INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW NA ZAJĘCIA FAKULTATYWNE DLA KIERUNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ INSTYTUT KULTURY WSPÓŁCZESNEJ W SEM. ZIMOWYM 2021/22

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH – studia I stopnia wg siatek kierunków: filmoznawstwo (III rok), kulturoznawstwo (II i III rok), nowe media i kultura cyfrowa (III rok), produkcja teatralna i organizacja widowisk (II rok), produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych (III rok), twórcze pisanie (I, II i III rok)

Rejestracja przez system USOS.

Termin: 01.10.2021 od godz. 19:00 do 03.10.2021 do  godz. 23:59.

Kod rejestracji: 01-IKW-Z-21/22-B-LI

Jeśli nie zaznaczono inaczej, student/ka może wybrać jako zajęcia fakultatywne dowolne przedmioty spośród poniższych propozycji IKW:

Jeśli nie zaznaczono inaczej, maksymalna ilość osób w grupie to 29 osób.

Opisy zajęć znajdują się w odpowiedniej zakładce.

 

 1. Prof. M. Gołąb, Modele interpretacji tekstów kultury.
 2. Dr J. Dynkowska, Kulturowe reprezentacje doświadczenia przestrzeni.
 3. Prof. B. Śniecikowska, Bliskie spotkania słów, obrazów, dźwięków – o sztuce XX i XXI wieku.
 4. Dr A. Przybyszewska, Technologia rzeczywistości rozszerzonej w pracy artysty słowa. Warsztaty typograficzne (we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych); warsztat tylko dla kierunku twórcze pisanie (II i III rok)!/ limit 10 miejsc.
 5. Mgr O. Wesołowska, Współczesne kino niemieckie.
 6. Prof. A. Rejniak-Majewska, Sfera publiczna – teoria i praktyka.
 7. Dr P. Olkusz, Muzyka XX i XXI wieku.
 8. Dr N. Moreno-Kamińska, Polityka kulturalna w Europie (zajęcia łączone z 2 rokiem PT / limit 10 miejsc).
 9. Dr D. Leśnikowski, Praktyki teatru alternatywnego.
 10. Dr D. Nielsen, Nowa instytucja kultury.
 11. Mgr M. Chojnacki, Wewnątrz gry i poza nią – zjawisko metagamingu.

 

Studenci filmoznawstwa w ramach zajęć fakultatywnych mogą wybrać zaproponowane fakultety bądź dowolny 28-godzinny kurs prowadzony w Instytucie Kultury Współczesnej, jeśli można przyznać za niego 4 punkty ECTS i nie koliduje on w planie z zajęciami obligatoryjnymi. Wymagana jest wówczas zgoda prowadzącego taki kurs.

Studenci nowych mediów w ramach zajęć fakultatywnych mogą wybrać dowolne zajęcia z innego modułu specjalizacyjnego lub, po ustaleniu z opiekunem pracy licencjackiej – zgodne z zainteresowaniami 28-godzinne zajęcia na innym kierunku studiów, jeśli można przyznać za nie 4 punkty ECTS i nie koliduje to w planie z zajęciami obligatoryjnymi. Wymagana jest wówczas zgoda prowadzącego taki kurs.

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH (sem. zimowy 2021/2022)

II rok kulturoznawstwa, studia magisterskie

 • Rejestracja przez system USOS.
 • Termin: 24.09.2021 od godz. 20.00 do 02.10.2021 do godz. 23.59.
 • Kod rejestracji: 01-IKW-Z-21/22-B-2M
 • Limit miejsc: 13

Opisy zajęć znajdują się w odpowiedniej zakładce.

 • Dr P. Sołodki, Współczesne praktyki dokumentalistyczne.
 • Mgr T. Safjanowski, Gry wideo jako przestrzeń, medium i praktyka artystyczna.
 • Prof. M. Budzowska, Przeciw-historie i postpamięć w teatrze (zajęcia łączone z I rokiem Kultury i sztuki współczesnej II stopnia / limit 10 miejsc!).

