Sylabus przedmiotu fakultatywnego

Tytuł: Fotografia – historia i estetyka

Osoba prowadząca: prof. dr hab. Stefan Czyżewski

Dla kierunku: kierunki IKWwg siatek

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest prezentacja repertuaru środków wyrazowych fotografii oraz ich rola w kształtowaniu przekazu obrazowego i jego ikonicznej stylistyki. Zagadnienia te powiązane są zarówno z elementami historii tej dyscypliny, jak również z szerszym kontekstem funkcjonowania fotografii w ikonosferze. Pokrewną grupę zagadnień stanowi problematyka gatunków i rodzajów fotografii sprowadzana do umiejętności wyodrębniania istniejących w obrazie środków stylotwórczych. Dodatkowo, problemy te sytuowane są w ujęciu podkreślającym specyficzną dla fotografii rolę uwarunkowań technologicznych.

 

Wymagania wstępne:

Znajomość fotografowania na podstawowym poziomie, posiadanie aparatu fotograficznego.

 

Efekty kształcenia (EK):

 

WIEDZA:

 1. Zna podstawowe uwarunkowania technologiczne obrazu fotograficznego.
 2. Wyjaśnia proces komunikacyjnych zależności fotografii.
 3. Opisuje na poziomie podstawowym wewnętrzną opozycję kształtującą fotogramy – „informacja versus kreacja”.

 

UMIEJĘTNOŚCI:

 1. Posiada podstawowe umiejętności stosowania warsztatowych środków fotografii.
 2. Potrafi wskazać historyczne zależności fotografii i sztuk plastycznych.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Ma świadomość podstaw funkcjonowania fotografii we współczesnej kulturze.

 

Treści kształcenia:

 1. Fotografia jako odbicie rzeczywistości, czy kreacja jej obrazu?
 2. Fotografia a sztuki plastyczne – historyczne relacje i estetyczne dylematy na wybranych przykładach.
 3. Środki wyrazowe fotografii uwarunkowane jej techniką i technologią, ich wpływ na jakości wizualne fotogramów.
 4. Granice indeksalnego znaku ikonicznego a granice autonomii ekspresji.
 5. Poprawność technologiczna, a świadome od niej odstępstwa, jako wyznaczniki kreacji.
 6. Fotografia „katalogowa”, „reklamowa”, „dokumentalna”, „artystyczna”, …inne jej rodzaje – kulturowe uwarunkowania zwiększającej się ilości „gatunków fotografii”.
 7. Co preferowane, co dozwolone, co unikane, co zakazane… źródła, wyznaczniki i granice tabu w fotografii.
 8. World Press Photo – fenomen kulturowy.
 9. Farm Security Administration – fenomen socjologiczny.
 10. Digitalna rewolucja – fenomen technologiczny.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

 1. Realizacja kilku zadań fotograficznych.
 2. Recenzja z wystawy fotograficznej / wstęp do katalogu.

 

Metody kształcenia:

 1. Tryb hybrydowy zajęć – wykład / konwersatorium / ćwiczenia praktyczne.
 2. Prezentacja i analiza fotogramów – przykłady stanowiące historię medium i studenckie prace praktyczne.

 

Literatura:

 1. Barthes R., Światło obrazu. KR, W-wa 1995.
 1. Cotton Ch., Fotografia jako sztuka współczesna. Uniwersitas, Kraków 2010.
 2. Czartoryska U., Przygody plastyczne fotografii. Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2002.
 1. Dickey T. & Earnest D., The Complete KODAK Book of Photography. Hamlyn Publishing Group, London 1988.
 1. Ferenc T. (red.), Odwaga patrzenia. Fundacja Edukacji Wizualnej, Łódź 2006.
 2. Fotografia: realność medium. ( red.) A. Kępińska, G. Dziamski, S. Wojnecki. Akademia Sztuk Pięknych Poznań, Poznań 1998.
 3. Jeffrey I., Jak czytać fotografię. Uniwersitas, Kraków 2009.
 4. Langford M., Fotografia od A do Z., Wyd. Muza S.A., Warszawa 1992.
 5. Rosenblum N., Historia fotografii światowej. Wydawnictwo Baturo, Grafis Projekt, Bielsko-Biala 2005.
 6. Sobota A., Konceptualność fotografii. Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2004.
 7. Warner M. Mary, 100 idei, które zmieniły fotografię, Top Mark Centre, Raszyn 2012
 8. Wszystko o fotografii. „Arkady”, W-wa 1981.

 

Informacje dodatkowe:

 

Dla uczestników kursu: wskazane jest posiadanie oprogramowania do edycji obrazów – najlepiej typu photoshop i podstawowych umiejętności posługiwania się nim.

prof. dr hab. Stefan Czyżewski, Fotografia – historia i estetyka