Sylabus przedmiotu modułowego / fakultatywnego

Tytuł: Analiza i krytyka sztuki nowych mediów

Osoba prowadząca: prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński

Dla kierunku: kulturoznawstwo III rok – moduł Warsztat krytyka kultury, pozostałe kierunki IKW w ramach zajęć fakultatywnych wg siatek; zajęcia łączone z II r. nowych mediów

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 4 ECTS

Skrócony opis przedmiotu:

Proseminarium ma na celu kształcenie umiejętności opisu, analizy i interpretacji dzieł sztuki nowych mediów z wykorzystaniem kategorii i pojęć wprowadzonych podczas innych zajęć kierunkowych i specjalizacyjnych. Analiza wybranych dzieł połączona jest z doskonaleniem warsztatu pisarskiego. Studenci i studentki poznają różne formy wypowiedzi krytycznej, czemu służy wspólne omawianie prac pisanych w toku semestru.

 

Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu przemian sztuki współczesnej oraz historii i rodzajów sztuki nowych mediów; w podstawowym zakresie znajomość reguł przygotowywania tekstu naukowego.

 

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student / studentka

(wiedza)

– charakteryzuje wybrane kategorie opisu sztuki nowych mediów, rozpoznaje strategie sztuki nowych mediów oraz klasyfikuje wybrane dzieła (01M-1A_W03, 01MS-1A_W01);

– sytuuje wybrane dzieła we właściwych kontekstach, uwzględniając przemiany sztuki dwudziestego wieku, rozwój nowych technologii oraz transformacje społeczne (01M1A_W04, 01MS-1A_W01);

– omawia wybrane sposoby analizy sztuki nowych mediów (01M-1A_W06, 01MS-1A_W02);

(umiejętności)

– wyszukuje, analizuje, ocenia i wykorzystuje informacje naukowe o sztuce nowych mediów (01M-1A_U01);

– formułuje problemy badawcze i rozwija umiejętności badawcze pod opieką prowadzącego zajęcia (01M-1A_U02, 01M-1A_U03);

– opisuje, analizuje i interpretuje wybrane dzieła sztuki nowych mediów (01M-1A_U06, 01MS-1A_U02);

– merytorycznie argumentuje, wykorzystując poglądy znanych mu / jej autorów (01M1A_U07);

– przygotowuje różne prace pisemne na temat sztuki nowych mediów (01M-1A_U09, 01MS1A_U01);

(kompetencje społeczne)

– rozumie potrzebę uwzględnienia wymiaru etycznego w refleksji nad sztuką nowych mediów (01M-1A_K04);

– uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych jego form (01M-1A_K06).

 

Treści kształcenia:

 1. Elementy warsztatu pisarskiego:
 • esej analityczny jako forma;
 • odmiany wypowiedzi krytycznej.
 1. Analizowane formy artystyczne:
 • dokument interaktywny jako metoda wypowiedzi artystycznej;
 • performens w rzeczywistości poszerzonej;
 • gra w sztuce nowych mediów;
 • internetowe prowokacje;
 • performens w Second Life;
 • klasyka net artu;
 • przykłady związków sztuki i nauki;
 • formy prezentacji sztuki nowych mediów.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

prace pisemne przygotowywane w toku semestru (40%), esej analityczny (40%), aktywność na zajęciach (20%).

 

Metody dydaktyczne:

metoda seminaryjna, dyskusja dydaktyczna, metoda ćwiczeniowa.

 

Literatura:

 1. W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010.

Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, red. P. Zawojski, Katowice 2015.

 

Informacje dodatkowe:

brak.

prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński, Analiza i krytyka sztuki nowych mediów