 

 

Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące oferty zajęć fakultatywnych znajdują się na stronie http://ikw.uni.lodz.pl/ w zakładce: Dla Studentów/Wybór zajęć.

Sylabusy zajęć do wyboru znajdują się na stronie ikw.uni.lodz.pl w zakładce Dla Studentów/Opis zajęć do wyboru

Zajęcia należy wybierać zgodnie z własnym stopniem studiów. Nie będą zaliczane fakultety z I poziomu studiów studentom studiów magisterskich (II stopień) i odwrotnie.

Przed zapisem prosimy o uważne sprawdzenie, czy wybrane zajęcia nie pokrywają się w planie z zajęciami obowiązkowymi

Niezbędna jest obecność podczas pierwszych dwóch zajęć (dotyczy również zajęć prowadzonych zdalnie), gdy prowadząca/-y dokonuje korekty listy uczestników. W przypadku nieobecności student zostaje wykreślony z listy.

Ostateczną listę przygotowuje prowadząca/-y i przesyła do dziekanatu, do p. Doroty Prasalskiej do 15 października 2021. Prosimy o wyraźne zaznaczenie zamian wprowadzonych  na liście z USOSa (z oznaczeniem osób dopisanych i wykreślonych), by łatwiej było zweryfikować w dziekanacie wszystkich uczestników zajęć.

W przypadku, gdy wybrany przez studenta fakultet zostanie odwołany student ma możliwość zapisania się na inny fakultet. Po drugim tygodniu semestru zostanie ogłoszona lista fakultetów odwołanych z powodu zbyt małej ilości uczestników. Po korektach, liczba uczestników zajęć fakultatywnych nie powinna liczyć więcej niż 30 uczestników.

Każdy student ma obowiązek sprawdzić w swoim USOSie, czy jest przypisany do właściwych zajęć, w przypadku zaistnienia błędu, natychmiast należy zgłosić taką informację prowadzącemu; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej dziekanat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń w sprawie niezgodności pomiędzy wpisanymi i rzeczywiście realizowanymi fakultetami.

Studentowi, który zrezygnował z udziału w zajęciach fakultatywnych po dokonaniu zapisu, prowadzący wpisuje w USOSie formułę „n/zal”. Student zobowiązany jest w takim przypadku do płatnego powtarzania przedmiotu.

Każdy student ma prawo zaliczyć/przepisać (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach) w toku całych studiów jako przedmioty fakultatywne na poziomie licencjackim maksymalnie trzy, na poziomie magisterskim dwa przedmioty z innego kierunku studiów/ specjalności (także prowadzone na innym wydziale UŁ lub w innej uczelni), o ile:

 1. a) otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW,
 2. b) dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru,
 3. c) zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną zajęciom fakultatywnym na kulturoznawstwie (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć).

 

Wybór zajęć modułowych (Media audiowizualne i kultura cyfrowa, I rok)

W I semestrze studiów magisterskich Media audiowizualne i kultura cyfrowa każdy student realizuje dwa wykłady obowiązkowe (bez zapisów). Oprócz tego każdy ma obowiązek wybrać dwa kursy (dokładnie dwa) z każdego z trzech modułów; w sumie jest to zatem sześć kursów. Ukończenie tych kursów jest niezbędne do zaliczenia semestru. W rozkładzie zajęć te trzy moduły opisane są jako MA1, MA2 i MA3 (w prawym górnym rogu kratki).

Listy z zapisami będą otwarte od 30 września, godz. 19.00,  do 2 października, godz. 15.00.

