Sylabus przedmiotu fakultatywnego

Tytuł: Technologia rzeczywistości rozszerzonej w pracy artysty słowa. Warsztaty typograficzne (we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych)

Osoba prowadząca: dr Agnieszka Przybyszewska / wykładowcy PJATK

Dla: II i III rok kierunku twórcze pisanie

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 4 ECTS

 

 

Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)

 

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania technologii rzeczywistości rozszerzonej w tekstach literackich (oraz użytkowych). W trakcie kursu uczestnicy przygotują we współpracy ze studentami PJATK korzystające z technologii AR oraz bazujące na słowie projekty (np. opowiadania, narracje lokacyjne, książki AR, plakaty czy przewodniki) podejmujące tematykę pamięci (np. różnego rodzaju narracje wspomnieniowe, przewodniki historyczne, narracje muzealne). Uczestnicy kursu poznają przykłady wykorzystania AR w sztuce słowa (również w kontekście tzw. literatury VR/XR) oraz zasady tworzenia doświadczeń AR (w teorii i praktyce). Kluczowe będzie zwrócenie uwagi na wykorzystanie technologii nie jako sposobu uatrakcyjnienia przekazu, lecz istotnego element służącego budowaniu sensu utworu. Najważniejszą częścią kursu będzie praca nad projektami (pod opieką tutora/ów). Kurs, prowadzony w formie warsztatów zblokowanych w 5 dni w grudniu 2021, zakończy pokaz stworzonych prac.

 

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym (B1/B2) – zajęcia będą prowadzone w grupie międzynarodowej, w języku angielskim.

 

Efekty uczenia się (EU):

WIEDZA:

 1. Student definiuje kategorie i terminy wprowadzone w trakcie kursu (w tym samą kategorię rzeczywistości rozszerzonej) oraz widzi związki między badaniami literaturoznawczymi (literaturą) a dyskursem medioznawczym i kulturoznawczym [01TP_1A_W01]

UMIEJĘTNOŚCI:

 1. Student, wykorzystując m.in. poznane w trakcie kursu przykłady i programy, potrafi stworzyć prosty tekst artystyczny/użytkowy wykorzystujący technologię AR oraz go zaprezentować [01TP_1AU_01]
 2. Student potrafi rozplanować pracę nad (indywidualnym i/lub grupowym) projektem artystycznym związanym z tematyką zajęć, właściwie organizując pracę i ustawiając priorytety [01TP_1A_U05]

KOMPETENCJE:

 1. Student jest gotów do pracy w interdyscyplinarnym zespole i współpracy z ekspertami z innych dziedzin [01TP_1A_K03]

 

Opis przedmiotu w danym cyklu

Treści kształcenia:

 1. Dzień pierwszy Technologia rzeczywistości rozszerzonej: wprowadzenie; Technologia rzeczywistości rozszerzonej w literaturze (i tekstach użytkowych): rys historyczny, poetyka tekstów korzystających z AR (oraz VR, XR), analiza przykładów; Technologiczne podstawy tworzenia doświadczeń AR
 2. Dzień Drugi Poszerzone przestrzenie pamięci: dyskusja o możliwościach wykorzystania technologii AR dla przekazów wpisujących się w poetykę tekstów pamięci. Poetyka tekstów pamięci (analiza przykładów). Wstępne projekty – grupowa dyskusja i konsultacja pierwszych pomysłów, podział na zespoły, opracowanie harmonogramu prac
 3. Dzień trzeci, dzień czwarty Realizacja projektów artystycznych oraz przygotowanie prezentacji (samodzielna praca studentów, konsultacje indywidualne i grupowe).
 4. Dzień piąty Blaski i cienie „pisania” w AR – dyskusja podsumowująca; Pokaz kończący warsztaty – prezentacja zrealizowanych projektów; indywidualne/zespołowe konsultacje podsumowujące osiągnięte efekty

 

Sposoby i kryteria oceniania:

EU będą sprawdzane na podstawie przygotowanych projektów artystycznych. Na ocenę końcową wpływ będą miały: projekty artystyczne stworzone w trakcie kursu (50%), prezentacja na zakończenie kursu (30%), aktywność w czasie dyskusji (20%).

 

Metody kształcenia:

dyskusja (met. okrągłego stołu), praca w grupie, praca projektowa, elementy wykładu konwersatoryjnego

 

Literatura:

 1. Greengard, Virtual Reality, Cambridge-London 2019
 2. „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2/2020 (numer Immersyjne przestrzenie pamięci)
 3. Przybyszewska, Między materialnością a wirtualnością. Przypadek książek rzeczywistości rozszerzonej, „Teksty Drugie”, nr 3/2014
 4. Antopologia pamięci, red. P. Majewski, M. Napiórkowski, Warszawa 2018
 5. Wicha, Rzeczy, których nie wyrzuciłem lub T. Różewicz, Matka odchodzi lub M. Stiepanowa, Pamięci pamięci lub J. Dehnel Fotoplastykon lub M. Zaremba Bielawski, Dom z dwiema wieżami (i inne)
 6. Fisher, T. Viera, Mother/Home/Heaven lub J. R. Carpenter, The Broadside of a Yarn lub B. Bouse, A. Borsuk, Between Page and Screen lub T. Lipko, Notebook lub Sutu, Modern Polaxis, Iconic Black Britons&Boomsatsuma, nARratives (i inne)

 

Informacje dodatkowe:

Warsztat, w zależności od sytuacji, będzie prowadzony w trybie hybrydowym lub w pełni on-line. Zajęcia zostaną zblokowane w ciągu jednego tygodnia (pn-pt), w grudniu 2021. Zakładamy, że studenci przynajmniej raz pojadą do Warszawy (wyjazd będzie finansowany przez UŁ).

(Twórcze pisanie) Technologia rzeczywistości rozszerzonej w pracy artysty słowa. Warsztaty typograficzne (we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych), dr Agnieszka Przybyszewska