Sylabus przedmiotu modułowego (moduł Korespondencja sztuk)/ fakultatywnego

Tytuł: Literatura a sztuki wizualne

Osoba prowadząca: prof. UŁ dr hab. Agnieszka Izdebska

Dla kierunku: kulturoznawstwo III rok – zajęcia modułowe, pozostałe kierunki IKW (w tym kulturoznawstwo II rok) jako zajęcia fakultatywne

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 4 ECTS

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja wiedzy na temat historycznie zmiennej i historycznie różnie postrzeganej relacji literatury ze sztukami wizualnymi. Prezentuje zmienne miejsce literatury w hierarchii komunikacyjnej funkcjonującej w kulturze różnych epok. Prezentuje konkretne przykłady odniesień między literaturą a sztukami wizualnymi. Ma to skłonić studentów do samodzielnej refleksji nad miejscem literatury w kulturze współczesnej

Wymagania wstępne:

Brak.

Efekty kształcenia:

Student/ka po ukończeniu zajęć:

 1. Wymienia i definiuje zjawiska, pojęcia i terminy omówione podczas zajęć. K1A_W03; K1A_W04
 2. Charakteryzuje teoretyczne problemy związane z relacjami literatury ze sztukami wizualnymi. K1A_U02; K1A_U05
 3. Rozpoznaje w utworach literackich funkcje pojawiających się w nich znaków niewerbalnych. K1A_W09; K1A_U06
 4. Charakteryzuje w praktyce, w odniesieniu do konkretnych utworów, granice literackości. K1A_W09
 5. Posługuje się przykładami konkretnych relacji intertekstualnych jako punktem wyjścia dla teoretycznych uogólnień. K1A_U02
 6. Posługuje się wiedzą zdobytą w trakcie zajęć w działaniach interpretacyjno-analitycznych. K1A_U06
 7. Krytycznie ocenia poznane poglądy. K1A_K02

Treści kształcenia:

Klasyfikacje sztuk; pojęcie korespondencji sztuk.

Dziedzictwo Horacego i Lessinga w postrzeganiu relacji literatury z innymi sztukami.

Tworzywo/a sztuki słowa;

Pojęcie przekładu intersemiotycznego.

Literatura a sztuki wizualne; zjawisko liberatury.

Ekfraza w kontekście genologicznym i teoretycznym.

Literatura jako krytyka sztuki – sztuki wizualne i audiowizualne jako temat literacki.

Liberatura a literackość.

Fotografia i literatura.

Funkcje ilustracji w tekście literackim; kwestia ilustracji autorskich.

Sztuka multimedialna; sztuka transmedialna

Zmiana hierarchii sztuk w obrębie nowoczesnej kultury.

Sposoby i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę dokonane na postawie sprawdzenia przygotowania do zajęć, aktywności w trakcie dyskusji  i pisemna pracy analityczno-interpretacyjnej.

Metody kształcenia:

Konwersatorium z zastosowaniem metod poszukujących (klasyczna metoda problemowa, „burza mózgów”), ćwiczeniowo-praktycznych (studium przypadku), dyskusji (dyskusja „okrągłego stołu”) i elementy metod podających (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne).

Literatura:

 1. Bazarnik, Krótkie wprowadzenie do liberatury, „Er(r)go” 2003, nr 2.
 2. Brzoza, Wielość sztuk – jedność sztuki, Warszawa 1982.
 3. Chmielecki, Estetyka intermedialności, Kraków 2008.
 1. G. Grochowski, Na styku kodów. O literackich użyciach kodów ikonicznych, „Teksty Drugie” 2006, nr 4.
 1. Koszowy, W poszukiwaniu rzeczywistości. Mediacyjna rola fotografii we współczesnej prozie polskiej, Kraków 2013.
 2. Ut pictura poesis, red. M. Skwara, S. Wysłouch, Gdańsk 2006.
 3. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994.

 

Informacje dodatkowe: Dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze (nie wymagają usprawiedliwienia). Po trzeciej nieobecności (niezależnie od przyczyny) wymagane jest zaliczenie całego dotychczas omówionego materiału (lub jego części – co ustala każdorazowo wykładowca).

Prof. Agnieszka Izdebska, Literatura a sztuki wizualne