 

Moduł 1. Strategie badań mediów (należy wybrać 2 propozycje)

 1. Badanie gier komputerowych, dr D. Staszenko-Chojnacka
 2. Współczesny polski film animowany: produkcja, dystrybucja, edukacja, prof. P. Sitarski/dr M. Pabiś-Orzeszyna
 3. Badanie praktyk mediów społecznych, dr P. Sołodki
 4. Współczesne badania widowni filmowej i telewizyjnej, prof. Konrad Klejsa

 

Moduł 2: Technologie doświadczenia/teorie mediów (należy wybrać 2 propozycje)

 1. Sztuczne tła w twórczości filmowej i telewizyjnej, dr M. Pabiś-Orzeszyna
 2. Teorie nowych mediów, dr M. Górska-Olesińska/dr K. Jędrasiak
 3. Współczesne praktyki dokumentalistyczne, dr P. Sołodki
 4. Doświadczenie użytkownika, dr M. Chojnacki

 

Moduł 3: Analiza/krytyka (należy wybrać 2 propozycje)

 1. Strategie transmedialne, dr. K Prajzner
 2. Kino jako medium krytyki społecznej – przypadek współczesnego kina austriackiego, mgr O. Wesołowska
 3. Socialist and Post-Socialist Cinema in Eastern Europe, dr Lucian Tion
 4. Sztuki mediów jako praktyki badawcze, prof. R. Kluszczyński

 

Sylabusy (opisy) kursów znajdują się pod tym linkiem. Zapisy zakończyły się, wyniki mogą zobaczyć Państwo tutaj.

Proszę zwrócić uwagę, że w każdej grupie zajęciowej limit wynosił 23 osoby i nie będzie on powiększony. Osoby, które nie zdążyły się zapisać lub zapisały się powyżej ustalonego limitu prosimy o kontakt z opiekunem roku, prof. Marcinem Składankiem (marcin.skladanek@uni.lodz.pl)

 

Proszę dobrze przemyśleć decyzję o zapisie, ponieważ skutkuje ona koniecznością uzyskania zaliczenia z wybranych przedmiotów. Dla lepszej orientacji tutaj mogą Państwo zapoznać się z siatkami zajęć całego toku studiów. W razie wątpliwości albo problemów prosimy o kontakt z opiekunem roku, prof. Marcinem Składankiem (marcin.skladanek@uni.lodz.pl).

 

Wybór zajęć modułowych (Kultura i sztuka współczesna, I rok)

W I semestrze studiów każdy student zalicza dwa wykłady obowiązkowe (bez zapisów). Oprócz tego każdy ma obowiązek wybrać dwa kursy (dokładnie dwa) z każdego z trzech modułów, w sumie jest to zatem sześć kursów. Ukończenie tych kursów jest niezbędne do zaliczenia semestru. W rozkładzie zajęć te trzy moduły opisane są jako KS1, KS2 i KS3 (w prawym górnym rogu kratki).

Listy z zapisami będą otwarte od 30 września, godz. 19.00,  do 2 października, godz. 15.00.

 

Moduł 1. Nowoczesność (należy wybrać 2 propozycje)

 1. Miasta nowoczesności, dr Ł. Biskupski/ dr P. Olkusz
 2. Kulturowa historia sztuki XX i XXI wieku, prof. A. Rejniak-Majewska /dr T. Załuski
 3. Literatura nowoczesności i ponowoczesności, prof. B. Śniecikowska
 4. Teatr nowoczesny, prof. M. Budzowska

Moduł 2. Pamięci/ tożsamości/ historie (należy wybrać 2 propozycje)

 1. Historia sztuk wizualnych w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r., dr T. Załuski
 2. Literatura i kultury pamięci – prof. D. Szajnert
 3. Literatura, pamięć, historia, prof. N. Lemann
 4. Przeciw-historie i postpamięć w teatrze, prof. M. Budzowska

Moduł 3. Organizacja systemów kultury (należy wybrać 2 propozycje)

 1. Idea instytucji  publicznej, dr P. Olkusz/ dr A. Różalska
 2. Praktyczne aspekty działania instytucji publicznej, dr J. Podolska
 3. Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury, dr P. Kowalski
 4. Organizacja rynku sztuki, dr D. Leśnikowski

 

 

Sylabusy (opisy) kursów znajdują się pod tym linkiem. Zapisy zakończyły się, wyniki mogą zobaczyć Państwo tutaj.

