widza i środowiska dla teatru, zaangażowanie społeczno-polityczne.
Cel zajęć: Prezentacja teatru alternatywnego jako osobnego wielowymiarowego zjawiska, stojącego w opozycji do sceny instytucjonalnej w wymiarze: organizacyjnym, estetycznym, światopoglądowym (moralno-etycznym).
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza: 1. Posługując się odpowiednią terminologią wymienia wszystkie omówione zjawiska i koncepcje, wskazuje twórców, zespoły

i instytucje. PT1P_WG3

2. Rozumie cele i motywacje stojące u źródeł poszczególnych praktyk teatru alternatywnego. PT1P_WK9

Umiejętności: 3. Formułuje i analizuje problemy badawcze dotyczące wybranych obszarów teatru alternatywnego, dobiera metody i narzędzia ich rozwiązywania z wykorzystaniem uzyskanej wiedzy. PT1P_UW1

4. Kompetentnie rozmawia na zadany temat i umiejętnie określa swoje stanowisko. PT1P_UK6

Kompetencje (postawy): 5. Uczestniczy w życiu kulturalnym (m.in. w imprezach ruchu alternatywnego) i korzysta z jego różnorodnych form. PT1P_K4
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia Zaliczenie z oceną. Na ocenę końcową złożą się: nota ze sprawdzianu wiadomości – pracy pisemnej/eseju (75%) oraz ocena ciągła (obecność i aktywność na zajęciach – 25%).

Kryterium oceny jakości pracy pisemnej (75%) stanowi prawidłowe uwzględnienie wszystkich możliwych kontekstów, dotyczących praktyk teatru alternatywnego.

Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe) 1. Teatr alternatywny – geneza i istota zjawiska.

2. Teatr narzędziem zmiany człowieka i świata.

3. Politykowanie w teatrze, teatr guerilla.

4. Polski teatr studencki i alternatywny.

5. Poszerzanie przestrzeni. Teatr plenerowy i uliczny.

6. Poszukiwanie nowego widza (teatr społeczności lokalnych, teatr etniczny,

teatr dzieci, teatr wykluczonych).

7. Teatr niewerbalnych środków ekspresji: teatr plastyczny.

8. Teatr niewerbalnych środków ekspresji: teatr ruchu, physical theatre.

9. Pomiędzy sztuką a społecznym działaniem.

10. Metody i sposoby pracy (kreacja zbiorowa, teatr improwizacji,

grupy studyjne).

Metody nauczania Metody podające: opowiadanie, opis. Metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, dyskusja. Metoda eksponująca: pokaz.
Zalecana literatura 1.         Braun K., Druga Reforma Teatru?, Wrocław 1979

2.         Gołaczyńska M., Mozaika współczesności. Teatr alternatywny

w Polsce po roku 1989, Wrocław  2002

3.         Jawłowska  A., Więcej niż teatr, Warszawa 1988

4.         Koniec teatru alternatywnego?, red. Daniel Kalinowski, Słupsk 1998

5.         Ostrowska J., Tyszka J., Szkice o teatrze alternatywnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008

6.         Raczak L., Pisma teatralne, t. 3 – Szaleństwo i metoda. 48 tekstów o teatrze, Poznań 2012

 

Praktyki teatru alternatywnego, dr Dariusz Leśnikowski