Katedra Teorii Literatury otwiera nowatorski kierunek studiów pierwszego stopnia (licencjackich): twórcze pisanie.

Co jest nowe w programie kierunku twórcze pisanie?
  • Twórcze pisanie innowacyjnie integruje wiedzę z zakresu literatury pięknej i tekstów użytkowych, form „zmąconych” (jak np. komiks), nieautotelicznych (jak choćby scenariusz), nowych form istnienia literatury (by wymienić liberaturę, literaturę internetową, grywalną, itd.)
  • Twórcze pisanie wzmacnia nowoczesną perspektywę trans-medialną, w której tradycyjne kategoryzacje literatury (chronologia, genologia…) ustępują miejsca zagadnieniom procesu twórczego. Dowodzą tego tytuły zajęć: Kreacja bohatera, Storytelling, Fakt i fikcja…
  • Twórcze pisanie rewolucyjnie łączy teorię z praktyką pisarską, transformując poetykę teoretyczną w poetykę stosowaną. Szereg zajęć to spotkania, na których studenci „używają” literaturoznawstwa do ćwiczeń warsztatowych
  • Twórcze pisanie nowatorsko wprowadza do dydaktyki pozaliterackie konteksty funkcjonowania literatury: kontekst ekonomiczny (Finansowanie kultury, Praktyczna humanistyka cyfrowa), prawny (Zagadnienia prawne w instytucjach kultury), ideologiczny (przedmioty filozoficzne, estetyczne, antropologiczne), czy społeczny (Perswazja w tekstach kultury, Tekst użytkowy, Edukacja kulturowa, Tekst w działaniu społecznym).

Innowacyjny program twórczego pisania podsumowuje wieloletnie doświadczenia zdobyte na specjalności twórcze pisanie. Wydobywa w pełni potencjał kadry dydaktycznej, która składa się z praktyków (poeci, dziennikarze, tłumacze, scenarzyści, edukatorzy kulturowi), poddających teoretycznej refleksji cudze i własne praktyki twórcze.

Twórcze pisanie to kierunek, który kształci osoby biegle władające słowem niezależnie od szczegółowych zainteresowań pisarskich (liryka, epika, dramaty, scenariusz, copywriting itd.). Służą temu specjalnie zaprojektowane bloki zajęć, jak cykl przedmiotów Estetyka literatury czy Projekt literacki. Program zajęć ponadto wzmacnia istotne nie tylko pisarzy umiejętności miękkie, takie jak praca metodą projektu, selfpublishing czy kreatywność.

Kierunek twórcze pisanie rusza 1 października 2019, w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.