 

Proszę dobrze przemyśleć decyzję o zapisie, ponieważ skutkuje ona koniecznością uzyskania zaliczenia z wybranych przedmiotów. Dla lepszej orientacji tutaj mogą Państwo zapoznać się z siatkami zajęć całego toku studiów. W razie wątpliwości albo problemów prosimy o kontakt z opiekunem roku, dr Aleksandrą Różalską (aleksandra.rozalska@uni.lodz.pl).

 

 

 nieaktualne:

STUDIA LICENCJACKIE

Semestr letni 2020/21

KULTUROZNAWSTWO, III rok: WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MODUŁÓW

Student/Studentka powinien/na wybrać trzy zajęcia fakultatywne  z modułów zaplanowanych dla swojego roku. Nie ma obowiązku wybierania zajęć tylko z jednego modułu. Należy dokonywać rejestracji przez system USOS, wybierając spośród poniższych propozycji.

Termin:  02.03.2021 od godz. 20:00 do 04.03.2021 do godz. 23:59

Kod rejestracji: 01-KULT-L20/21-M-3L

Limit dla kulturoznawstwa: 10

 

Moduł Warsztat krytyka kultury                                        

 • dr Izabella Adamczewska-Baranowska, Dziennikarski warsztat prasowy
 • mgr Irena Lewkowicz, Teksty dla teatru polskich millenialsów: w lekturze i na scenie. Warsztat krytyczno-teatralny.
 • dr Tomasz Załuski, Pole sztuk wizualnych w Polsce po 1989 roku.
 • prof. Ryszard W. Kluszczyński, Analiza i krytyka sztuki nowych mediów (zajęcia łączone z II rokiem Nowych mediów, spec. Sztuka nowych mediów).

 Moduł Płeć kulturowa                            

 • prof. Agnieszka Izdebska, Płeć w sieci norm.
 • prof. Agnieszka Rejniak-Majewska, Sztuka kobiet – historia i współczesność.                              

Moduł Kultura prze-pisana

 • dr Julia Dynkowska, Nicowanie kanonu (literatura, malarstwo, film).
 • dr Łukasz Biskupski, Kino II RP w perspektywie produkcyjnej.
 • dr Piotr Olkusz, Inscenizacja jako przepisanie.
 • dr hab. Maciej Ożóg, Nowe media w sztukach performatywnych (zajęcia łączone z II rokiem Nowych mediów, spec. Sztuka nowych mediów).

                   

FILMOZNAWSTWO (III rok), KULTUROZNAWSTWO (I i II ROK)
NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA (III ROK)
PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WIDOWISK/WYDARZEŃ ART. (I, II, III ROK)
TWÓRCZE PISANIE (I i II ROK)
(WYBÓR WEDŁUG SIATEK KIERUNKÓW)

Na zajęcia fakultatywne należy dokonywać rejestracji przez system USOS.

Termin: 02.03.2021 od godz. 20:00 do 04.03.2021 do godz. 23:59

 

Kod rejestracji: 01-IKW-L-20/21-B-LIC

Limit liczebności grupy: 25 osób.                 

Student/ka może wybrać jako zajęcia fakultatywne dowolne przedmioty spośród poniższych propozycji IKW: 

 1. dr Izabella Adamczewska-Baranowska, Dziennikarski warsztat prasowy.
 2. mgr Irena Lewkowicz, Teksty dla teatru polskich millenialsów: w lekturze i na scenie. Warsztat krytyczno-teatralny.
 3. dr Tomasz Załuski, Pole sztuk wizualnych w Polsce po 1989 roku.
 4. prof. Ryszard W. Kluszczyński, Analiza i krytyka sztuki nowych mediów ( zajęcia łączone z II rokiem Nowych mediów, spec. Sztuka nowych mediów).
 5. prof. Agnieszka Izdebska, Płeć w sieci norm.
 6. prof. Agnieszka Rejniak-Majewska, Sztuka kobiet – historia i współczesność.
 7. dr Julia Dynkowska, Nicowanie kanonu (literatura, malarstwo, film).
 8. dr Łukasz Biskupski, Kino II RP w perspektywie produkcyjnej
 9. dr Piotr Olkusz, Inscenizacja jako przepisanie.
 10. dr hab. Maciej Ożóg, Nowe media w sztukach performatywnych (zajęcia łączone z II rokiem Nowych mediów, spec. Sztuka nowych mediów).
 11. prof. Mariusz Gołąb, Fotografia i literatura.
 12. mgr Olga Wesołowska, Kultura austriacka wobec mitu pierwszej ofiary.
 13. dr Lidia Ignaczak, Dymek z papierosa. Dzieje europejskiego i polskiego kabaretu
 14. prof. Stefan Czyżewski, Fotografia – historia i estetyka (osobna niefilmoznawcza grupa fakultatywna).
 15. mgr Daria Skjoldager-Nielsen, Produkt kultury.
 16. prof. Małgorzata Budzowska, Teatr najnowszy; zajęcia łączone z II rokiem kulturoznawstwa.

 

Studenci I i II roku filmoznawstwa w ramach zajęć fakultatywnych mogą wybrać zaproponowane fakultety bądź dowolny 28-godzinny kurs prowadzony w Instytucie Kultury Współczesnej, jeśli można przyznać za niego 4 punkty ECTS i nie koliduje on w planie z zajęciami obligatoryjnymi. Wymagana jest wówczas zgoda prowadzącego taki kurs.

Studenci nowych mediów w ramach zajęć fakultatywnych mogą wybrać dowolne zajęcia z innego modułu specjalizacyjnego lub, po ustaleniu z opiekunem pracy licencjackiej – zgodne z zainteresowaniami 28-godzinne zajęcia na innym kierunku studiów, jeśli można przyznać za nie 4 punkty ECTS i nie koliduje to w planie z zajęciami obligatoryjnymi. Wymagana jest wówczas zgoda prowadzącego taki kurs.

 

Dodatkowo na studiach licencjackich studenci mogą wybrać kurs dra Jiříego Navrátila Digital Humanities: Social network analysis. Ponieważ kurs ten przeznaczony jest dla studiów magisterskich, konieczne będzie uzyskanie zgody pani dziekan na zaliczenie go na poziomie licencjackim.

 

STUDIA MAGISTERSKIE

KULTUROZNAWSTWO (sem. letni 2020/2021)

Termin: 02.03.2021 od godz. 20:00 do 04.03.2021 do godz. 23:59

Kod rejestracji: 01-KULT-L20/21-MGR-F

Limit liczebności grup: 15.

 1. prof. Beata Śniecikowska, Literatura – sztuki wizualne – film. O (dy)fuzjach między dziedzinami (XX-XXI w.).
 2. mgr Natalie Moreno-Kamińska, Promocja sztuki – MS2.
 3. mgr Jarosław Grzechowiak, Kino w Partii, Partia w kinie. Wstęp do historii politycznej kina PRL (zajęcia z modułu Polska kultura audiowizualna dla studentów II roku, spec. filmoznawstwo – do wyboru jeden kurs z tego modułu; dla pozostałych studentów kulturoznawstwa (w tym spec. filmoznawstwo I rok) jako przedmiot fakultatywny).
 4. prof. Piotr Sitarski, Film jako medium domowe w Polsce (zajęcia z modułu Polska kultura audiowizualna – dla studentów II roku, spec. filmoznawstwo – do wyboru jeden kurs z tego modułu; dla pozostałych studentów kulturoznawstwa (w tym spec. filmoznawstwo z I rok) jako przedmiot fakultatywny).
 5. mgr Marcin Chojnacki, Glitch, bug, error – estetyka usterki w nowych mediach.
 6. dr Kamil Jędrasiak, (Samo)świadomość medialna tekstów kultury.
 7. Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D, Social network analysis (kurs w języku angielskim)

 

INFORMACJE DODATKOWE

Rejestracje odbywają się przez system USOS. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z p. Dorotą Prasalską: dorota.prasalska@uni.lodz.pl.

Sylabusy zajęć do wyboru (modułowych i fakultatywnych) znajdują się na stronie ikw.uni.lodz.pl w zakładce Dla Studentów/Opis zajęć do wyboru.

Zajęcia należy wybierać zgodnie z własnym stopniem studiów. Nie będą zaliczane fakultety z I poziomu studiów studentom studiów magisterskich (II stopień) i odwrotnie.

Przed zapisem prosimy o uważne sprawdzenie, czy wybrane zajęcia nie pokrywają się w planie z zajęciami obowiązkowymi

Wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie. Niezbędna jest obecność podczas pierwszych dwóch zajęć, gdy prowadzący dokonuje korekty listy uczestników. W przypadku nieobecności student zostaje wykreślony z listy uczestników. Ostateczną listę przygotowuje prowadzący i przesyła do p. Magdy Kozłowskiej do sekretariatu IKW do 22 marca br.

Każdy student ma obowiązek sprawdzić w swoim USOSie, czy jest przypisany do właściwych zajęć, w przypadku zaistnienia błędu, natychmiast należy zgłosić taką informację prowadzącemu; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej dziekanat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń w sprawie niezgodności pomiędzy wpisanymi i rzeczywiście realizowanymi fakultetami.

Studentowi, który zrezygnował z udziału w zajęciach fakultatywnych po dokonaniu zapisu bez uzgodnienia tego z prowadzącym zajęcia wpisuje się w USOSie formułę „n/zal”. Student nie otrzymuje wówczas zaliczenia semestru; musi wystąpić o zaliczenie warunkowe i jeśli otrzyma zgodę może zaliczyć brakujący przedmiot w kolejnym semestrze. Zaliczenie warunkowe wiąże się z opłatą.

Każdy student ma prawo zaliczyć/przepisać (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach) w toku całych studiów jako przedmioty fakultatywne na poziomie licencjackim maksymalnie trzy, na poziomie magisterskim dwa przedmioty z innego kierunku studiów/ specjalności (także prowadzone na innym wydziale UŁ lub w innej uczelni), o ile:

 1. otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW,
 2. dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru,
 3. zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną wybranym zajęciom fakultatywnym (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć).

 

 

KULTUROZNAWSTWO, STUDIA MAGISTERSKIE (sem. letni 2020/21)

Specjalność filmoznawcza, wybór zajęć modułowych

 

Studenci specjalności filmoznawczej wybierają jeden kurs w ramach modułu Paradygmaty historii kina (I rok) albo Polska kultura audiowizualna (II rok). Zapisy na te kursy dokonują się bezpośrednio w odpowiednich plikach, tam też znajdują się opisy kursów do wyboru:

I rok

II rok

Zapisywać można się do 13 lutego włącznie.

 

 

 

Zapisy na seminaria licencjackie (sem. zimowy)

Wszyscy studenci III roku powinni zapisać się na seminaria licencjackie najpóźniej do 15 października 2020, godz. 20.00, wtedy listy zostaną zamknięte. W razie niepewności lub niejasności prosimy kontaktować się z wykładowcami prowadzącymi seminaria.

Zapisy rozpoczną się w poniedziałek 12 października 2020 o godzinie 18.00.

 

Zapisywać można się tutaj:

Kulturoznawstwo

Filmoznawstwo

Nowe media i kultura cyfrowa

Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych

UWAGA: dostęp do dokumentów możliwy jest po zalogowaniu się na nowe konta studenckie (adresy z końcówką edu.uni.lodz.pl).

 

Pod tym linkiem znajdą Państwo wydziałowe wytyczne dotyczące przygotowania pracy:

http://filolog.uni.lodz.pl/?page_id=17100&doing_wp_cron=1600431471.8827400207519531250000

 

Tu natomiast znajdują się zasady redagowania prac:

http://ikw.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/08/zasady_redagowania_prac.pdf